Het vervolg van de reis


De systemen van vrouwe Sonara voor het verzenden van post op Gaialoran werken heel erg goed. Echter het doorsturen blijkt soms wat vertraging op te lopen. Kennelijk heeft de vrouwe besloten dat sommige zaken beter even kunnen rusten, voordat deze bij ons bedrijf binnenkomen. Zo is het leven op Teolin.
Laat onverlet dat we blij zijn dat Kharsh en Mus zeer vreemde dingen hebben meegemaakt, tenminste aangaande de reizigers in hun groep. De vrouwe heeft ook ons gevraagd om uit te kijken naar Yall, welke oproep wij bij deze verder verspreiden.


Yall is inderdaad verdwenen, en de enige aanwijzing is een cryptisch omhoog wijzen van een gnoom, die verder geen details kan verschaffen. Enig speuren levert niets op, maar na wat vragen gesteld te hebben beweren de dorpelingen dat Yall, uit angst voor zijn nieuwe functie en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden, is vertrokken, wellicht richting zijn woonstede.
Verbazing wordt op verwarring gestapeld als zich, eigenlijk vanuit het niets, een vreemde elf aandient die mede deelt dat hij graag mee wil reizen richting de plantage. Zijn voorkomen en handelen vermoeden iemand van hoge geboorte, en Kharsh vermoed dat het zich hier om een dienaar van de Godin Athena handelt. Mus en Kharsh besluiten de vreemdeling niet te vertrouwen en gaan op hun weg, de vreemde elf achter latend.
Licht verontrust reizen de twee verder, op enige afstand gevolgd door de vreemde elf, die niet echt een poging doet om heimelijk te volgen.
Wederom zijn er wat sporen van katten te ontwaren, maar de katten zelf blijven gelukkig ver weg. Tegen de avond slaan Mus en Kharsh het kamp op in de nabijheid van water, maakt Kharsh zijn zwerende wonden schoon met water en een kruidenmengsel en gaan de twee, de wacht verdelend, slapen. De nacht verstrijkt zonder belangwekkende incidenten.

