Bijbel III

De Indiaanse Nachten

 

 

De Indiaanse Steen

 1. Lactaractus
 2. Het Teken
 3. Het Verhaal van Elf
 4. Oorsprong der Engelen
 5. De Heere die Jager Is
 6. Het Ochtend Paradijs
 7. Het Indiaanse Boek van de Openingen
 8. Het Indiaanse Boek van de Geheime Kamer
 9. Het Indiaanse Boek van de Nacht
 10. De Indiaanse Hondenreis
 11. De Erina
 12. De Erina II

 

 

Lactaractus

 

Deze steen geef ik u. Dat gij God zal vinden als uw vrouw. En dat gij uw vrouw zal vinden als een wapen.

 

Het Teken

1. Ik heb u geschapen, zegt de Heere. Ik heb u feest laten vieren onder uw huizen. Ik heb u laten weten dat Ik de Heere ben. Ik laat mijzelf kennen. Ik heb door de geschiedenis gesproken. Zoekt dan naarstig naar mijn woorden, opdat gij zult leven. Zij die in mij zijn, sterven niet. Ik dan ben de brug. Ik heb de hemelen om u heen gespannen. Gij kunt daarover met uw geest gaan om mij te zoeken. Ik ben hoog boven u. Tot de wederspannigen van geest zeg ik : Luister niet naar uw afgoden, maar doet hen uit uw midden weg, opdat gij zult horen wat Ik tot u zal spreken. En gij zult het gevoel hebben thuis te zijn gekomen. Ik heb u geschapen. Keer daarom weder tot mij. Ik spreek vanuit de aarde en het oerwoud, ja, vanuit de wildernis spreek ik, om dingen bij u recht te zetten. Houd dan moed, ik ben dichtbij. Ik heb de hemelen over uw uitgespannen als vele lagen vol visioenen. Kom daarom hogerop. Ik heb u geroepen en ga graag met u om. Laat u dan niet wederom door de zonde grijpen, maar kom tot Mij, en Ik zal u rust geven en wijsheid.

2. Laat u niet afleiden door stemmen van de wereld en van religies. Ik ben de Heere. Ik heb u uitgeleid uit tradities en religies, opdat gij Mij zoudt leren kennen, die Ik waarlijk ben. Gij hebt niet van node iemand te kennen dan Mij. Ik ga voor u uit en kom achter u aan. Ik heb u geschapen, en Ik zie graag naar u uit. Neem daarom deze woorden ter harte. Ik ben uw vader, dragende het hart van een moeder. Ik heb Mijn woorden tot u gezonden, en zij die in Mij wandelen zullen deze woorden verstaan. Maar de wereld zal zeggen : Wij kennen deze man niet. De wereld echter is mijn vriend niet. Ik heb de geest der wereld niet geschapen, maar zal de wereld wel transformeren. Alles om u heen zal anders worden, en ook de woorden en gevoelens om u heen. Vele oude dingen zullen verdwijnen, en men zal zich afvragen : Waar zijn zij heengegaan ?

3. Zo heb ik dan Mijn woorden als een net om de wereld gespannen. Maar gij : gebruikt het net om tot Mij te komen. Ik heb welgevallen in hen die met Mij omgaan. Ik dan ben de Heere aangesteld boven alle religies. Zo zijn er dan velen van mij afgeweken om zich weer dienstbaar te stellen aan religies en tradities. Heb ik dan niet de religies geschapen om u tot Mij te brengen ? Waarom zou u uzelf er dan weer door laten knechten. Gij dan die vrijgemaakt zijt : Wees vrij en leef vrij, en geeft u niet meer over aan armelijke wereldgeesten, want ziet, al die religies waren religies van de wereld, religies van het vlees, omdat gij van vlees waart. Maar nu, gij die van geest zijt : Komt tot de dingen van de geest. Blijf daarom niet plakken aan aardse schaduwen, maar weest een pelgrim, om de hemelen te aanschouwen, en niet meer een slaaf van de aarde te zijn. Want de aarde heeft veel religies, maar ziet, zij zijn slechts van de buitenkant. En als gij niet verder trekt, dan zult gij door hen opgeslokt worden.

4. Hen die deze woorden horen, en die tot Mij zijn gekomen en Mij volgen, hen heb Ik de macht gegeven om door Mij vrijgezet te worden van de banden van religie. Ik zoek hen op in de oude kamers en onder de oude kamers waar zij gevangen zitten, en Ik maak hun banden los. Zo doe Ik dan goed aan duizenden van hen die Mij volgen en dienen, ja, zelfs hun nageslachten maak ik vrij, om hunnentwille. Weest daarom ootmoedig, en doe Mijn geboden. Mijn geboden zijn geen last, maar een plezier voor de ziel, omdat zij tot leven wekken en leven geven. Zo zijn dan mijn geschenken goed.

5. Zo is dan de aarde vol van Mijn Glorie, en Mijn lichten staan klaar om uitgestort te worden. Beproef en toets mij, want Ik ben de Heere. Ik heb u uitgeleid uit het diensthuis van de religies en de angsten. Want dat wat van de aarde is, is angst. Zo zijn er dan velen die in hun leven moeizaam voortgaan, zaaiende in angst. Maar heft uw hoofden op, want de ure van bevrijding is gekomen. Zult gij dan wederom tot de Mammon gaan ? Heeft de Heere u niet geleerd de materie los te laten, opdat gij de geest zult ontvangen ? Zo zult gij dan de materie van de geest leren kennen, die sterker is dan de materie van het vlees.

6. Luister, alle gij die door religie gebonden zijt : Ik heb hen gezonden om u tot Mij te zenden. Zij zijn opgebouwd in symboliek, omdat gij de dingen van de geest niet kunt verstaan.

7. Nu dan, gij heiligen, maakt uzelf op, om tot Mijn heilige berg te komen, want Ik, de Heere, heb een feestmaal aangericht. Een feestmaal, omdat Ik u bevrijding hebt verkondigd, en zo zal dit dan zijn een feest der bevrijding. Houdt dan op elkaar telkens te binden, maar zet elkaar vrij, daar Ik u heb vrijgemaakt. Zo is er dan genezing voor de geest en verlichting voor gebroken beenderen. Zo zal er dan een einde komen aan het vloeien van bloed op de heilige berg des Heeren. En het huis des Heeren zal niet meer tot een bespotting worden gemaakt. Want de Heere is heilig.

8. Zo luidt dan het Woord des Heeren : Er zal een einde komen aan de dagen van angst, en er zal een einde komen aan de dagen van het lijden. Want Ik zeg u : De wereld heeft u in angst en lijden gehouden, door u niet het rechte pad te wijzen. De wereld heeft u gebonden door tradities en culturen, en gij kon daardoor geen pelgrim wezen. Maar heeft de Heere u dan geen voeten gegeven ? Gebruikt dan uw voeten. Heeft de Heere u dan geen schoeisel gegeven ? Ja, de Heere heeft u zelfs vleugelen gegeven om tot Zijn heilige stad te komen. Zo zult gij dan tot de Heere komen, en uw ziel zal Hem prijzen. Gij zult Hem aanschouwen met reine ogen, en gij zult u opmaken om voor eeuwig in Zijn stad te wonen.

9. Zij dan die op het veld zijn : Prijst de Heere. Maakt u op om de heilige berg des Heeren te bestijgen en om tot Zijn stad te gaan. Hier heeft de Heere een feestmaal voor u aangericht, voor u en uw nageslacht. En de Heere zal zeggen : Er is een Dag van Bevrijding voor u gekomen, voor u en uw nageslacht. En de Heere zal de oude putten openen en krijgsgevangenen opvoeren in de hoge, en zij die onschuldig vastzaten zullen vrijgezet worden. Zo heet het : Komt allen tot de Heere, die een Dag van Vrijheid heeft aangesteld. Op die dag zullen wij Hem loven en prijzen, en zullen wij zeggen : De Heere is goed voor ons geweest. Hij heeft de knellende banden van religie verbroken, en tot de vermoeiden heeft Hij gezegd : Ziet, Ik geef u vleugelen. Kom dan tot de wateren des levens die boven de hemelen vloeien, en drinkt daarvan, opdat gij eeuwig leeft. Zo heeft de ziel dan iets om aan vast te houden, en iets om zich aan omhoog te trekken. Zo zal dan de ziel voor eeuwig Gode prijzen.

10. Maar er zullen enkelen tot de hemelpoorten komen om te wijzen op de oude paden, en de Heere zal zeggen : Hebben de oude paden u dan niet hier gebracht ? Komt dan binnen, want ook voor u is er een feestmaal. Maar sommigen zullen teruggaan tot de oude paden. Want zij hebben zich van meet af aan dienstbaar gesteld aan de armelijke wereldgeesten.

11. Zo hebben sommigen van hen die het christelijk geloof aanhingen zich uitgestrekt naar de zon, en zij hebben de zon aanbeden. Zo is dan een ieder die de pinkstergemeente niet als een tussenstation ziet een afgodendienaar. Heeft de Heere de zon dan niet geschapen om onder te gaan ? Heeft de Heere de zon dan niet geschapen om heen te wijzen naar Hem ? Zo hebben zij dan die van het station een eindbestemming gemaakt hebben onrecht gedaan aan de Heere en aan de zon. De Heere heeft de zon geschapen om u vleugelen te geven. Zij dan die de monnik prijzen boven de pelgrim zijn zeer te betreuren.

12. Zo is het dan de Heere geweest die door de kracht van de zon de hemelen over u heeft uitgespannen, en ook heeft de Heere dromen en visioenen gegeven door de kracht van de zon. Maar de Heere gaat van zon tot zon. Hebt gij Hem dan nog nooit aanschouwd op Zijn zonnewagen ? Vanaf de daken prijzen Zijn engelen Hem. Ook hebben zij in de hemelen de treden geschapen. Komt dan tot de hoogste treden, en eert elke stap die gij daartoe zult zetten. Want de Heere eert het hele bouwwerk.

13. De Heere dan is de bouwmeester, en de Heere heeft het bouwwerk gemeten. Zult gij dan teruggaan naar de armelijke wereldgeesten die zich een steen hebben gestolen, om daarmee de mens af te houden van de heerlijkheid die voor hem klaarligt in de hoogste hemelen ? Ziet, dan zijt gij zeer te betreuren. Oh mens, laat af van zulke wereldgeesten, want de Heere heeft hen ten verderve weggelegd. Zo zijn er dan vele wegen in de Heere, en die allen leiden tot de Heere. Zo heeft Hij glorie vastgelegd in de hoogste hemelen, en zij die wild zijn reiken daar naar uit.

14. De Heere Heere heeft u een rots bereid, als een rots der eeuwen, en daarop zult gij uw woning bouwen, en gij zult soms naar beneden kijken, om te zien hoe de hoogtes het zicht op die rots veranderen. Zo zal het ook gaan met uw geloof.

15. Zij die het principe Jezus Christus aanhangen : Dit is slechts een symbool om een diepere waarheid aan te duiden. Zo is Jezus Christus dan weggelegd om hen van de vleselijke ringen der aarde te wijzen op het geestelijke. Maar Hij die voortgekomen is uit het vlees zal ook door het vlees vergaan, en daarom zult gij verder moeten reizen. Zij die Christus verabsoluteren zijn afgodendienaars en materialisten. Zij volgen de Mammon en gaan voorbij aan de weg waar Christus hen naartoe heeft gebracht. Christus is een wegwijzer, maar voor die hogere wegen waarnaar Hij wijst, zult gij Hem los moeten laten. Zij die dit niet kunnen zijn geketend door de armelijke wereldgeesten.

16. Daarom heeft de Heere een Dag opgesteld, een Dag van Vrijheid, waarin de christen zijn oude pad mag afleggen als een oude deken, om de hogere wegen naar de geest te begaan. En er is onder de hemelen een teken gegeven om op die Dag te wijzen, en die Dag te laten ontstaan. En ziet, dit teken is de indiaan.

