Abraxas

FENOMENOLOGISCHE BIBLIOTHEEK

‘Abraxas is een zich «fenomenologisch» noemende uitgeverij, die zich ook met aandacht voor andere klassieken verdienstelijk maakt. –

Zowel Het heilige van Rudolf Otto als de Varieties van William James zijn zo schitterend geschreven en hebben zo’n impact gehad op het denken over religie, dat zij in dit verband in de meest eigenlijke betekenis van het woord klassiek geacht mogen worden.’
Dr. J. A. van Belzen

 

 Rudolf Otto

 Rudolf Otto

 William James

Eerste druk 2001

Derde druk 2002

Vijfde druk 2005

Een wijze uit het westen
beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige

Samenstelling en redactie: Daniël Mok

Reeks:
Biografische kleinoden; nr. 4

In:
Uitg. ter gelegenheid van de derde Nederlandse druk van Rudolf Otto's Het Heilige 

Uitgave:
Amsterdam, De Appelbloesem Pers

Jaar:
2001

Opbouw:
22,5 cm - 280 p. 
Referentie:
Met register
Classificatie:
3  Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO)
626 (NUGI)
631 (NUGI)
11.02  11.02 (NBC)
Trefwoord:
Otto, Rudolf (1869-1937) (Pica)
Godsdienstfilosofie (GOO)
Das Heilige (Otto) (GOO)
Het heilige (GOO)
godsdienstfilosofie (Brinkman)

ISBN
: 90-70459-36-1

1e druk

 

 RECENSIES

Het heilige
over het buitenredelijke van religie


Auteur:
Rudolf Otto

Vertaling:
Johannes Dippel, & Daniël Mok

Reeks: Fenomenologische klassieken 1

Uitgave: Amsterdam, Uitgeverij Abraxas

Jaar:
2002

Opbouw:
22,5 cm - IX, 256 p. 
Editie:
3e dr. / geheel herzien door Daniël Mok

Illustraties:
muziek
Relatie:
Vert. van: Das Heilige. - Breslau: Trewendt & Garnier, 1917
Referentie:
Met lit. opg
Annotatie:
1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, 1928
Classificatie:
3  Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO)
Trefwoord:
Otto, Rudolf (1869-1937) (Pica)
godsdienstfilosofie (Brinkman)

ISBN
: 90-807300-1-7

3e druk

€ 24,90

 

 

 

 

 

 

Over Het heilige:

Vormen van religieuze ervaring
een onderzoek naar het wezen van de mens

Auteur: William James

Vertaling: Johan van Tricht & Daniël Mok

Reeks:
Fenomenologische klassieken 2

Uitgave: Amsterdam, Uitgeverij Abraxas

Jaar:
2005

Opbouw:
22,5 X 14,5 cm, 400 p. 
Editie: 5e dr. / herzien door Daniël Mok

Relatie:
Vert. van: The varieties of religious experience. - Oorspr. uitg.: London [etc.]: Longmans, Green, 1902
Oorspr. titel: Varianten van religieuze beleving. - Zeist [etc.]: De Haan [etc.], 1963. - (Palladium paperbacks; 8)
Referentie:
Met register, verantwoording, kanttekening bij de tekst
Classificatie:
206 (SISO)
2  Wijsbegeerte, psychologie (UNESCO)
711 (NUGI)
Trefwoord:
Godsdienstpsychologie; Godsdienstwetenschap; Psychologie (LID)

ISBN
: 90-807300-2-5 (ingenaaid)

4e druk: voorjaar 2003

5e herziene druk: najaar 2005

€ 27,50

 

 

http://www.metabletica.nl

voorjaar 2005:

Rudolf Otto: Genadereligie € 19,90

Indiase genadereligie en het christendom
overeenkomsten & contrasten

Vertaald uit het Duits door
dr. Alfred Scheepers

Fenomenologische klassieken deel 3

Uitgave: Amsterdam, Uitgeverij Abraxas

Jaar: 2005

Opbouw: 23 cm - XII, 176 p. 