Sou-Oct, 15 Hiv-Hair 6055


De ochtend voorziet in een eenvoudig maal, waarna Mus en Kharsh vertrekken. Mus heeft een eenvoudige doch doeltreffende valstrik gemaakt in de vroege ochtend waarmee de vreemde elf gevangen wordt en diepgaand ondervraagd. Mus besluit dat deze elf wellicht te goeder trouw is en geeft goedkeuring aan het nieuwe gezelschap. Kharsh, als hij al een mening heeft, uit deze niet. De elf draagt de naam Julian en is inderdaad een lid van een ridderorde die Athena's leer verdedigt.
Rond het noen uur komen de drie aan op de plantage van Vrouwe Sonora, alwaar Andreas de opzichter hen ontvangt. Dit wekt verbazing, immers, Andreas had zich reeds twee dagen geleden bij de Vrouwe moeten melden. Andreas vertelt dat hij Vrouwe Sonora al heeft verwittigd dat hij wat later zal komen, en hij gaat aanstonds vertrekken. Andreas lijkt erg goed op de hoogte van allerlei zaken die Vrouwe Sonora aan de twee (of nu drie) heeft verteld, wellicht te goed?
Andreas stelt de drie voor aan de major domus van de plantage, Radok, een elf en de man die de dagelijkse gang van zaken op de plantage in handen heeft, en aan de man die verantwoordelijk is voor het zielenheil op de plantage, de priester Maarten, een redelijk recent aangekomen elf en dienaar van Heironeous. Enig heen en weer vragen leert dat Andreas een aantal gevechten heeft meegemaakt tussen de elfen en gnomen van de plantage enerzijds en de mensen en dwergen anderzijds.
Na wat introducties vertrekt Andreas, volgens eigen zeggen naar Vrouwe Sonora om zijn verslag uit te brengen.
Men maakt een kleine rondgang over de plantage, die bestaat uit een ommuurd gedeelte waar de schuren en werkplaatsen staan en de woonplekken van het personeel zijn, en de wijngaarden en wat andere velden buiten de muren, her en der verspreid. Er zijn patrouilles van elfen en gnomen om de invallen van mens en dwerg tegen te gaan, met wisselend succes.
Met het wegvallen van Yall, de beoogde vervanger van Andreas, komt deze verantwoording nu op de smalle schouders van Mus, die terstond de administratie gaat inzien en controleren op eventuele onregelmatigheden. Kharsh, die toch de leeskunst niet machtig is, gaat buiten de muren de druiven en andere planten eens onderzoeken om te zien of hij daar iets kan ontdekken wat niet in de haak is. De priester Maarten organiseert slaapvertrekken voor Mus en Julian.
Met het avondeten komen Mus, Kharsh en Julian bijeen om hun bevindingen te bespreken en een plan op te stellen voor de toekomst. Aldus Mus zijn de boeken keurig in orde, met heeft net het grootste deel van de oogst binnen en het eigenlijke wijnmaken is begonnen. Kharsh deelt mede dat zowel planten and aarde in goede conditie zijn en geen reden geven voor matige opbrengsten. De mest is puik en de druiven blakend van gezondheid. Het enige onregelmatige dat hij heeft gevonden is dat er graan is geoogst door personen die niet tot het plantage personeel behoren. Waarschijnlijk gaat het om dwergen en mensen die ergens een uitvalsbasis hebben binnen de elfse landen en die plunderen om aan hun voedsel te komen. Helaas is het nagenoeg onmogelijk om dit te voorkomen daar men met het huidige personeelsbestand niet alle velden van permanente bewaking kan voorzien; er is eenvoudigweg teveel land.
De drie hebben wel hun twijfels bij het late vertrek van Andreas en zijn uitleg daarvan, en daarbij komt zijn plotselinge en zeer overhaastte vertrek vandaag. Immers, als hij twee dagen kon wachten op de aankomst van zijn vervangers, waarom nu dan zonder afscheid vertrekken? Ook de special boodschappen komt vreemd over, er komen naar verluid vier boodschappers per dag hier.
Het komt ook raar over dat er niet bekend is hoeveel land er nu werkelijk tot de plantage behoord. Tenslotte zijn er wat geruchten over de afwezigheid van Andreas. Hij was kennelijk veel op pad, maar leverde desondanks goed werk af en was een graag geziene man op de plantage.
Als de avond valt, besluiten Julian en Maarten, de priester -die zich veel rond de drie ophoud- om met de patrouilles mee te gaan. Zij komen niet in de problemen, en Julian kan als enige opvallende feit rapporteren dat een aantal van de landerijen zijn bewaakt met een soort van alarm draden om dieren af te schrikken.