Het Verhaal van Elf

1. Zo hebben velen van het heidendom het christendom omhelsd, en velen van het christendom het heidendom omhelsd. En enige tijd is er een muur geweest tussen die twee, en er zijn tijden van intense vermengingen geweest. Maar Ik, geheel anders, wijs u een hogere weg. De elf was zo lang het teken van verzoening tussen het christendom en het heidendom, maar tegelijkertijd was het het teken van oorlog tussen die twee kampen. De elf stond voor de paradox. De elf was het startfluitje van de arena, maar ook het eindfluitje. Zo was de elf vaak een bovennatuurlijke en bovengeestelijke engel, waar de God en de goden van het christendom, en ook die van het heidendom vaak geen raad mee wisten. Voor hun volgelingen waren ze vaak oppermachtig en alwetend, maar ze wisten van elkaars zwakheden, en elkaars tekortkomingen. Vaak maakten ze gebruik van elkaars onwetendheden. Zo waren er dan vele complexen tussen de jonge goden. De elf was voor hen vaak ongrijpbaar, en werd in bepaalde tijden zelfs vervolgd. Ook zij die elven volgen moeten weten : Zij zijn wegwijzers, maar soms zelfs tricksters. Soms houden zij ervan om mensen en goden naar een arena te lokken, en dan worden zij het symbool van redding, maar ook van vernietiging, en zelfs straf. Zo is dat in de tijd ook met Jezus Christus gegaan. Hij was een bijzondere engel, en droeg de naam Eniggeboren Zoon van God. Het was Gods lievelingsengel, maar tegelijkertijd ongrijpbaar. Hierdoor werd hij soms door de goden 'elf' genoemd. Er werd een probleem gecreeerd door die engel, maar tegelijkertijd droeg hij ook de sleutel van de oplossing, alhoewel dat weer een nieuw probleem zou brengen. Op een dag werd die engel gegrepen en naar de aarde gezonden, waar hij hetzelfde deed, maar nu niet onder de goden, maar onder de mensen.

2. Zo zijn er dan vele verhalen in de omloop over Jezus Christus, maar er zijn dan ook meerdere Christussen. Er zijn zoveel Jezus Christussen die de wereld niet eens zou kunnen bevatten. En waarom zijn er zoveel Christussen ? Omdat het slechts een titel is. Zelfs in de onderwerelden, de hellen en de rijken van de duisternis zijn er Christussen. En sommigen zijn hun titel waard, en anderen niet. Daarom moet gij de geesten toetsen, maar meer nog : Hogerop komen. Zij zijn niets anders dan tussenstations in de vleselijke gewesten, heenwijzende naar de geest. Maar Ik zal u een geheimenis vertellen : Elk tussenstation kent zijn eigen Christus. Komt daarom tot de hogere Christussen, maar houdt in uw achterhoofd : Het zijn archetypes, symbolen, die naar een diepere werkelijkheid wijzen. Zo kunt gij door de mystiek die werkelijkheden betreden, en later door de cryptiek. Zo zult gij ontdekken dat alles een code is van de hemelse taal. De hel was vroeger een persoon in de Germaanse Mythologie, en zij stond erom bekend dat zij ouden, zieken en zwakken door de plaatsen van loutering bracht, om hun zielen klaar te maken voor het Walhalla, de hemel, of het koninkrijk der doden. De hel was een plaats waar iedereen doorheen moest om daar liefdevol getuchtigd te worden om daar de klederen des hemels te ontvangen die men nodig had om tot de hemelpoorten te kunnen komen. De hel stond bekend als een plaats van zorg. Zo was de hel een onderdeel van de hemel, een soort badplaats, en niet het afschuwelijke wat ze er later van hebben gemaakt. Zo dient dus iedereen een reis door de hel te moeten maken om de zuivere hemelpoorten te bereiken. Er is geen andere weg, maar ga er vanuit dat de hel anders is dan wat de fantasie van oude geleerden en predikers heeft ingebracht. Maak een meditatieve reis door de hel als een voorbereiding. Natuurlijk zal dit allemaal zeer symbolisch zijn, maar door symboliek krijgt de mens zicht en houvast op de dingen die hij niet begrijpt en die te wonderlijk voor hem zijn. De hel is een plaats van zorg, zuivering en vertaling. Pijn is iets wat ergens naartoe wijst en is zeker geen einddoel. Pijn wijst heen naar een diepe geestelijke taal, een hemelse taal. Pijn is juist iets wat in de hel vertaald kan worden, en waardoor er juist een verzachting en verlichting optreedt die leidt tot genezing. Daarom is de hel ook zo belangrijk in de cirkel van genezing en gezondheid. Ook Christus daalde af naar de hel. Niet alleen om gevangenen vrij te zetten en krijgsgevangenen mee te voeren in de hoge, maar ook voor andere dingen. Zo zal dan de hel zijn angel verliezen, die alleen denkbeeldig was, als een symbool.

3. Er zijn mensen die leven vanuit spreuken : Spreuken om door de poorten van de dood te gaan, en spreuken om door de poorten van de hel te gaan. Spreuken zijn er om mensen wat ezelsbruggetjes te geven, om tot hun verbeelding te spreken, maar het doel is dat de mens uiteindelijk al dan niet met deze hulpmiddelen zijn eigen innerlijke kracht en wijsheid ontdekt. Spreuken kunnen veel wijsheid en potentiele wijsheid bevatten, maar ook zij zijn slechts heenwijzers. Spreuken, en vooral de raadselachtige spreuken, zijn erg reisgevoelig, dat wil zeggen dat ze met u mee kunnen reizen en u andere en diepere betekenissen kunnen aanreiken. Toch zult u gaan moeten leren leven vanuit de diepere dingen, en de materiele korsten verlaten. Zo zullen er wel enige splinters van deze reis in u achterblijven, maar samen zullen zij weer een hele andere en diepere betekenis geven. Zo zal de puzzel blijven veranderen, en in de reis door de hel gezuiverd worden.

4. Wees dus niet bang voor de hel. Het vuur van de hel is hetzelfde vuur als het vuur van de geest. U zult er doorheen moeten gaan om tot het binnenste te kunnen komen. Dit vuur kan in uw leven al gewoon aanwezig zijn. Misschien heeft u het nog niet herkend, omdat u een afgeweken of verkeerd beeld van de hel had. De hel is het liefdes-instrument van de Heere. Niet anders.

5. Ik wil dat u met warmte terugdenkt aan uw reis door de hel. U kunt het zo mooi maken als u zelf wil. De macht daarvan ligt in de gedachten. Zo is dan de elf de heenwijzer geweest naar zo'n hel. Een hel waarin je vrijgezet wordt, waar het niet gaat om de gebondenheid, maar om de vrijheid die het dient.

6. Zo is het dan van meet af aan de bedoeling van de Heere geweest om de vuren van de hemelen als lagen over de aarde te spannen. Zo zou de reiziger tot de Heere kunnen komen. Zo hebben dan alle hemelen hun eigen hellen tot dat doel. Zo is dan de Heere een Heere van warmte, maar ook van kou, omdat de warmte niet zou bestaan zonder kou. Daarom hebben de Barbaarse, Germaanse en Vikingse mythologieen ook gesproken over de ijshellen. De Heere heeft hen tot u gezonden als vogels om u te halen. Wees daarom dankbaar voor deze vogels, maar laat hen u niet misleiden. Zij hebben de opdracht om u tot de Heere te brengen. Zij hebben het laatste woord niet, en ook ijs heeft het laatste woord niet. Het ijs zal u brengen in de warme handen van de Heere. Zo zult gij geen vreemd vuur dienen, maar vuur gezuiverd en opgewekt door ijs. Dit dan is het brandende ijs, overgaande in hemels vuur.

7. De ijshellen leren u ook om u niet al te zeer aan uw familie op aarde te laten kleven, maar om het pad van ijs te begaan om de familie van de geest te leren kennen, uw familie opgeborgen in uw binnenste. Acht daarom de ijshellen hoog, maar onthoudt dat zij niet het laatste woord zullen hebben. Zij dragen u over aan uw allerheiligste familie binnenin, om u oog in oog te laten staan met uw Heere. Dient dan niet de heeren van de materie, en de heeren van het vlees, omdat zij slechts symbolische heenwijzers zijn. Zij zijn niet eeuwig, en die materie is slechts ten dele. Nooit zal het u ten diepste bevredigen. Maar komt tot de vaste materie van binnen. Zo hebt gij dan vele religies losgelaten om door het hemels vuur de hogere en binnenste religies te vinden. Zij overleven als eeuwigheden, en zij leiden u op een vast spoor. Maar ziet, ook zij zijn slechts heenwijzers, daar de reis lang is. Bewaart daarom hun splinters en koestert de overblijfselen, daar zij in de nieuwe stap geintegreerd en getransformeerd gaan worden. Dit dan is het doel van het hemels vuur.

8. In welke hellen gij dan ook terecht zijt gekomen : Dient de Heere, die het op Zijn tijd zal transformeren. Ja, de Heere zal alles weer wegnemen, en de splinter laten staan. Acht zulke splinters hoog, als een wonderbaarlijk en hemels sovenir. In het museum des Heeren staan dan vele boeken en vele beelden, en zij zullen u splinters brengen. Door de splinters komt gij tot andere werelden, en gaan er deuren voor u open, maar de boeken en beelden in het geheel kunt gij niet meenemen. Acht daarom ook de wond die door de splinter wordt veroorzaakt hoog, want zij leidt naar een nieuw en eeuwig leven. Zij die de Heere hebben aangenomen sterven niet.

9. En het hemels vuur zal zich als vogelen op uw daken neerzetten. Maar kooit deze vogelen niet, maar vangt de veren op die zij tot u zenden. Op vogelen zult gij niet binnentreden, maar door hun veren. Acht daarom de veer hoger dan de vogel, want zulken heeft de Heere lief. Eert echter de vogel als een voertuig. Gij mocht hem nog eens nodig hebben.

10. Zo staat dan ook de elf als een bevroren standbeeld in het museum des Heeren. Neemt dan alleen zijn veer aan, en trek dan verder.

11. Elf woonde in een huisje in het bos, temidden van heide, wat struikjes en wat bomen. Elf stond vaak voor zijn huisje in het bos, om reizigers de weg te wijzen. Elf had vele armen, en die wezen vele kanten uit, en Elf vertelde er telkens bij waar ze op wezen. Maar op een dag kwamen er reizigers die niet kwamen om de paden te volgen. Neen. Ze braken de armen van Elf af, totdat hij nog maar twee armen over had, en toen zijn ze in zijn huis gaan wonen. Zo waren het geen reizigers meer, maar bezoekers die voor altijd bleven. Toen Elf nog maar twee armen overhad kruisigden ze Elf. Toen trokken ze nog meer bezoekers aan die vaak naar Elf kwamen kijken, en ook in zijn huis gingen wonen.

12. In de nacht, als iedereen weg was, zong Elf in stilte liederen over de paden die hij eens mocht aanwijzen. Eens kwam er een koningszoon in een koets langs die het mooie gezang hoorde. Hij kwam dichterbij en zag Elf hangende aan een kruis. Hij nam de arme Elf van het kruis af, en nam hem mee in zijn koets. Die koets ging over de paden die Elf eens aanwees en waarover hij schone liederen zong. Toen de bezoekers die ochtend wakker werden en bemerkten dat Elf was vertrokken waren ze woedend. Ze hebben toen het kruis weggedaan, en maakten een standbeeld van Elf.

13. De vuren van de hemel zijn in lagen rondom de aarde opgestapeld, als de daken der aarde. Hierop staan vele engelen die over de bevrijding van Elf zingen. Ook zingen zij veel over de hogere paden.

 

Oorsprong der Engelen

1. De engelen van het christendom waren oorspronkelijk slaven. Zij waren zielen geroofd uit het dodenrijk, die vele plechtige inwijdingen moesten ondergaan. Door de tradities der mensen zouden ze in werking worden gezet. Daarom is het : Leert van de tradities, maar gaat dan verder, want de tradities zijn de banden der engelen. Houdt daaraan niet al te zeer vast, maar weest vrij, en geeft vrijheid. Traditie is dan symboliek voor hen die het hogere nog niet kunnen grijpen, maar brengt verderf voort wanneer er aan wordt vastgehouden. Zo is dan iedere traditie die niet als tussenstation wordt gezien een gruwel in de ogen van de Heere. Gij bent geschapen om engelen vrij te zetten, om systemen te doorzien.

2. Zo waren er dan slavenkanalen in de hemelen van het christendom. Maar deze hemelen vielen op de aarde, en begonnen de aarde te knechten. De Heere echter predikt over vrijheid, om de schatten van binnen te vinden. Laat u daarom niet meer binden door tijdelijke en materiele aangelegenheden, die de naam hebben geestelijk te zijn, maar het niet zijn. Zoekt de wegen die boven zijn, opdat de Heere u oppikke.