Oorspronkelijke titel:
Indiens Gnadenreligion und das Christentum;
Vergleich und Unterscheidung
München, C.H.Beck 1930

Met literatuuropgave


Illustraties:
Rãmãnuja, Sankara
(Marburger religionskundliche Sammlung)

718, 706, 708 (NUR)

Trefwoord:
Bhakti, Christendom;
Godsdienstwetenschap; Godsdienstfenomenologie;
Otto, Rudolf (1869-1937)

ISBN: 90-807300-3-3 (ingenaaid)

1e druk

€  22,50

"De uitgave van dit boekje is daarom zo belangrijk, omdat wie Otto’s hoofdwerk 'Das Heilige' wellicht gelezen heeft als godsdienstfilosofische theorie, nu merkt hoezeer hij persoonlijk was geraakt door de werking van dat mysterieuze iets, dat ons deel doet hebben aan een bovenrationele werkelijkheid. Dat hij een groot kenner van de voor-Indische godsdiensten was, blijkt uit dit werk, waarin hij met name van het hindoeïsme een diep reikend en verhelderend beeld geeft door overeenkomsten en verschillen aan te wijzen met het christendom. Voor Otto (1869-1937) is het heilige een autonoom iets. 'Das ganz andere', dat rationeel weliswaar niet te kennen valt, maar wel innerlijk te beleven. De uitgever heeft het boek bewonderenswaardig verzorgd door er met grote kennis van zaken geschreven inleidingen, nawoorden en aantekeningen alsmede citaten van Otto aan toe te voegen. Een subliem boekje dus, waardoor velen zich kunnen laten verrijken.
Met verklarende lijst van oosters-religieuze termen."

(Biblion recensie, drs. J. Kleisen)


RECENSIES


winter 2006:

Abraham Joshua Heschel:
De sabbat
zijn betekenis voor de moderne mens

Het wezen van de joodse godsdienst is naar de woorden van A.J. Heschel (1907-1972) de betrokkenheid op de dimensie van de tijd. Niet de ruimtelijke zaken staan in het middelpunt, maar de 'heiliging' van de tijd. De sabbat is het teken en het voorbeeld van die beleving en is, zo stelt Heschel in het eerste hoofdstuk van zijn indrukwekkende boekje 'een paleis in de tijd'. Vanuit dit thema wordt de verhouding met God, de eeuwigheid, en de opdracht aan de mens, en de houding t.o.v. het werk gezien. Tegelijkertijd geeft Heschel zo een wezenlijk inzicht in het eigene van de joodse godsdienst. De filosoof, bijbelgeleerde en kenner van de rabbijns-mystieke traditie heeft met dit boek zich doen kennen als een grootse vertolker van de joodse traditie. De wijze waarop hij dit doet schijnt mij van groot belang ook voor de niet-joodse wereld. De vertaler is geslaagd dit belang helder en duidelijk naar de Nederlandse lezer over te brengen.


Als aanhangsel bij De sabbat is een bundeling van voordrachten en lezingen van de vooraanstaande joodse denker opgenomen onder de titel Een  joodse visie, vernieuwing vanuit de traditie, die de auteur in de jaren zestig heeft gehouden. Boeiend, van de eerste tot de laatste bladzijde laat Heschel, een van de belangrijkste joodse denkers van deze eeuw, zien hoe hij de hedendaagse mens in het zoeken naar behoeftenbevrediging kent. Veelzijdig als hij is, geeft Heschel zijn visie over godsdienst, opvoeding, goed en kwaad, het lijden, de oecumenische beweging en uiteraard het jodendom. Radicaal is de auteur in zijn beweringen en voor hem is godsdienst het antwoord op de uiteindelijke vragen. Een geweldig boek van de auteur van God zoekt de mens, dat onlangs weer is uitgebracht. Het is een onvergetelijk rijk boek.

Titelbeschrijving en recensie 'De sabbat'