Ghet-Oct, 16 Hiv-Hair 6055


In de ochtend schrijft Mus een bericht aan de Vrouwe Sonora en geeft dit mee aan een boodschapper. Toevalligerwijs heeft deze zelfde boodschapper een bericht voor ons met daarin een aanbod voor versterking. Hier wordt over gedacht maar geen versterking benodigd op dit moment.
Er volgt een controle van alle gebouwen, en deze zijn voorzien van stevige sloten en lijken veilig. Na enig verder speuren concludeert men dat de hoeveelheid oogst die verdwijnt van de velden miniem is, niet voldoende om de opbrengst problemen te verklaren, en dat, aldus Kharsh, de verschillen intern moeten zitten.
Mus duikt opnieuw, met gezonde tegenzin, in de administratie van de plantage, Kharsh houd zich op in de schuren alwaar men bezig is met wijn maken.
Plotseling ontstaat er een ruzie tussen Radok met acht hulpjes enerzijds en vier werknemers anderzijds. Het gaat om een tweetal gebroken flessen waarvan de inhoud, nu tussen het zand verspild, tot de beste en duurste van de plantage behoorde. Het vreemde is dat deze flessen niet van de huidige oogst of van het huidige proces zijn, maar al zeven jaar oud. De opslagplaats waar deze wijn ligt is dichtbij, Mus en Kharsh gaan daar kijken, de vier werknemers zeggen de flessen niet te hebben aangeraakt.
De opslagplaats is gesloten en alleen Andreas en Radok hebben de sleutels. Radok is verdwenen na het incident, en men gaat de werkkamer van Andreas bekijken. Aldaar aangekomen vind men een enveloppe gericht aan Mus met daarin de sleutel, wat wel handig uitkomt maar de vraag blijft waarom Andreas dit niet gewoon aan Mus heeft gegeven.
Ook eigenaardig is de grote hoeveelheid verbrande papieren in de haard. Helaas valt daar niets meer uit op te maken.
Men gaat naar de opslagplaats, deze is in keurige staat, en wordt schoongehouden. Mus komt tot een verrassende conclusie: Er zijn meer flessen in de kelder dan in de boeken! De verdenking valt op Andreas en Radok, want alleen deze twee hadden toegang tot de opslagplaats. Mus, nadat hij de anderen heeft medegedeeld dat er morgen een karavaan gaat komen om de wijn te transporteren, gaat ervan uit dat Radok en eventuele handlangers de voorraad verschillen moet gaan wegwerken nu dat de wijn vervoert gaat worden. Kharsh onderzoekt de kelder op extra ingangen maar kan er geen vinden. men besluit om de enige ingang van de voorraadkelder in de gaten te gaan houden en daartoe verstopt Kharsh zich in de schuur met zicht op de voorraadkelder deur. Mus en Julian onderzoeken, na enige consternatie over de rechtmatigheid van deze actie, de werkkamer van Radok, maar vinden niets belangwekkends.
De nacht valt, Kharsh' wake gaat in, en er gebeurt... helemaal niets.

Devo-Priem, 17 Hiv-Hair 6055


In de ochtend gaat Kharsh het woud in om te mediteren en wat te rusten na zijn waakzame edoch slapeloze nacht. Binnen de muren komt er bezoek. Een drietal elfen te paard, hun zadeldekens versiert met het monogram van de familie Cimoit Natione Veniconis. De leider van deze drie verzoekt om mus en Kharsh te ogen spreken, maar hij moet het, bij afwezigheid van de halfork, met de gnoom doen. Deze heer heef een zakelijk voorstel. Omdat de concurrentie tussen zijn wijnhuis en dat van de Vrouwe Sonora hem ietwat ongunstig uitkomt, stelt hij voor om in gezamenlijk overleg de twee wijnen niet tegelijkertijd o de makt te brengen en daartoe wil hij weten wanneer welke wijn geproduceerd wordt, om elkaar op die manier niet in het vaarwater te zitten. Mus geeft geen definitief uitsluitsel, maar staat in principe niet welwillend tegenover dit voorstel, en met reden, want de Vrouwe Sonora zou hier niet mee akkoord gaan, zo schat men in. De Cimoit Natione Veniconis heren druipen onverrichter zake weer af. Kort na hun vertrek arriveert de karavaan, en Mus houdt het laden nauwlettend in de gaten. Kharsh komt iets later aan. De karavaan lijkt eerzaam en het laden en lossen gaat door zonder opvallende zaken. Mus controleert en tekent de documenten. De karavaanmeester zal, na een nacht rust alhier, de volgende morgen vertrekken naar de havens noord van de plantage.
Tijdens het avondmaal is er overleg tussen Mus, Julian en Kharsh waarin de zaken van de dag worden doorgenomen. Men besluit tot een volgende verdeling van de taken: Mus zal een brief schrijven om de Vrouwe Sonora op de hoogte te brengen, Julian gaat buiten weer patrouilleren en Kharsh zal opnieuw de deur van de voorraadkelder bewaken.
Helaas, de nacht verstrijkt wederom zonder noemenswaardige voorvallen.