3. Zo heeft de Heere dan ook een dag aangesteld tot bevrijding der engelen. En gij kunt daaraan meewerken, want ook u, die Hem dient en volgt, heeft Hij de sleutels gegeven. Ja, sleutelen der hemelen heeft Hij u gegeven. Zo is dan een ieder die in Hem is ook een bevrijder, zoals Hij een bevrijder is. Weest dan echter blij met de splinters van traditie die in u overblijven, want zij duiden op een diepere betekenis, en een hogere sleutel voor hen die tot de hogere dingen zijn gekomen. Zo zijn er dan vele christenen door de Heere vrijgezet en ook vele engelen. En zij zullen elkaar ontmoeten in de hogere regionen.

4. Op de daken der mensen legt de Heere zijn vuren om het huis te zuiveren, en om ware reizigers tot Hem te trekken. Zo staan er dan vele wagens in de hemelen klaar om hen die Hem naarstig volgen mee te voeren. Houdt daarom niet vast aan de dingen die gij hebt, en ook niet aan uw pijnen. Maar ga daar naartoe waar zij u heenwijzen, opdat gij door hen niet wordt tegengehouden. De Heere Heere zal zijn huis zuiveren en bevrijden. De Heere Heere zal Zijn huis opnemen in de hoogste hemelen. De Heere is getrouw en goed.

5. Zo zijn dan de oude goden oorlogsvoerders geweest, en zij hebben vele krijgsgevangenen gemaakt. De Heere is echter gekomen om de banden der traditie te breken. Zij dan allen hebben verantwoording af te leggen aan Hem. De Heere geeft niet om traditie, daar zij slechts symboliek is, een schaduw van de ware dingen. Daarom is het : Legt uw oude klederen en dekens af, en laat u bedekken met de witte sneeuw des Heeren die u vrijmaakt. De Heere zal u vrijmaken in uw gedachten, in uw verstand, maar ook in uw geweten. Want de oude goden hebben het geweten geknecht, en zij hebben het geweten bang gemaakt. De Heere echter brengt het geweten door de waarheid tot verlichting. Zo zijn de oude goden dan slechts symbolische wegwijzers. Gij dient hen te zien als standbeelden in het museum des Heeren, en zij wijzen op een symbolische manier op oude poorten. Zo spreekt het oude dan nog steeds, en de Heere zal het vertalen en bevrijden. Want ook de goden waren eens krijgsgevangenen gemaakt door godenkeizers. Maar de Heere heeft deze godenkeizers allen onderworpen.

6. Ja, de Heere heeft de daken der mensen bekleed met Zijn vuren, opdat zij Hem zouden kennen. En de Heere wacht op hun voortbrengselen om te zien of er iemand is die Zijn Wil getrouw doet. Zo is dan de Wil des Heeren wijsheid, en Zijn Lust is kennis, maar zij komen allen voort uit Zijn Vuur dat zuivert en schept. Zij komen voort uit de splinters, die zijn als de zaden van een nieuw woord. Een nieuw woord, niet als het oude, bekleed met de vuren gelouterd in ijs, zevenmaal. De Heere schept een nieuw woord, en schept nieuwe vuren op de daken. Ziet dan, de lammen zullen lopen, en zij die geen mond hadden zullen spreken, want de Heere opent poorten door zijn woord. Zo is dan het vuur zonder het ijs niets, en ook het ijs zonder het vuur is niets. Zonder elkaar kunnen zij niet bestaan, en zou ook de Heere niet bestaan. Het geheimenis des Heeren ligt opgeborgen in vuur en ijs, en hierdoor zullen ook de tegenwoordige elementen vergaan. Want de Heere bouwt een nieuwe schepping, en deze schepping zal vele vurige lagen kennen, als een kunstig bouwwerk in de hemelen. Ja, vanuit de zee zullen zeelieden omhoog kijken om met verbazing de bouwwerken van de hemelen te aanschouwen. En zij zullen buigen tot de Heere, en de Heere zal tot hen zeggen : Recht uw rug, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zo zal de Heere dan zijn als een indiaan, als een wilde, om te wijzen op het Woord. En het Woord is in de hemelen, en zal zijn splinters als zaad verspreiden. Zo zult gij u dan aan niets kunnen vasthouden. Alles is zaad. Ja, uw geheugen zal wegslibben, en de werken des Heeren zullen tevoorschijn komen, en het zal goed zijn.

7. En de Heere zal vele oude goden vrijzetten, en hen wijzen op de nieuwe paden. De Heere zal hen ogen geven om de hogere wegen te kunnen zien. Ook zal de Heere enkelen van hen het gehoor schenken om deze woorden te horen. Want de oude goden van het christendom en andere materiele religies waren slaven van oorsprong. Zij waren zielen en schimmen geroofd uit de hel om door allerlei plechtigheden slaaf te worden van een godenkeizer. Door tradities en overleveringen werden hun harten week gemaakt als as, en werden zij door angsten geslagen. Maar de Heere heeft hun fragiele gewetens opgericht, en hen een plaats gegeven naast Hem. De Heere heeft hen vrijgezet van zulke godenkeizers. Zie, de Heere onderwijst de godenkeizers en wijst hen op de hogere wegen. De Heere wacht op hen, om te zien of zij zich zullen bekeren tot het allerhoogste. Want het allerhoogste is los te laten, opdat gij een diepere en zuiverdere schat zult vinden. Zo ook dringt de Heere er bij de godenkeizers op aan om los te laten, en om dat pad met Hem te bewandelen. De Heere wil ook hen vrijzetten van de tradities die hen hebben gebonden.

8. Zo zullen zij dan allen gezuiverd worden door het vuur des Heeren, en de Heere zal een nieuw vuur voortbrengen, want ziet, alle vuur is slechts zaad. Zo zijn dan boeken zowel akkers als zaad. Ook zijn zij zaaiers die de splinter in u brengen. Wanneer dan de splinter wordt verwijderd, dan blijft er alleen een wond over door hen geslagen. En die wond zal spreken, en voor nageslacht zorgen, en dan zult gij nieuwe boeken lezen, en uw gedachten zullen naar hen uitgaan als zaad op een akker. En gij zult vruchtbaar zijn.

9. Zo heeft uw geest dan gemeenschap met een boek, en gij zult haar weer verlaten, omdat gij weet dat gij u moet uitstrekken naar de boeken binnenin. Maar gij draagt nageslacht met u mee, en zij zullen het kunnen vinden met de binnenste boeken, en hierin zullen zij een plaats vinden en zich ontwikkelen. Zo zal er dan ook in de hemelen niet gehuwd worden, omdat gij uw reis moet voortzetten naar de binnenste gebieden. De binnenste gebieden hebben dan een grote invloed op het buitenste, maar veelal op een cryptische manier. Zo zult gij weten dat alles zaad is, en gij zult het verstand ontvluchten. Want gij weet dat het verstand dramatiseert en materialiseert. Het verstand dan is gemaakt om u gebonden te houden, opdat gij het zult verlaten. Het verstand is de dienaar en slaaf van Mammon, maar heeft zelf ook vele slaven. Het verstand is een gevangenis-implantaat, en maakt ook zulke implantaten door woorden en beelden geinspireerd door het vlees. Het verstand is de dienaar van de lage materie, wezens geroofd uit de surreele wereld, waar alles kan en mag omdat er geen vaste wetten zijn. Alles draait en duizelt, alles verandert van betekenis, en dat soort wezens zijn door Mammon uit die delirische wereld weggeroofd om vastheid te vinden in materie als geesten van verstand, geketend door cultuur en traditie, door religie en het daarbij horend geweten. Geweten : ook wezens door Mammon uit de surreele wereld geroofd, nu geketend om als een slaaf de Materiele Wet te dienen. Het Geweten kan niet anders, omdat ze zo geprogrammeerd is. Ze staat onder de toorn van Mammon, maar ze roept soms uit tot het hogere, en de Heere heeft een dag aangesteld tot haar bevrijding. Zo is er dan een nieuw geweten, met daarin een nieuw verstand, gezuiverd door de vuren des Heeren, en daardoor vrijgezet. Want de Wet is slechts een symbolische heenwijzer, een schaduw en een gevangenis, maar de Heere leidt hen daar uit, en geeft hen een nieuwe wet. Maar elke wet is slechts zaad, en wordt door de Heere opgewekt.

10. Zo heeft de Heere dan zijn vuren gezonden om veelvuldig vrij te zetten. Roept daarom uit tot Hem, want Hij verhoort gebeden. Laten uw gebeden echter allerheiligst zijn, en niet bedoeld om de Mammon te vereren.

11. Zo heeft de Heere dan vogelen aangesteld om op uw daken neer te dalen, en u mee te nemen door de vuren des hemels heen. Eert zulke vogelen, maar stap op de bestemming uit. Geef hen voedsel en vertrek. Zo is de Heere dan tot de daken gekomen om velen vrij te zetten uit hun huizen. Leert daarom de vuren des Heeren kennen om van laag tot laag te klimmen, en zo tot de heilige stad op zijn heilige berg te gaan. Nadert zo ook tot Zijn heilige tempel.

12. Ik ben dan niet gekomen om nieuwe gebeden te brengen, en nieuwe tradities. Ik ben gekomen om u vrij te zetten en u te verlichten. De waarheid zal u vrijmaken, en zal tot u komen als vogels. Neemt de veer die de waarheid tot u laat neerdalen, en kom tot de hogere en verdere waarheden.

13. Sta dan op uw daken als ware indianen om uit te zien naar de vogelen die de Heere tot u zendt. De Heere zal u niet overlaten aan uw lot. Zo zal Hij u brengen tot de daken van de heilige stad en van de heilige tempel, en gij zult de vuren boven de hemelen zien, en gij zult uw geesten van vuur zien. Zo zijn dan ook de geesten geroofd uit de surreele werelden, wachtende om door de Heere verlost te worden. Zo zijn er dan vele zonnen in de hemelen en boven de hemelen om de geesten te zuiveren en te verlossen. De Heere dan troont boven de hemelen, in het altijddurende witte, waaruit het zuivere rode voortkomt en de gerangschikte eeuwigheden. De Heere dan troont in de eeuwige jachtvelden, want ziet, de Heere is een jager. Maar de Heere jaagt niet in het vleselijke, maar in het geestelijke, opdat belangrijke deuren geopend worden. De heere jaagt naar de schatten van het eeuwige leven, en de schatten van tijd, om hen vervolgens te rangschikken. Ja, de Heere zuivert tijd, want de chronologie is een ziekte van de hersenen. Zo is er dan in de Heere geen tijd, maar het afwisselen der elementen. Gij dient dan alle elementen des hemels te kennen, en gij zult u daarin verheugen, want de Heere heeft u voor vreugde weggelegd. Zo zijn er dan vele vuurstormen en rivieren in de hemelen en boven de hemelen. Door vele geestelijke gordijnen en vliezen dient gij in te gaan, om ook na te jagen de schat des vredes. Dit jagen is echter geen vleselijk jagen, en geen jagen om macht en eer, maar dit jagen is een afleggen van alle dingen die de geest en de ziel in de weg staan om tot heerlijkheid te komen. Zo is er dan heerlijkheid in verlichting, en verlichting komt door het geloof in de Heere der Heeren. De Heere verlicht Zijn kinderen en hen die Hem naarstig volgen. Aan hun blinden geeft Hij het gezicht, en Hij zet om hunnentwille hun nageslacht vrij.

14. Zo zijn dan de jachtvelden van het eeuwige uitgestrekt tot in vele eeuwigheden, en zij worden gevormd door het kleurige vuur. Zo is het gele vuur tot een aandenken des Heeren. Zij komt om het delirium te scheppen en de mens weer terug te leiden tot het surreele. Want ziet, er is dan geen andere werkelijkheid dan het surreele. Zo jaagt dan de Heere om Zijn kinderen vrij te zetten, en allen die hen volgen. Ja, tot een voorbeeld heeft Hij hen gesteld. Zo jaagt dan de Heere om Zijn Woord tot stand te doen komen, en Zijn fantasie. De fantasie des Heeren is Zijn goedheid en Zijn scheppende kracht, veelvuldig door vuur gereinigd. Zo zullen dan de haters van fantasie wederom door traditie gegrepen worden, en zij zullen dit keer dieper afdalen dan voorheen. Maar zij die de fantasie liefhebben, hebben de Heere lief. En de Heere heeft hen lief, en ontfermd Zich over hen. Zo zijn dan de jagers van het gele vuur ervoor om delirium te brengen. Zij schieten pijlen af om het surreele te doen overvloeien, en om de dimensies in elkaar over te laten gaan. Zo zal de Heere dan Zijn engelen schenken aan een ieder die Hem volgt, en aan een ieder die door het gele vuur gegrepen en vervuld is. Zij die vol van de Heere zijn, zullen de anderen leiden door fantasie, en zij zullen de vuurstormen des Heeren aanschouwen. En de Heere zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen door fantasie en het surreele, en de Heere zal nieuwe daken op de huizen leggen, en de Heere zal indringende tekenen aan de hemel geven. En zij die op het land werken zullen hun hoofden opheffen om in de hemelen wonderen te aanschouwen. En zij zullen verbaasd zijn en de Heere eer geven. En anderen zullen de Heere zien nederdalen op een wolk, en zij zullen voor Hem buigen die ogen opent.