Dit bewonderenswaardige boek is in godsdienstwetenschap en -filosofie nog altijd een topper. Hoewel het heilige ook rationele kanten heeft, zoekt Otto het meest eigene van het religieuze in de niet-rationele ervaring van 'het numineuze': in wat ons diep aangrijpt en ontroert zonder dat wij het nu direct kunnen benoemen. Vandaar het befaamde, door hem geijkte begrip 'mysterium tremendum et fascinosum': het mysterie dat ons doet huiveren en tegelijk ook fascineert, terwijl het zich onttrekt aan onze begrippen. In zijn onderzoek van het heilige, dat hij prachtig weet te verwoorden, betrekt hij behalve de bijbel en niet-christelijke godsdiensten ook poezie en kunsten als muziek. Wie zijn godsbegrip zoekt te verhelderen, kan niet om dit boek heen. D. Mok heeft de tweede druk uit 1963 van deze vertaling stilistisch gemoderniseerd. Doordat hij aan de oorspronkelijke vertaling soms bladzijdenlange, overigens op zich zinvolle, passages toevoegt waarvan de herkomst niet altijd duidelijk is (komen ze in twijfelgevallen uit andere geschriften van Otto?), leent de uitgave zich niet zonder meer voor wetenschappelijk gebruik.
(Biblion recensie, drs. J. Kleisen)

'Ik volg meestal de uitstekende vertaling van Daniël Mok.' (Prof. dr. Tjeu van den Berk in Het numineuze, Zoetermeer 2005)


Rufus Jones & Daniël Mok

Quakers

Triomf en tragiek van het geweten

beeld van een humanitaire religie

ISBN 90-807300-4-1

Quakers

Het Genootschap der Vrienden bestaat al meer dan drie eeuwen als religieus-humanitaire levensbeschouwing.
Na de roerige tijden van de Hervorming is ze langzaam tot rust gekomen en heeft zij zich weten te ontplooien tot een gewetensvolle godsdienst waarin een diep-religieus gevoel zich moeiteloos weet te verenigen met een liberale levensopvatting waarin de praktijk van de naastenliefde centraal staat.
Zowel het christendom als maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace en Amnesty International, zijn schatplichtig aan de Quakers.
Quakers zijn een ijkpunt voor het menselijk geweten door hun hoge morele standaard.

Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen me op. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Dit zijn geen holle woorden voor de Quakers.
Hun eenvoud, hun consequente houding en praktische naastenliefde, hun diepgevoelde religiositeit – het heeft een invloed gehad die doorklinkt in een wereld die een intuïtief respect heeft voor deze oprechte en bescheiden invulling van de hoogste menselijke waarden.
In dit boekje wordt de geschiedenis, de religieus-geestelijke houding en het humanitaire werk van de Quakers belicht.

Deze tweede druk is geheel herzien en aangevuld met enkele bijdragen van Rudolf Otto, William James en Joshua Abraham Heschel.

voorjaar 2005

160 pagina's
genaaid gebrocheerd

€ 19,90
per 1 maart 2007  
€ 12,50

"Dit boek verscheen voor het eerst in het Engels in 1927. In korte duidelijke hoofdstukjes krijgt de lezer een goed inzicht in het geloof van de Quakers: in ieder mens is de goddelijke vonk aanwezig die aanspoort tot een volwaardig menselijk, liefdevol leven.
Met geestverwanten zijn deze vrienden zo'n driehonderd jaar geleden een beweging begonnen die voortbestaat tot op de dag van vandaag. Quakers zijn ervan overtuigd dat via mystiek een innerlijk zachtmoedig geloofsleven kan worden bereikt en dat God onze wereld alleen geschapen heeft ten goede en dat alle mensen dat goddelijke ideaal kunnen bereiken. Ze zijn vooral in de praktijk gericht op uitvoering van deze gedachten. Nederland telt het voorbeeld van Woodbrook in Barchem, een conferentieoord waar mensen geïnspireerd kunnen worden. Er is geen vaste kerkelijke structuur of leefwijze nodig.
In deze tijd vooral is hun geloofsbeleving en levensinstelling bijzonder sympathiek. Dit boekje is aanbevelenswaardig. Want het is leerzaam en inspirerend om te lezen hoe zachtheid en rust kunnen overleven. Met een voorwoord door de befaamde Duitse theoloog Rudolf Otto (1869-1937)."

(Biblion recensie, N. da Costa)

najaar 2005:

  A.J. Heschel: God zoekt de mens

Abraham Joshua Heschel:
God zoekt de mens
Een filosofie van het jodendom

Vertaald uit het Engels door
 Daniël Mok

Fenomenologische klassieken deel 4

Uitgave: Amsterdam, Uitgeverij Abraxas

Jaar: 2005

Opbouw: 23 cm - XII, 480p. 