Devo-Oct, 18 Hiv-Hair 6055


De ochtend breekt aan, en na het ontbijt gaat Kharsh weer het woud n voor zijn rust. Op de plantage maakt de karavaan aanstalten om te vertrekken, e na de laatste voorbereidingen, gaat men op pad.
Mus maakt de brief af voor de Vrouwe en geeft deze mee met de eerste boodschapper die langskomt. Daarna gaan Mus en Julian samen bij Radok de sleutel van de voorraadkelder halen, en ondanks de verwachtingen geeft Radok de sleutel af zonder tegensputteren. Mus wil dan de privé vertrekken van Radok onderzoeken, maar Julian protesteert hevig tegen deze actie. mus weet Julian met een kluitje in het riet te sturen, waarna hij alsnog de kamer van Radok binnengaat. Tot zijn telerstelling is hier geen kant e klaar bewijs te vinden waarmee de gehele zaak opgelost kan worden.
De middag verloopt zonde veel spanende zaken, maar kort voor het avondmaal is er een bijeenkomst. Tijdens deze vergadering stelt Radok voor om morgen, wanneer de kruidenplukkers het bos in gaan om hun spullen te vinden, de twee groepen te gaan bewaken. Julian maakt deel uit van de groep die naar het westen zal gaan, en Maarten met hen de naar het oosten gaan. Ondanks de pogingen van de priester Maarten om zich in het onderzoek te mengen, is men nog niet geheel in staat hem te vertrouwen.
De kruiden zijn nodig voor het parfumeren van diverse wijnsoorten, zo leert men. Tijdens het avondeten worden er wat brokjes informatie opgevangen. ten eerste blijkt -alweer- dat Andreas haast nooit op de plantage was, hij was meestal aan het jagen op mensen en dwergen. Ten tweede hoort Kharsh dat de plantage de laatste tijd in twee kampen is verdeeld; de groep rond Radok en de rest. De groep van Radok is veel weg, vooral 's nachts, en niet populair. Toch was Radok vroeger een graag gezien man, hij is pas de laatste jaren wat vreemd gaan doen.
Deze informatie tot zich nemend gaat men rusten, behalve Kharsh, die wederom de deur van de voorraadkelder in de gaten houdt gedurende de nacht.
Wederom zonder dat er iets gebeurt.
Lar-Oct, 19 Hiv-Hair 6055


Kort na het ontbijt gaan Maarten en Julian op pad met hun respectievelijke kruidenplukkers groep. Er gebeurt niet veel opvallends, maar Julian meent een groep gnomen en elfen een stuk verder door het bos te zien struinen met onbekende bestemming. Mus gaat maar weer eens verder in de boeken snuffelen en komt tot een nieuwe vreemde conclusie: op papier is er ongeveer een vijfde minder geproduceerd in 6054 van een specifieke wijn dan dezelfde wijn in 6055, maar in de kelder ligt meer van de 6054 jaargang. gesterkt door dit nieuwe materiaal gaat Mus in de voorraadkelder een complete inventarisatie maken.
Een boodschapper arriveert met antwoord van Vrouwe Sonora, waarin een drietal zaken helder worden:
1) De priester Maarten is betrouwbaar en zij staat voor zijn persoon in.
2) Andreas is aangekomen bij haar residentie in goede gezondheid.
3) De Cimoit Natione Veniconis is onbetrouwbaar en alle zaken met hen zijn onacceptabel.

Mus wacht nu tot alle vier weer bijeenzijn om de verdere gang van zaken te gaan bespreken. Kharsh komt net na het middagmaal aan, en Julian en Maarten net voor het avondeten.

Kharsh Melkoog

Lees het verslag van de vorige sessie

Lees het verslag van de volgende sessieThe Teolin Setting
Copyright 2001-2005 Ylorea's Adventuring
Last update 16-05-2004