15. Zo zal de Heere dan Zijn Geest uitstorten over de aarde, en de zee zal in beroering zijn. En de Heere zal Zijn zonen laten opstaan, en zij zullen de aarde vruchtbaar maken. En de Heere zal zeelieden doen opstaan om hen de zeeen tussen de aarde en de hemel te overbruggen. En de Heere zal het gele vuur rijkelijk uitstorten, en dan zullen er dagen van grote warmte aanbreken. En hemelse bloemen zullen op aarde gaan groeien, opdat de aarde tot een paradijs zal zijn. Zo zal de Heere de aarde door vuur genezen. En op die dag zal de scheidingsmuur tussen de aarde en de hemel verbroken zijn, en de aarde zal zich met de hemelen versmelten, en ziet, zij zullen vele kleurige vuren voortbrengen. En ook de scheidingsmuur tussen de aarde en het dodenrijk zal verdwenen zijn. En zie, de doden zullen hun licht geven. En op die dag zal ook de hel tot een paradijs worden. En het zal een dag zijn van grote rust en grote vrede, en er zullen overal wonderen en tekenen zijn. Zo heeft de Heere een dag van herstel aangewezen, en het zal een dag zijn waarop een ieder Zijn goedheid zal kennen. Ook zal de Heere op die dag engelen vrijzetten die in de dieptes van de hel opgesloten zaten, want zie, de Heere Heere verbreekt eeuwige banden, en de Heere zal de duisternis maken tot een licht. Ja, de Heere zal de hongerhel bezoeken op die dag, om haar te doen bloeien, en hij zal de woestijn tot een bloeiende prairie maken, overstromende van melk en honing. Ja, de Heere zal licht geven in de dieptes der aarde, en de scheidingsmuren doen afbrokkelen. Zo zullen dan vele doden op die dag door vurige vogels tot de hemel worden genomen, en al klimmende zullen zij komen tot de heilige steden op de berg. En zij zullen de zon des hemels aanschouwen, en drinken van overvloedige bronnen. Zo zal de Heere dan alle tranen afwissen. Een goede God is Hij, niet iemand die het leed voor eeuwig laat voortduren.

16. De Heere heeft een dag aangesteld waarop de religies hun doden moeten geven, en ook de zeeen zullen geopend worden, en de spelonken. Ja, zelfs de rotsen zullen opengespleten worden om hun doden uit te leiden. De Heere zal de wortelen bezoeken en nieuw zaad zaaien. De Heere Heere zal Zijn volk uitleiden. 

17. En in het diepste van de aarde zal de Heere het verstand herscheppen. En de hemel zal haar verborgen plaatsen tonen om in heilig en kleurig vuur het geweten te herscheppen. En velen zullen weer teruggaan naar hun land. Zo zal de Heere dan veel troost brengen, en een ieder zal belijden : Ja, de Heere is goed. En zo zullen de scheidingsmuren tussen de tijden en eeuwigheden verbroken worden, en er zullen vele samensmeltingen plaatsvinden.

18. Zo zullen dan de heilige pelgrims komen tot de zeeen boven de hemelen om nieuw land te vinden. Hier zullen zij wonen en veel nageslacht hebben. Maar zij zullen niet huwen, en geen geloftes doen, want ook boven de hemelen wordt er niet gehuwd. En de dagen van het oude zullen ten einde komen, en er zullen nieuwe dagen opkomen. En de Heere zal webben uitspreiden boven de aarde, en de Heere zal over deze webben rijden, om vruchtbaarheid tot de aarde te brengen zoals deze er nog nooit geweest was. En het nageslacht zal snel groeien, met begroeiing over alle paden, tot in de dieptes en vertes van de hemel. 

De Heere die Jager is

1. Zo is dan de Heere Jager om scheidingsmuren te doorbreken en om deuren te openen. De Heere staat op alle daken om de Zijnen mee te nemen tot de hemelen en dat wat boven de hemelen is. Zo is er dan een pad des Heeren door vele vuren. Ja, de Heere is een Jager als een vuur om te zuiveren. Zo creeert de Heere een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en vernieuwt hij dat wat boven de hemelen is. Ook komt Hij tot dat wat onder de aarde is en onder de huizen.

2. Zijn pijlen zijn aangestoken door de vlammen der hemelse en bovenhemelse zonnen. Zo opent de Heere deuren tot het bovengeestelijke. Zo is er dan hogere liefde werkzaam op deze vurige velden en wildernissen, en de Heere steekt de zijnen aan door deze hogere liefde. En hun vlammen dringen door tot de duisternissen, om de duisternis tot een licht te maken. En de hogere liefde is als warme dekens opgestapeld in de uitgestrekte duisternissen van de nachthemelen, als een weg voor de gelovigen. En zij zullen nieuwe doorgangen vinden, om te komen tot de steden der nachthemelen. En het ijs zal hen tot een lantaarn zijn. En zij zullen de steden der grootvaderen en grootmoederen vinden, en zij zullen daar veiligheid en geborgenheid vinden, ja, intense zorg, want de Heere heeft genezing voor hen bereid die Hem naarstig volgen.

3. En de Heere zal hen voeden met het hogere voedsel. Zo zal de Heere over hen waken, en de dromen die Hij hen schenkt zullen hen meevoeren. Zo zullen zij dan tot de zonnen der nachthemelen komen, en zij zullen de Heere aanschouwen. En de Heere zal hen hoog in de nachthemelen onderwijzen. Ja, diepe geheimenissen zal Hij hen laten zien, en zij zullen bekleed worden met warmte. En de warmte zal zich over hun lichaam verspreiden als een pantser.

4. Zo zijn er dan vele warmtes des Heeren en vele paden van de hogere liefde. Zij vinden rust in de Heere, en Hij leidt hen tot de stilte. En wanneer zij dan zijn in de huizen van hun grootmoederen en grootvaderen, dan zullen de vuren tot hen komen om hen te halen. Zo zullen zij veelvuldig gezuiverd worden, en zal het hen aan warmte en hogere liefde niet ontbreken. En zij zullen de wegen van die vuren leren kennen waarover zij de bovengeesten leiden. En zij zullen ook de plaatsen kennen waar die vuren hen brengen. Dit dan zijn de scholen, de velden, en de plaatsen van plezier. Ook brengen zij hen tot de plaatsen van de nog ouderen, daar waar zij tezamen wonen, en waar warmte veelvuldig woont. Zij tonen de hogere wegen, de hogere bruggen en de hogere torens. Gij moet echter deze plaatsen met wijsheid betreden, opdat uw warmte niet weggenomen zal worden. Zo zult gij dan adem kunnen halen in het nachtparadijs, en gij zult haar zonnen aanschouwen. Zo zijn er dan zeven nachtparadijsen des Heeren wanneer gij de wegen bewandelt vanuit de huizen waar de alleroudsten tezamen wonen. En de zonnen die daar zijn zijn tot veelvuldige zuivering van uw zielen. En gij zult hierdoor dingen gaan begrijpen en tot rust komen. En nieuwe warmtes zullen u daar gaan omhullen, en zij zijn de verrukkingen, de heerlijkheden en de zaligheden des Heeren. En gij zult de schuilplaatsen van de zonnen der nachtparadijsen gaan ontdekken, en gij zult met hen meereizen, opdat veel warmte aan u wordt toegevoegd. En gij zult leren vanuit welke zonnen de Heere heil schept, en welke wegen Hij begaat, en gij zult Hem hierin volgen.

5. En de Heere plaatste een boom in één van de nachtparadijsen, en deze boom was een verboden boom. En de Heere noemde die boom Tantalos. En wanneer iemand dichtbij de boom kwam vaagde de boom weg om te vluchten. Zo kon niemand zondigen.

6. Zij die de Heere waarlijk liefhebben en zich met Zijn wijsheden tegoed hebben gedaan komen tot Zijn ochtendparadijsen en hun zonnen. En zij vinden warmtes onder grote bladeren, en visioenen door het eten van grote vruchten. En de Heere Zelf gaat hen hierin voor. Zo staat de Heere met Zijn jachtwagen boven de ochtendparadijsen en hun zonnen, en onder de hemelen en boven de hemelen is er geen grotere naam gegeven dan de Heere. Komt dan allen tot Zijn heilige berg, temidden van de ochtendparadijsen en hun zonnen, en betreedt het pad tot Zijn heilige tempel. Ziet dan, Hij maait de velden van de ochtendparadijsen en hun zonnen met Zijn vuren. De Heere dan is warmte, voortgekomen vanuit de kou. Zonder die kou is de warmte niets, en zonder de warmte is de kou niets. En zo dan : Hierin is het geheimenis des Heeren. Zijn woorden zijn opgesteld als dekens opgestapeld boven de daken, als het wolkendek des Heeren. En zij die Hem liefhebben klimmen hierin op. Zij volgen Hem tot Zijn heilige jaagtempel, en zien hoe Hij de velden van de ochtendparadijsen en hun zonnen maait. Ja, de Heere snoeit Zijn velden, en Hij laat Zijn wildernissen niet onaangeroerd. Zo staat de Heere dan in Zijn jaagwagen boven al wat leeft, en heeft de aarde gegeven aan hen die Hem liefhebben. Zo is dan de hemel en de hel getuige geweest van de hogere liefde des Heeren, en zijn er stralen van warmte als treden tussen hen opgesteld. Zo heeft de Heere dan de tussenmuur tussen de hemel en de hel weggehaald, en heeft hen doen laten samensmelten. En zij die de Heere dienen kennen deze stralen en hun wegen. Zij kennen hun schuilplaatsen, en de plaatsen waar zij de heiligen brengen.

7. Vanuit Zijn heilige jaagtempel ziet de Heere de aarde en al wat daarin is. En de stralen van hogere liefde staan boven haar.

 

Het Ochtend Paradijs

1. Zo staat er dan niets dichter bij de Heere dan het ochtendparadijs. Zij zijn als de wegen tot het diepste van Zijn hart, daar waar Hij troont. Zo is dan het Ochtend Paradijs als het gezang des Heeren, en verboden bomen zijn hier niet. De zonde houdt hier op te bestaan, en hier leeft de Heere eeuwig, als van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hier heeft tijd opgehouden te bestaan, en vinden de wisselwerkingen der elementen plaats.

2. Het kwaad heeft hier opgehouden te bestaan, en de Heere kijkt naar het ochtendparadijs vanaf Zijn hoge woning, de stralen van haar in de dieptes van Zijn hart voelend. Ja, zij dragen de sleutels tot de dieptes van Zijn Hart. En zo zijn de ochtendparadijzen een pad naar binnen, een pad waarover de Heere rijdt en reist, en waarvanuit Hij stralen zendt. En de Heere vindt hierop heil, en Hij schiet pijlen af om gevangenen vrij te zetten. Ja, de pijl zendt Hij uit om terug te halen dat wat eens gestolen was. De Heere geeft opdrachten aan Zijn pijlen, en zij doen naarstig wat Hij zegt. Hij gebiedt hen om gevangenen vrij te zetten, om zieken te genezen, en om krijgsgevangenen mee te nemen naar de hoge. Zo troont de Heere in het bovengeestelijke, en zendt Hij Zijn Bovengeest. Ja, de Bovengeest spreidt netten uit over de daken, en de Heere laat Zijn stem horen. Maar zou de Heere Zijn Bovengeest uitstorten, dan zou er geen weg meer terug zijn, want dan zou de Bovengeest in gevangenschap leven. De Heere is gekomen om Zijn geesten vrij te zetten. Daarom : Zij die in een uitstorting geloven : Zet nu de Geest vrij, en kom tot het bovengeestelijke. Hij is de vogel des Heeren, en Hij zal u meevoeren, en u helpen in uw klimtocht. Maar Hij zal niet in u uitgestort worden. Hij zal u alleen een veer schenken. Houdt daarom vast aan het kleine dat Hij u geeft, en weest dankbaar, want meer hebt gij niet nodig. Waarom zoudt gij uzelf verzwaren om zo niet meer te kunnen reizen ? Zo zou u de heerlijkheden des Heeren zeer zeker mis lopen. Daarom : Zij die in een uitstorting geloven : Komt hiervan terug, en laat uw harten hierdoor niet meer verzwaren. Gij zijt immers opgegroeid. Zet uw gevangenen vrij, en kom tot het bovengeestelijke.