Oorspronkelijke titel:
God in Search of Man;
a philosophy of Judaism
New York, Farrar, Straus and Giroux 1955

Met literatuuropgave

718, 706, 708 (NUR)

Trefwoord:
Godsdienstfilosofie;
Jodendom; Joodse filosofie;
Godsdienstwetenschap
Heschel, A. J. (1869-1937)

ISBN: 90-807300-5-X (ingenaaid)

3e druk


€  29,90

Trouw zaterdag 15 oktober 2005:

Abraham Joshua Heschel: God zoekt de mens - een filosofie van het jodendom.
Vert. Daniël Mok. Abraxas, Amsterdam.

ISBN 90-807300-5-X; 478 blz. € 29,90

Auteur was samen met de grote Martin Buber pionier van de filosofie van de dialoog. Van oorsprong een chassidische jood uit Polen, kreeg hij zijn filosofische opleiding in Berlijn, vóór 1933. Hij wist net voor de holocaust naar Amerika te ontkomen. Zette in dit boek - met een buitengewone passie voor het heilige onderscheid tussen goed en kwaad - de joodse wortels van zijn denken uiteen. Geloofde overigens dat geen enkele godsdienst de waarheid in pacht heeft. ‘God is geen concept, geen symbool, geen fictie maar een roep. God is geen verklaring maar een uitdaging’, meldt een biografische notitie achterin.zomer 2006:

Mircea Eliade 'Het heilige en het profane'

Mircea Eliade:
Het heilige en het dagelijkse bestaan

een onderzoek naar het wezen van
de religie

 

In de prestigieuze en succesvolle Fenomenologische Bibliotheek verschijnt een nieuwe vertaling van Mircea Eliade Het heilige en het dagelijkse bestaan.

Eliade positioneert dit werk nadrukkelijk in contrast met Het heilige van Rudolf Otto. Hij schrijft: ‘Begiftigd met een groot psychologisch inzicht en gesteund door zijn tweeledige opleiding als theoloog en godsdiensthistoricus, slaagde Rudolf Otto erin de inhoud en de specifieke kenmerken van de religieuze ervaring, de confrontatie met het numineuze te isoleren. De analyses van Otto hebben hun waarde behouden en de lezer zal gebaat zijn bij lezing en overdenking van zijn werk. Wij kiezen echter voor een andere route en proberen het verschijnsel ‘het heilige’ in al zijn complexiteit weer te geven, het heilige als geheel. En de eerste omschrijving die we van het heilige kunnen geven is dat het een tegenstelling vormt met het leven van alledag.’

Mircea Eliade roept in dit inmiddels klassieke werk de antieke wereld op die nog geen scheiding kende tussen het heilige en het alledaagse. Het dagelijkse leven was ingebed in het heilige.

Eliade schetst een wereld van betekenissen achter betekenissen en laat in dit meesterwerkje met veel overtuigende voorbeelden zien hoe inhoud en structuur van ons onbewuste verbazingwekkende overeenkomsten vertonen met de mythologieën van álle volkeren op aarde. Hiermee sluit Eliade aan bij het gedachtegoed van Gustav Jung, Rudolf Otto en A. J. Heschel.
Het religieuze met zijn rituelen en symbolen bepaald nog steeds het leven van de mens. Zelfs de huidige maatschappij berust op religieuze structuren.


 

Uitgeverij Abraxas

#

Doorzoek deze site           powered by FreeFind

 

 

In de Septem sermones ad mortuos van C. G. Jung is Abraxas het woord voor een aanduiding van de godheid, evenals in Demian van Hermann Hesse:

‘De vogel worstelt zich uit het ei. Het ei is de wereld.

Hij die geboren wil worden, moet eerst een wereld vernietigen.

De vogel vliegt naar God. De naam van de God is Abraxas.’

 

 

AAl onze uitgaven zijn op voorraad bij:

Boekhandel Kirchner
Leliegracht 32
1015 DG Amsterdam
tel: +31 20 6244449; fax: +31 20 6247488; e-mail:
contact
Openingstijden:
ma: 13.00-18.00; di-vrij: 9.30-18.00; zat: 9.30-17.00

Als u dat wilt stuurt Boekhandel Kirchner de boeken naar uw adres.
http://www.boekhandelkirchner.com

 

 

 Abraxas godsdienstwetenschappelijke publicaties  


 

 James: De wil om te geloven