3. En de Heere zal de ochtendparadijzen over de aarde spannen, en de aarde zal worden tot een ochtendparadijs, en de Heere zal daar tronen.

Het Indiaanse Boek van de Openingen

 

1. De reiziger ontvangt een vlag, en heeft daarmee toegang tot de nachtboot. Aan weerszijden van de reiziger staan flessen. Er valt een slang om de nek van de reiziger, de Kabrat, die hem zal beschermen tijdens de reis. Op een hogere verdieping staan zeventig heiligen, en op een verdieping daarboven staan twaalf indiaanse opperhoofden. In de boot zit een baviaan, Nebren, die verslag zal doen van de reis. Hij heeft een stift en een steen in zijn handen. Eerst zakt de boot in een massa van vuur. Van weerszijden wordt de reiziger met pijlen beschoten. Ook staan er vuurspuwende slangen. Een pelikaan op het schip beeldt de goddelijke intelligentie uit, en zal de wachters van de openingen aanspreken. Pres, is de naam van de pelikaan. Horit is de naam van de bever die het goddelijke woord uitbeeldt, de magie en de uitspraak. De Kabrat, de heilige slang, beschermt de boot. Eerst komen ze door een gang die Melenges heet. Hier staan wachters die vurige pijlen afschieten. Ook staan er vurige slangen. De nachtboot vaart over een rode schatkist heen, en dieper ligt een tapijt op de grond. Dan komen ze bij een deur waar Wekjem staat, een hond. Deze wachter wordt aangesproken door Pres. Dan vindt de reiziger doorgang. Dit gedeelte heet Savinges. Hier wordt de nachtboot ingeslikt door Nirben, om een reis door haar te maken, de godin van de nacht en de wildernis. In haar zal de reiziger tot wedergeboorte komen. De testikels van de reiziger worden hier doorboort. Hier hoort de reiziger het schreeuwen van Nirben, en gaat door het uur van de angst. Hier leert de reiziger troost te brengen aan haar. Dan gaat de nachtboot door een gang genaamd Dral waar een modderrivier is. De boot raakt hier vast, maar direkt begint Pres de wachter aan te spreken, en ze vinden doorgang naar het volgende gedeelte. De wachter is een zwarte gestalte met de naam Lepres, hij die verblindt. Nu zijn ze in Timmidat, een grote hal. Hier worden de doden geoordeeld. Mashamen is de meter. Hij meet de doden op. Als ze niet voldoen aan de juiste opmetingen worden ze in de Adit geworpen, de vuurkaken. En sommigen worden gegeten door slangen. Lavesgieres is de slang van de klok, die de indiaanse meisjes van de uren bewaakt, ook wel de maagden van de uren genoemd, die als vlammen zijn. Zij leven daar van het vuil der aarde. Lavesgieres brengt telkens mensenkoppen voort die op zijn rug groeien, die door de maagden van de uren worden verslonden. Als de nachtboot hierlangs komt worden de maagden vrijgezet, om de nachtboot verder te leiden. Wel blijven ze nog in het water. De reiziger zal de maagden een voor een moeten overwinnen. Dan komt de reiziger in een gang die als een grot is. Aan weerszijden staan vuurspuwende slangen en wachters die met vurige pijlen schieten. De gang eindigt bij een deur waar een hond staat, de Tiomot. Pres spreekt de wachter aan. Ook Horit spreekt de wachter aan. Dan wordt de deur geopend.

 

2. De reiziger komt nu in een ruimte genaamd Vismil. Hier heeft hij een worsteling met de eerste maagd, die uit het water komt en in de boot glijdt en daar in een slang veranderd. Als de reiziger haar overwonnen heeft verandert hij zelf ook in een slang. Aan weerszijden van de reiziger zijn altaren. De eerste uurmaagd neemt een van die altaren en zet het op de boot, en zal voortaan in het altaar wonen. De reis is door het lichaam van Nirben om tot wedergeboorte te komen. Dan komen ze tot een gang genaamd het halssnoer van Nirben. Hier worden de vijanden van Nirben gemarteld, de gevangenen van de nacht en de wildernis. Een verdieping hoger staan zeventig heiligen, en weer een verdieping hoger staan twaalf indiaanse opperhoofden. De vijanden van Nirben hangen op de kop, en worden blootgesteld aan vuurvlammen. Ook krijgen ze kokend water te drinken, en worden hun ogen uitgestoken. Op de verdieping van de zeventig heiligen staat een grote ketel waar ze in terecht komen. Op de verdieping van de twaalf indianen staat een tafel met schalen waar het vlees en brood van de gemartelden op terecht komt.

 

3. Pres spreekt de wachter aan van de volgende hal. Deze wachter is een lange slang met veren en beenderen die uit hem groeien als een ruggegraat. Hij wordt genoemd de ratelaar, omdat hij zo ratelt als hij beweegt. Dan krijgt de nachtboot doorgang. In deze hal lopen maagden met de schalen rond, om die te brengen aan de goden. Dit gebeurt aan weerszijden. Het is de hal van de grote maaltijd. Op sommige schalen liggen hoofden, op anderen testikels, harten, fallussen of botten. Alles wordt gegeten. Hier komt de tweede uurmaagd uit het water waar de reiziger een worsteling mee heeft. Eerst verandert zij in een slang, maar later in een spin. Zij doorboort de fallus van de reiziger. Wanneer de reiziger haar heeft overwonnen verandert hij zelf ook in een spin. Dan neemt de tweede uurmaagd drie maagden met schalen en bindt hen aan de boot vast.

 

4. Dan komen ze tot een lange gang die de borsten van Nirben heet. Aan weerszijden staan hongerigen, armen, zieken en mismaakten. Ook staan er vuurspuwende slangen. Ditmaal gaat de boot over een blauwe schatkist en weer is er dieper een tapijt op de grond. Weer spreekt Pres de wachter aan. Wijde deuren openen zich, en de nachtboot staat vlak voor een afgrond van vuur. Dit is de grootste hal tot nu toe. Aan de overkant staan grote vogels. Pres spreekt de vogels aan, en die komen direkt om de boot over de afgrond te dragen. Deze hal heet de tepels van Nirben. Maar nu moet de reiziger strijden tegen tien uurmaagden tegelijk die allemaal in de boot glijden. Eerst veranderen ze in spinnen, dan in slangen, en dan in vliegen. Zij eten van het vlees van de reiziger. Als de reiziger hen heeft overwonnen komt hij tot de hogere verdieping, waar zeventig heiligen zijn. De gang achter de hal is de gang van vuur waar de nachtboot in ten onder gaat. De reiziger is nu een van de heiligen geworden. Achterin deze gang staat een nieuwe nachtboot, gedragen door vogels.

 

5. Pres spreekt de wachter aan, en dan komt de reiziger in een nieuwe nachtboot in een hal genaamd de ruggegraat van Nirben. Hier wordt de reiziger gevoed door vogels. Maar aan weerszijden van de hal is een overvloed aan voedsel, waar dikke mannen staan. Op een hogere verdieping staan zeventig heiligen en weer een verdieping hoger staan twaalf indiaanse opperhoofden. Dan komt de reiziger in een gang die het heupsieraad van Nirben heet. Hier zijn weer dikke mannen aan weerszijden, maar hier worden ze door slangen gegeten. Pres spreekt de wachter aan, en dan komt de reiziger in een hal genaamd de bilspleet van Nirben. Hier zijn een heleboel vogels waar de reiziger strijd tegen moet voeren. Zij pikken zijn organen uit hem. Ook pikken zij zijn fallus en zijn testikels van hem weg. Als de reiziger de vogels heeft overwonnen verandert hij in een vlieg. Dan vliegt de reiziger naar de verdieping waar de twaalf indiaanse opperhoofden zijn. Zij trekken zijn vleugels uit hem, en dan is hij een van hen. Zij brengen hem naar een trap waardoor hij op een nog hogere verdieping terecht komt, genaamd de benen van Nirben. Hier heeft de reiziger een strijd te voeren tegen de tien tenen van Nirben. Zij veranderen in vrouwen, daarna in slangen, en brengen hem in een wurggreep. Als hij hen heeft overwonnen komt hij tot een verhoging waarop in een ketel zich de nektepel van Nirben zich bevind waaruit zoete wijn en melk stroomt. Dan zijn de wezens van de nachtboot weer bij hem, die de wachter van de volgende deur aanspreken. De deur opent zich en komt in de hal die de tenen van Nirben heet. Dit is het einde van de reis. Weer wordt de reiziger hier door Nirben ingeslikt en de reis begint opnieuw.

 

 

Het Indiaanse Boek van de Geheime Kamer

 

 

1. De reiziger doorloopt een lange gang, ontvangt een vlag waarmee hij toegang krijgt tot de nachtboot. Hier zit Pelen, een kikker, die de wachters zal aanspreken. Ook zit er een beer, Oben, met een boog en pijlen, die de boot zal beschermen. Meslen is de slang die de boot omhult, en die vuur kan spuwen, ook om de reiziger en de boot te beschermen. Dimen is een indiaans opperhoofd met tussen zijn veren een kleine doodskop. Hij zorgt voor voedsel voor de reiziger. De aap Mathan zit op de voorkant van de boot. Zijn functie is onduidelijk, maar hij gebruikt magie. De boot wordt ingeslikt door de oerslang. De boot gaat langs tafels waaraan gegeten worden. Aan weerszijden van de tafels hangen lange gestaltes aan hun ogen, sommigen aan hun tong, anderen aan hun testikels, weer anderen aan hun fallus. Ook hangen sommigen aan hun oren. De lichaamsdelen waarmee ze gezondigd hebben worden gestrafd. De tafels staan vol met noten en vruchten. Dan komt de nachtboot in een ruimte waar krokodillen zwemmen die de reiziger moet overwinnen. De reiziger krijgt hiervoor een zwaard en een mes. Weer komt de reiziger langs tafels met dezelfde taferelen. Dan moet hij een deur door genaamd de Huro. De wachter is een vrouw die heel lang kan worden. Pelen de kikker spreekt de wachter aan. Dan komen ze in een ruimte van vuur, genaamd de Heo. In de ruimte van vuur zwemmen vrouwen die de boot aanvallen. Weer heeft de reiziger een strijd te voeren. De reiziger wordt vastgebonden, en de mede-reizigers worden overboord gegooid. Dan wordt de reiziger aan het einde van de ruimte van vuur opgehangen aan een touw, terwijl de nachtboot zonder hem verder gaat. De medereizigers zwemmen naar hem toe, maken een toren en redden hem. Dan zwemmen ze naar de nachtboot toe, maar de vrouwen duwen hen telkens met hun voeten weg. Dan keert Meslen de slang uiteindelijk de boot om, en zo overwinnen ze uiteindelijk de vrouwen. Dan komen ze in een ruimte van ijs waar orka’s zwemmen. De orka’s beschermen verder de boot. Weer komen ze in een ruimte van vuur, waar vrouwen zwemmen. Ditmaal kunnen ze niks doen.

 

2. Dan gaat de boot langs een heleboel fonteinen en gordijnen, en uiteindelijk langs woestijnen en velden. Aan het einde van die velden is een woest meer waar nog grotere orka’s zwemmen om een klok heen. In de klok zitten de uurmaagden opgesloten. De reiziger krijgt een pijl en boog om de klok open te schieten. De uurmaagden krijgen toegang op de boot, om verder de boot te beschermen. Dan komen ze in een meer waar woeste walvissen zwemmen, maar die doen hen niks. Dimen, het indiaanse opperhoofd vult wat lege flessen met het water. Wanneer de reiziger het drinkt wordt hij dronken. Ook de uurmaagden drinken ervan en worden dronken. Zo erg dat ze verscheurende beesten worden.

 

3. Dan komen ze aan bij een nauwe sloot met een grote buis. Hier worden de doden gevoed. De boot gaat door de buis, en komt in een zee van vuur, waar de doden zwemmen. De doden doen hen niks. Dimen en de reiziger voeden de doden. Ook hijsen ze enkelen van hen aan boord. De aap, Mathan, wijst hen aan. Ook zwemmen hier dolfijnen. Het vuur begint hier te stijgen en de boot komt op een hogere verdieping terecht waar een vrouw thee maakt in een ketel. Het is een kruidensap. De vrouw kan erg lang worden, en kan ook in een leeuwin veranderen. De kikker, Pelen, spreekt deze wachter aan. De vrouw grijpt de reiziger en werpt hem in de ketel. Daarna grijpt ze ook de anderen, maar ze werpt hen terug in de vuurzee. De reiziger zinkt in de ketel, en komt in een buis terecht die zo diep gaat dat hij terecht komt in een diep gat waar dode kinderen schreeuwen en gillen. De reiziger troost hen, helpt hen, en samen bouwen ze een toren om weer uit de ketel te kunnen komen. Doordat ze allemaal aan elkaar zitten kunnen ze ook een ladder vormen om de mede-reizigers van de nachtboot uit de vuurzee te halen. Dan komt er een krokodil vanuit de ketel die de vrouw grijpt en haar in de diepte trekt. De krokodil is vanaf dat moment een mede-reiziger en helpt om de boot te beschermen.

 

4. Dan komen ze in een zaal waar de doden geoordeeld worden. De krokodil verslindt de vijanden. Dan gaat er weer een deur open, waar weer een klok is, en waar weer uurmaagden opgesloten zitten. De reiziger schiet met zijn pijl en boog de klok open. Hier ontdoet de oerslang zich van haar huid, en verandert in een vrouw. De nachtboot is inmiddels bij haar billen terecht gekomen. De billen hebben tepels die vuur spuwen. De boot moet door de bilspleet waar de wanden ook vuurspuwende tepels hebben. De boot komt vast te zitten en wordt door de aars ingeslikt. Dan komt de boot in de zaal van de benen waar overal grote benen en grote voeten uit de wanden schieten en rondlopen om de boot onder druk te zetten en te pletten. Hier wordt de reiziger heel lang. Ook door meerdere aarsen en darmen wordt de reiziger naar beneden gezogen, en komt zo in een ruimte waar alleen maar grote voeten zijn. Hier wordt de reiziger verder onder druk gezet, geplet en uitgerekt, totdat hij net zo groot is als de oerslang die een vrouw is geworden. Dit laatste is een sexuele ontmoeting, waarin de vrouw de reiziger weer verslindt en de reis opnieuw begint.

 

 

Het Indiaanse Boek van de Nacht

 

1. De reiziger krijgt een vlag waarmee hij toegang krijgt tot de nachtboot, in de vorm van een haai. De oerhaai slikt de nachtboot in, en dan begint de reis. Eerst komt de nachtboot in een zaal van een vuurzee, waar ook vuur uit de muren komt. Het is een reusachtige zaal, waar enkele vogels rondvliegen. Zij komen naar de boot en dragen de boot naar de overkant van de zaal. Een grote zwarte staande hondenwachter staat voor een reusachtig lange deur. Een van de vogels spreekt de wachter aan, en de boot gaat door de deur heen. Achter hen wordt de deur gesloten. Weer wordt de boot door een reusachtige haai ingeslikt, en de boot komt in een woeste zee. Een grote hand grijpt dan de nachtboot uit het water, en brengt het op een hogere verdieping. Hier staan tafels met schalen. Hier wordt de reiziger door vogels gevoed. Dan gaat de nachtboot verder, en wordt weer door een reusachtige haai ingeslikt. Dan wordt de boot door grote voeten geplet en uitgerekt. De boot is niet meer als een haai, maar als een krokodil. Deze krokodil spreekt de volgende wachter aan. Dan komt de boot in een enorme zaal. Hier staan overal tafels met voedsel. Weer krijgt de reiziger te eten. Dan komen er weer grote voeten die ditmaal ook de reiziger zelf pletten en uitrekken. De reiziger wordt heel lang. Aan het einde van de zaal wordt de reiziger opgehangen. Maar de vogels redden hem en maken hem los. Ze brengen hem naar een verdieping hoger waar een nachtboot staat in de vorm van een ooievaar en een reiger. Deze vogel spreekt de volgende wachter aan. Weer wordt het schip ingeslikt door een reusachtige haai. Nu verandert de reiziger zelf in een haai. Overal liggen stukken vlees die de reiziger moet eten. Maar van die stukken vlees wordt hij ziek, en hij verandert in een wolf.

 

2. De reiziger gaat nu visioenen zien en hallucineren. Ook hoort hij stemmen, en is het alsof er aan hem getrokken wordt. Hij wordt in de diepte getrokken als over een lange trap naar beneden, de trap des doods. Hier wonen de schaduwen, en hij wordt met gejuich ontvangen. Ze kronen hem tot koning, en hij krijgt een troon. Maar weer komen de grote voeten die hem pletten en nog verder uitrekken. Nu is hij zelf ook een schaduw. De reiziger wordt weer door een reusachtige haai verslonden, en ditmaal ontmoet hij een schaduw net zo lang als hem, een vrouw. De vrouw probeert hem te bereiken, maar er is een glazen muur tussen hen. Ze wil hem met geschenken overladen, en rent heen en weer, maar de geschenken blijven voor de glazen muur liggen. Ondertussen wordt de reiziger door meerdere haaien verslonden, en komt langzaam in de greep van een lange slang die hem steeds dieper in een wurggreep krijgt, zodat de reiziger steeds minder adem kan halen. Maar dan komt de vrouw met een sleutel, en bevrijdt de reiziger. De geschenken zijn voedsel. Als hij dit voedsel eet begint hij weer te hallucineren en visioenen te zien. Weer is het alsof er aan hem getrokken wordt en hij hoort stemmen. De vrouw spreekt de volgende wachter aan en ze komen in een paradijs. Op de grond liggen stukken vlees die de reiziger moet eten. Het is het vlees van de verslagen vijanden. Als hij het vlees niet eet komen ze weer tot leven.

 

3. De reiziger eet het vlees, maar een slang valt hem aan. De reiziger moet sterk worden van het vlees om de slang te kunnen verslaan. Weer komt de reiziger in de nachtboot en verlaat het eiland. Er zwemmen overal haaien, maar ze doen hem niks. We zwemmen er overal slangen die hem aanvallen. Maar vogels komen hem te hulp, pikken de slangen dood, en dragen de boot de lucht in naar een hogere verdieping. Hier zijn een heleboel krokodillen. De krokodillen vallen hem aan, maar de vogels beschermen hem. Dan komen er panters die hem aanvallen, maar weer beschermen de vogels hem. Maar dan worden de vogels geplet door grote voeten, en dan wordt ook de reiziger met zijn boot geplet en nog meer uitgerekt. De nachtboot is nu een lange zwaardvis, en de reiziger is nu zo lang dat hij de oerhaai kan verslaan. Hij grijpt de zwaardvis en slacht daarmee de haai. Nu komt de reiziger tot de staart waar grote voeten hem weer pletten en uitrekken. Hij is nu zo lang dat de oerhaai zijn nachtboot is geworden. De reiziger trekt de nachtboot naar boven over een glibberige trap. Vogels komen hem te hulp en spreken de wachter aan. Dan gaat de deur open, en de reiziger staart weer in de reusachtige bek van de oerhaai. Dit is het einde van de reis, waarin de oerhaai de reiziger weer inslikt en de reis opnieuw begint.

 

De Indiaanse Hondenreis

 

1. De reiziger gaat door de open mond van de hond. De reiziger komt in een boot terecht. De boot gaat langs ketels heen waar de veroordeelden in branden. De boot gaat over gouden golven. Gouden boogschutters komen uit de golven om de reiziger te beschieten, en dalen dan weer af in de golven. Dan gaat de boot over golven van rood goud, en weer komen boogschutters omhoog om te schieten en dalen weer af. Dan gaat de boot langs een kade met ketels waarin de veroordeelden branden. Uit de ketel loopt heet water wat naast de boot in het water terecht komt. Dan gaat de boot langs vier standbeelden van gouden katten.

 

2. Dan gaat de boot door een gouden deur, en komt in een ruimte waarin gouden kikkers staan die vuur spuwen. De reiziger moet bukken. Dan gaat de boot door een roodgouden deur, waarachter gouden krokodillen zwemmen die in de boot klimmen. De boot zinkt, maar de reiziger moet blijven zitten. De boot gaat over zwarte golven heen, de diepte in, waar een zaal is vol met goudzwarte standbeelden van honden. Uit de standbeelden druipt koud water.

 

3. De reiziger krijgt een gouden boog met pijlen waarmee hij een grote zwartgouden hondenwachter moet verslaan.

 

4. Dan gaat er een deur open waarachter maagden dansen. Zij werpen met messen, en de reiziger moet bukken. Dan komt de reiziger in een zaal van vuur waar een klok hangt. Hier zitten de uurmaagden opgesloten. Wanneer de reiziger onder hen doorgaat komen ze vrij, en eten de reiziger. Dat is het einde van de reis waarin de reiziger tot wedergeboorte komt, en dan begint de reis weer opnieuw.

 

De Erina

 

1e graad - Luitenant

Pilaar van Skelet-Rivieren : Welkom

Initiaat : Dank u

Pilaar van Skelet-Rivieren : Waar gaat de reis naartoe ?

Initiaat : Naar huis.

Pilaar van Skelet-Rivieren : Thuis is waar het hart is.

Initiaat : Ik kan mijn hart niet bereiken.

Pilaar van Harten : Waarom kom je niet gewoon wat dichter bij ons ?

Initiaat : Ik ben bang.

Pilaar van Harten : Waarom ?

Initiaat : Ik wil niet verleid worden.

Pilaar van Harten : Volg dan gewoon je hart.

Initiaat : Ik kan mijn hart niet bereiken. Ik heb geen hart.

Pilaar van Harten : Zolang dat je eerlijk bent naar jezelf zal alles om je heen je kunnen onderwijzen.

Initiaat : Dat zijn wijze woorden. Dank u daarvoor.

Pilaar van Harten : Raak me aan, en je zal een hart hebben.

Initiaat : Nu herinner ik mij dat ik een hart heb. Het is er altijd wanneer ik eerlijk naar mezelf ben. En dat ben ik altijd, dus is mijn hart voor eeuwig.

Pilaar van Harten : Jij hoort bij de plaats van harten. Er is altijd meer.

Initiaat : Ik ben maar een arme ridder, met een arm hart, en ik zoek naar nog meer armoe.

Pilaar van Harten : Waarom ?

Initiaat : Omdat armoe mij leidt naar de inwaartse rijkdommen.

Ridder van Harten : Welkom arme ridder. Ga het portaal binnen. Je bent een uitverkorene. Onthoud : Het pad is altijd een wiel. Wanneer je het begaat zal het groeien.

Initiaat : Dank u.

Ridder van Harten overhandigt de graad van luitenant aan de initiaat.

____________________________________________________________________________

De eerste graad zal de initiaat de macht schenken om het eerste beest te doorsteken. Het eerste beest komt uit de zee en is het beeld van de Reformatorische Kerk die het profetische, het hart dat door de geest aan God verbonden is, onderdrukt. De naam van dit eerste beest is Hille. De luitenant heeft de macht het eerste beest aan te spreken en te verbreken, om zodoende het eerste beest te berijden en tot gebondenheid te brengen. De luitenant draagt hiervoor de gevreesde 'speer met de weerhaken'. Het beest uit de zee wordt beschreven in Ezechiel 32 als het Grote Egypte, en zal op de aarde geworpen worden. De aarde is het terrein van het tweede beest, de Evangelische Kerk. Wij hebben gezien hoe de Reformatische beweging flink werd verwond door de daarop volgende Evangelische beweging. Deze twee geesten zijn elkaar in de haren gevlogen. De overwinnaars van het beest, zijn beeld en zijn getal staan aan de glazen zee (ijs) vermengd met vuur. Dit is de graad van de Luitenant. Deze graad opent de tempel van de tent der getuigenis in de hemel, waarvanuit de zeven schaal-engelen voortkomen, de zogeheten 'sarhemmen', om het oordeel vanuit de schalen uit te gieten. Dit vindt zijn hoogtepunt in het oordeel over het Grote Babylon, de hoer, oftewel de Pinksterkerk die het tweede beest berijdt. De zesde schaal openbaart de drie kikvorsen die uit de beesten voortkomen, geesten van duivelen die tekenen doen en onrein zijn. De eerste kikvors is de Pinksterkerk zelf, de tweede is de Welvaartskerk en de derde de Toronto-kerk. De Luitenant heeft openbaringskennis over dezen. De naam van de eerste kikvors is Tanya, de tweede Beuse en de derde Tapas. Tapas is de zon, de ruiter van de draak. We zien dat het Grote Babylon, de Pinksterkerk, in de zee wordt geworpen, de Reformatorische Kerk. Die twee geesten vliegen elkaar als het ware in de haren. In Openbaring 19 :17 wordt ons iemand beloofd die op de zon zal staan, en een maaltijd zal uitroepen. Ook zien we in Openbaring 19 de opkomst van de paarden des Heeren. De Luitenant zal zich verheugen in wat hij allemaal ziet. Hij zal zich uitstrekken naar de wonderen van de hemel.

In Openbaring 13 lezen we over de vrouw die aan de draak ontkomt, en dan een stroom uit zijn mond laat komen om de vrouw mee te sleuren. We zien hier dat de aarde de vrouw te hulp komt, en haar mond opent om de vrouw te beschermen tegen de stroom. De draak blijft staan op het zand van de zee, het strand, die de aarde en de zee verbindt. Daarvoor lazen we ook al dat de draak de vrouw vervolgde, en toen kwam de woestijn haar te hulp, en twee grote vleugels die haar daar naartoe brachten. De twee grote vleugels om aan de draak, de Roomse Kerk, te ontkomen zijn de Profetische en de Apostolische Kerk. De woestijn is de Richterlijke Kerk, en de aarde die haar hielp, Gods aarde, is de Patriarchische Kerk. Uiteindelijk komt de vrouw dan aan bij de glazen zee met vuur vermengd. Dit is Gods Zee, de Luitenant.

De Luitenant is aangesteld om het oordeel over de Reformatorische Wereldkerk te brengen, de zee. Hierin wordt hij speciaal bijgestaan door twee schaal-engelen, namelijk de tweede die zijn schaal in de zee uitgiet zodat deze in bloed van een dode verandert, en waarop alle levende wezens in de zee sterven. De vijfde giet zijn schaal uit over de troon van het beest, zodat zijn rijk verduisterd, en zij op hun tong kauwen van de pijn, zodat zij God lasteren vanwege hun pijnen en gezwellen. De naam van de tweede sarhem is Asmadat, en de naam van de vijfde sarhem is Hadachael. Zij staan de Luitenant op een speciale manier bij.

Nadat de vrouw door de aarde van God is geholpen, de Patriarchische Kerk, vlucht zij tot de Berg Sion, waar ze het zegel van God ontvangt, de Heilige Besnijdenis. De Berg van God is een beeld van de Hermitatische Kerk. Hier ontmoet de vrouw het Lam en de 144.000. We zijn nu inmiddels bij hoofdstuk 14 van Openbaring. Dan zien we een engel vliegen in het midden des hemels met het Eeuwig Evangelie. De engel verkondigt dit aan hen van de vleselijke aarde, de Evangelische Wereldkerk, maar ook aan hen van Gods aarde, hen die tot de Patriarchische Kerk zijn gekomen. Dan lezen we verder dat er een sikkel tot de aarde wordt geworpen om te oogsten. Weer zien we dan het brandende ijs ten tonele verschijnen, de Luitenant. In Openbaring 20 zien we dan hoe er boeken worden geopend, en dat de zee zo haar doden moest opgeven.

De Luitenant heeft de macht te redden uit zee, en veiligheid te brengen. Ook heeft hij de macht te leiden door de zee, de zee te sluiten en de zee te splitsen. De Luitenant is de Zee van God, het Brandende IJs, en het lied van Mozes. Het lied van Mozes staat in Exodus 15. De Luitenant weet dat de zee de plaats is van Gods Oordeel. Daarom zal hij nooit lichtzinnig met de zee omgaan. Als de zee er niet zou zijn dan zou de Pinkster Wereldkerk, het Grote Babylon, nooit geoordeeld kunnen worden. Daarom is de Luitenant zuinig op de zee.

De Luitenant heeft de macht uit te leiden tot aan de voet van het Beloofde Land, het paradijs. De Luitenant heeft de macht zicht te bieden op de boom des levens in het midden van de hof, en op het water des levens. De Luitenant draagt de vruchten en gaven des levens om een rots te zijn in het Vrederijk.

Door het brandende ijs verandert de vrouw in een heilige stad, in kostbaar gesteente, door de Luitenant, als door een vulkaan.

2e graad - Officier

Pilaar van Gele Skeletten : Welkom.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Gele Skeletten : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Vavu

Pilaar van Gele Skeletten : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Aduro Abdelle Abdee Asomin Abdura Vatuur Vastuur Vastura Asdura

Pilaar van Gele Skeletten : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Obran Damiman Asmel Avan

Pilaar van Gele Skeletten : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Usdo Kamdo Kapane Kaftiro Endeps Ifter Isister Irstes Irstus, Irstuster Oplanus Benjamin Berazelle Okuuster Okoester Opdimus Banaut Bajikus Basester, Selster, Devinaut Patrajin Kasaster, Kanaster, Asprajin Kadelf, Esester, Epsglamin, Efter, Buzulksi, Buzulkski, Bronotte, Gablin, Apdiro, Eskelsenaut, Eskelsezout, Abgaren, Bronolleke, Brodoes, Bruduus, Opster, Epsger, Epsgahin, Branelf, Brahelf, Brabgiren, Brabgoenen, Uspuulk, Opdregen, Opdrigelk, Opdrasguren, Opdranauk, Aptagahin, Apdagazenel, Implus, Opplus, Apsgiren, Apspraguulk, Opkeren, Optazer, Optezer, Teersgamelk, Meersgin, Ginter, Giers, Brulk, Breurk, Emmelk, Emepster, Emelpa, Emelga, Emelgader, Emeldergier, Emelderginde, Oprozuulk, Oprogader, Oproguur, Oppronkhorst, Oppronkoor, Opronkdaren, Opronkganel, Grimel, Gripier, Gripodel, Gripons, Griposter, Gripaduul, Grippons, Gripoposter, Gripostadezer, Stadezeres, Stadonkes, Stadonkus, Groer, Gruup, Ponaut, Ponaus, Aprazer, Gehenkstra, Hapbuul, Happrozer, Proosga, Proosgamer, Proosguunder, Guundertoe, Toerette, Tuuroster, Rostga, Roster, Kosdohul, Kosdohulle, Klapsgier, Klapsgader, Klapsgadin, Klapsgonder, Klapsgonderen

Pilaar van gele Skeletten overhandigt de graad van officier aan de initiaat.

________________________________________________________________

De tweede graad zal de initiaat de autoriteit schenken om het tweede beest te doorsteken. Het tweede beest komt uit de aarde, uit de afgrond, en vaart ten verderve. Het is het beeld van de Evangelische Wereldkerk, het Grote Assur, waarop de hoer, het Grote Babylon, rijdt. De tweede graad doorsteekt het tweede beest door een langere speer met weerhaken. De aarde beeldt ook de Patriarchische Kerk uit, die de vrouw te hulp kwam door de stroom uit de bek van de draak, het eerste beest, in te slikken. Maar het eerste beest bracht toen het tweede beest voort, de Evangelische aarde. Wij zagen dat de Reformatorische Kerk, de Evangelische Kerk voortbracht. De Patriarchische Kerk vindt zijn wortels in de drie patriarchen, Abraham, Isaac en Jakob, het dal der dorre doodsbeenderen. De Officier brengt de valse aarde de doodsteek toe. De Officier is de witte wolk in Openbaring 14 die zijn sikkel tot de aarde zendt om te oogsten. De draak, het eerste beest en het tweede beest zijn drie valse patriarchen waar de drie onreine kikvorsen uit voortkwamen. De ware aarde is de Patriarchische Kerk die leidt tot de berg van God, de Hermitatische Kerk. Hier worden de verzegelden door de witte wolk opgenomen. Als de Officier het tweede beest heeft aangesproken en verbroken, dan zal hij het tweede beest berijden, om het zo te leiden tot de afgrond. De eigennaam van het tweede beest is Jom.

3e graad - Zeeman

Pilaar van Skeletten : Welkom.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Skeletten : Luister goed, en verzamel wijsheid bij deze woorden.

Pilaar van Rode Skeletten : Piranaha, Bara Pasanga Patang, Para Pasanga Pasha, Pasda, Pasada, Manada, Marang, Manago, Padang, Papoero.

Pillar of Blauwe Skeletten : Wat is het wachtwoord ?

Initiate : Het wachtwoord is Penou.

Pilaar van Zwarte Skeletten : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Het tweede wachtwoord is Grijze Moeder.

Pilaar van Grijze Skeletten : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Het derde wachtwoord is Inou Dekun Patrou Foer Fur Fu Fekke Patin Penau Patroe Patru U Vuuk Vutoen Vutun Vuurk Vurik.

Pillar of Grijze Skeletten : Worstel met de honden van de gevestigde orde om te zien of je waardig bent.

Initiaat : Heb genade. Ik ben jong.

Pilaar van Grijze Skeletten : Er is veel onbekende hulp.

Pilaar van Grijze Skeletten overhandigt de graad van Zeeman aan de initiaat.

____________________________________________________________

De Zeeman heeft de macht om de hoer die het tweede beest berijdt te doorsteken. De naam van de hoer is Tanya, het Grote Babylon. Ook de Zeeman heeft hiertoe een speer met weerhaken, maar deze is langer en groter dan de anderen. Door deze daad zet de Zeeman een voet op de aarde en een voet op de zee, en is zo de heerser over het eerste en het tweede beest. De Zeeman is daarom de engel uit Openbaring 10. Door het eerste en tweede beest te domineren opent hij het profetische Woord van God, het geopende boekje.

4e graad - Zeiler

Pilaar van Blauwe Doodskoppen : Welkom

Initiaat : Dank u

Pilaar van Grijze Doodskoppen : Welkom

Initiaat : Dank u

Pilaar van Grijze Doodskoppen overhandigt de graad van Zeiler aan de initiaat.

_______________________________________________________________

De Zeiler heeft de macht de zon te doorsteken, de ruiter van de draak.

5e graad - Ruiter

Pilaar van Gele Doodskoppen : Welkom

Initiaat : Dank u.

Pilaar van de Rivieren van Bloed : Welkom

Initiaat : Dank u.

Pilaar van de Rivieren van Bloed overhandigen de graad van Ruiter aan de initiaat.

_________________________________________________________________

De Ruiter heeft de macht om alles in bloed te veranderen. Dit komt omdat hij de macht heeft over de persbak. Hij is de engel van het laatste deel van Openbaring 14. Hij brengt de paarden met zich mee die we verder in het boek Openbaring tegenkomen.

6e graad - Portier

Pilaar van Zwarte Doodskoppen : Welkom initiaat

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Witte Doodskoppen : Welkom initiaat

Initiaat : Dank u.

Vier Zwarte Doodskoppen en Vier Rode Doodskoppen schenken de graad van Portier aan de initiaat.

________________________________________________________________________

De Portier heeft de macht de draak te doorsteken. De speer waarmee de Portier dit doet heeft meer weerhaken dan ooit, en is versierd met doodskoppen. Daarna zal de Eufraat opdrogen die de wereldkerken verbond. Dit zal gebeuren door de zesde schaal-engel die nauw met de Portier samenwerkt. De naam van deze engel is Manoach. De draak is het grote Hethitische rijk, de Roomse wereldkerk. Doordat de draak doorstoken is, en de Eufraat opgedroogd, valt de gouden beker, de Toronto Kerk, uit de hand van de hoer.

7e graad - Bewaker

Pilaar van Rode Doodskoppen : Welkom initiaat

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Kabbernal

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Mozes

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Ridders van de Synagoge

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het vierde wachtwoord ?

Initiaat : Slangen van de Synagoge

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het vijfde wachtwoord ?

Initiaat : Vlaggen van de Synagoge

Pilaar van Rode Doodskoppen overhandigt de graad van Bewaker aan de initiaat.

_____________________________________________________________

De Bewaker staat op de zon om een maaltijd uit te roepen, als de engel in het laatste deel van Openbaring 19. Hij wordt krachtig bijgestaan door de vierde schaal-engel die zijn schaal over de zon uitgiet waardoor de mensen verzengd worden met grote hitte en God lasteren, terwijl zij zich niet bekeren. Deze engel heet Manachael.

8e graad - Kolonel

Pilaar van Doodskoppen : Welkom initiaat, ridder van God's pad.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Doodskoppen : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Het wachtwoord is zwaardvechter.

Pilaar van Doodskoppen : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Het tweede wachtwoord is speervechter.

Pilaar van Doodskoppen : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Het derde wachtwoord is mesvechter.

Pilaar van Doodskoppen : Je hebt goed geantwoord.

Pilaar van Doodskoppen overhandigt de graad van Kolonel aan de initiaat.

___________________________________________________________

De Kolonel heeft de macht de draak te binden en in de afgrond te werpen. De Kolonel heeft de macht patriarchen, kerk-koningen, aan te stellen die zullen regeren met Christus. Als de draak is gebonden is het afgelopen met de gevestigde orde, en wordt er geestelijk, profetisch gevestigd tot een heilige vleeswording. Dit is het begin van het Vrederijk.

9e graad - Generaal

Drie Skeletten : Welkom initiaat, ridder van God's Pad. Waar ben je naar op weg ?

Initiaat : Naar het huis der huizen.

Eerste Skelet : Wat is het eerste wachtwoord ?

Initiaat : Romarei

Tweede Skelet : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Rumah

Derde Skelet overhandigt de graad van generaal aan de initiaat.

___________________________________________________

De Generaal is de vernietiger van de draak, na het Vrederijk.

10e graad - Commandant

Drie Doodskoppen : Kom dichterbij, ridder

Initiaat : Hier ben ik.

Drie Doodskoppen : Zag je het licht ?

Initiaat : Wat voor licht ?

Drie Doodskoppen : Het licht dat er een uur geleden was, en weer wegging. Je moet het vinden en dan volgen.

Drie Doodskoppen kronen de initiaat en schenken hem de graad van Commandant.

_________________________________________________________________

De Commandant heeft de macht de draak dronken te maken en te leiden tot de eeuwige slaap. Ook heeft de Commandant de macht de tweede kikvors, Beuse, te doorboren. Hiertoe heeft hij het zwaard met de weerhaken. Ook doorsteekt hij de kop van Beuse met een speer. De Commandant heeft de macht de engelen te laten bazuinen. De vierde bazuin-engel doorsteekt de zon. Zijn naam is Mosael. De algemene naam voor bazuin-engelen is de karsuiken.

11e graad - Sergeant

De initiaat is omhuld door tien pilaren. Achter de pilaren staat een kandelaar.

Pilaar van Wijsheid : Wat is wijsheid ?

Initiaat : Dwaas te zijn.

Pilaar van Wijsheid : Je hebt goed geantwoord.

Pilaar van Kennis : Wat is kennis ?

Initiaat : Te weten dat je niets weet.

Pilaar van Dwazen : Wie is de grootste dwaas ?

Initiaat : Degene die denkt dat hij iets weet.

Pilaar van Dwazen : Is kennis dan onmogelijk ?

Initiaat : Kennis is een bedrieger, en Wijsheid een valstrik. Alleen de dwaas kan ontsnappen.

Pilaar van Dwazen kroont de initiaat en schenkt hem de graad van Sergeant.

___________________________________________________________

De Sergeant berijdt de draak om hem tot de vergetelheid te brengen, tot de witte troon. Hier wordt de draak geoordeeld. Ook worden hier al zijn ruiters geoordeeld. De Sergeant opent het zesde zegel, waarop de zon zwart wordt als een haren zak, en de maan van bloed wordt, terwijl de sterren op de aarde vallen, en de hemel terugwijkt.

12e graad - Majoor

De initiaat is omhuld door tien pilaren. Achter de pilaren staat een altaar. Op het altaar liggen bloemen en stukken vlees.

Pilaar van Bloed en Slijm : Kroon die man die dichterbij komt.

Pilaar van Bloed en Zweet : Hij draagt kostbare tranen. Verkoop ons je tranen voor wat bloed..

Initiaat : Ik ben een nederige ridder op weg naar Jeruzalem.

Pilaar van Slangen en Slijm : Verkoop ons je lasten voor wat zweet.

Initiaat : Zweet en bloed heb ik niet nodig. Ik heb wijn nodig om dronken te worden, want de zon plaagt me. En ik heb melk nodig voor wat geluk. Ik ben een wanhopige man zonder hoop.

Pilaar van Slangen en Zweet : Geef hem wat geketende vrouwen die doen wat hij zegt. Deze man heeft hulp nodig.

Initiaat : Nee, ik heb geen vrouwen nodig, want ik ben celibatair.

Pilaar van Vrouwen en Zweet : Elke man heeft vrouwen nodig. Houd jezelf niet voor de gek.

Initiaat : Ben je soms doof ? Ik heb geen vrouwen nodig. Al wat ik nodig heb is wijn en melk.

Pilaar van Melk en Bloed : Alles wat we hem geven is wat graan. Laten we kijken of hij daar wijn en melk van kan maken.

Initiaat brengt het graan naar het altaar, terwijl melk en wijn begint te stromen.

Pilaar van Bloed en Wijn overhandigt de graad van Majoor aan de initiaat.

____________________________________________________________

De Majoor heeft de macht om de hoer te ontdoen van haar sieraden. Ook heeft hij de macht haar dronken te maken en te leiden tot de eeuwige slaap. Hij berijdt de eerste kikvors, Tanya, oftewel de hoer, het Grote Babylon genaamd de Pinkster wereldkerk. Hij opent het zevende zegel, de halfuur durende stilte, de eeuwige slaap die tot vergetelheid leidt. De Majoor brengt de hoer voor de grote witte troon waar zij geoordeeld zal worden. We lezen in Openbaring 19 dat het eerste en tweede beest in de poel des vuurs belanden. In Openbaring 20 zien we de draak in de poel des vuurs belanden, en daarna de dood en het dodenrijk, terwijl de poel des vuurs zelf de tweede dood is. De dood is de hoer, de Pinksterkerk, het dodenrijk is de Welvaartskerk en de tweede dood is de Toronto-kerk, de treurige betekenis van de drie kikvorsen.

13e graad - Smid

Rode Gele Pilaar : Alle slangen komen uit deze plaats.

Initiaat : Welke slangen ?

Rode Gele Pilaar : De slangen van Maria

Initiaat : Waar is Maria ?

Rode Gele Pilaar : Ze wacht op jou in het Nieuwe Jeruzalem.

Initiaat : Hoe kom ik daar ?

Rode Gele Pilaar : Als je me genoeg bloed betaalt dan krijg je wat slangen die je daar zullen brengen.

Initiaat : Ik heb alleen bloed voor één slang.

Rode Gele Pilaar overhandigt de slang aan de initiaat.

Initiaat : Als ik meer bloed heb zal ik bij je terugkomen.

Rode Gele Pilaar overhandigt de graad van Smid aan de initiaat.

_____________________________________________________

De Smid heeft de macht het ijzeren beest, het Romeinse Rijk te doorsteken. Hij heeft hiervoor een speer met één weerhaak, en nog een speer met vele weerhaken. Ook heeft hij de macht de draak te bewonen. De verwoeste draak is zijn wapenrusting. De naam van de draak is Ingridtel.

14e graad - Jager

Pilaar van Rode en Witte Veren : Kom dichterbij, ridder.

Initiaat : Hier ben ik.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Wil je vliegen ? Hoe wil je vliegen ?

Initiaat : Door de diepste put te bereiken om zijn veer te vinden.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Maar met één veer kun je niet vliegen.

Initiaat : Ik vlieg door Verstand.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Verstand is zo gecontroleerd, zo opgesloten.

Initiaat : Door de veer breekt het vrij.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Waarom kijk je niet om te zien hoe Verstand ten gronde gaat door mij aan te raken, zodat je voor eeuwig zult vliegen ?

Initiaat : Ik vlieg door de paradox.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Je hebt juist geantwoord.

Pilaar van Rode en Witte Veren overhandigt de graad van Jager aan de initiaat.

_________________________________________________________

De Jager heeft de macht de panter met de vier vleugels en de vier koppen, het Griekse Rijk te doorsteken. Ook heeft hij de macht het eerste beest te bewonen. Het verwoeste eerste beest is zijn wapenrusting.

15e graad - Warrior

Ridders van het Rode Brood : Welkom initiaat, jij bent onze verbroederde.

Initiaat : Dank u.

Ridders van het Rode Brood : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Wraak voor Wraak

Ridders van het Rode Brood : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Geen verzoening voor geen verzoening.

Ridders van het Rode Brood : Waarom is er geen verzoening ?

Initiaat : Verzoening is degene die alles verwijdert van groei.

Ridders van het Rode Brood : Heeft God ons niet geroepen om verzoenend te zijn ?

Initiaat : God heeft ons geroepen om portiers te zijn.

Ridders van het Rode Brood : Waar heeft God ons nog meer voor geroepen ?

Initiaat : Om bewakers te zijn.

Ridders van het Rode Brood : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Worstel met God.

Ridders van het Rode Brood : Wat is het vierde wachtwoord ?

Initiaat : Het vierde wachtwoord is Liefde.

Ridders van het Rode Brood : Wat is het vijfde wachtwoord ?

Initiaat : Het brood te breken en te eten.

Ridders van het Rode Brood overhandigen de graad van Warrior aan de initiaat.

_______________________________________________________

De Warrior heeft de macht de beer met de drie ribben in zijn muil die veel vlees eet te doorsteken. Dit is het Perzische Rijk. Ook heeft hij de macht de draak te eten.

16e graad - Chief

Pilaar van Licht en Water : Welkom initiaat. Strek uw handen uit om het gouden kruis te ontvangen, het brandende zwaard en de pilaar van dood. Ga dan dieper naar binnen. Worstel met god en de geesten. Het zal de ketenen van de gevestigde orde breken.

Initiaat : Hoe diep moet ik gaan om de wateren te bereiken.

Pilaar van Licht en Water : Ga gewoon dieper en dieper. Ridders zullen je omhullen in de donkerste uren.

Ridders van Marion : Voel je onze handen die zich naar je uitstrekken, je bent niet alleen.

Marion overhandigt de graad van Chief aan de initiaat.

___________________________________________________

De Chief heeft de macht de griffioen te doorsteken, het Babylonische Rijk. Ook heeft hij de macht het eerste beest te eten.

17e graad - Eucharist

De Engel Sarsia : Kom dichterbij, initiaat. Ik heb een open boek hier. Ik heb de zegelen en sluiers ervan verbroken.

Initiaat : Wat is de naam van het boek ?

De Engel Sarsia : Het is het Eeuwig Evangelie.

Initiaat : Kunt u het voor mij lezen, en de sieraden ervan laten zien ?

De Engel Sarsia : Dat gebeurt door een jacht, de jacht van je leven.

Initiaat : Waar zal het me leiden ?

De Angel Sarsia : Terug naar de wildernis waar de wijze woorden zijn.

De Pilaar van Stilte en Spraak : Ik ben de echo, de echo van je hart. Volg mij, binnen, naar de plaatsen waar alles afgezonderd was. Er is een eucharistisch sieraad diep binnenin.

De Engel Sarsia overhandigt de graad van Eucharist aan de initiaat.

_______________________________________________________

De Eucharist heeft de macht het tweede beest te eten. Ook heeft hij de macht de verwoeste hoer van Babylon te bewonen, wat zijn wapenrusting is. Ook heeft hij de macht het eerste Assyrische aardrijk te doorsteken.

18e graad - Hierophant

Pilaar van Bloed : Prachtige man, kom dichterbij. Drink deze woorden die je niet begrijpt in, want in het innemen is alle overwinning en inzicht.

Initiaat : Dat is wijs.

Pilaar van Vlees : Prachtige man, kom dichterbij. Eet van deze woorden die je niet begrijpt, want in het innemen van alle dingen wachten sierlijke parels, de diamanten en de wapenen om een nieuwe wereld te openen. Het zal allemaal in één dag gebeuren : De dag van Eminius.

Eminius overhandigt de graad van Hierophant aan de initiaat.

______________________________________________________

De Hierophant heeft de macht het tweede beest te bewonen, tot zijn wapenrusting te maken, en van het ijzeren beest te eten.

19e graad - Hierodule

Bloemenveld : Zie je het schrift op de muren ? Kom binnen, er is een deur die je leidt tot de grot, waar de Bruine Pilaar uitgestrekt staat. Dus rijs met ons op en groei inwaarts. Laat de inwaartse wereld niet sterven. We wachten op je met Liefde.

Initiaat : Ik ben ook in Liefde tot u.

Bloemenveld overhandigt de graad van Hierodule aan de initiaat.

__________________________________________________

De Hierodule heeft de macht de Griekse panter te eten. Ook heeft de Hierodule de macht het ijzeren beest te bewonen en tot zijn wapenrusting te maken.

20e graad - Huursoldaat

Negen Speren : Als je maar wat glimpen van de hemel kon opvangen, maar je bent blind, zo blind. Maar wanneer je op ons rijdt, dan zullen we je het laten zien, en je leiden door de nacht en het licht. Heb geen vrees.

Initiaat : Als ik op jullie en de wind rijd, waar komen we dan uit ?

Negen Speren : We willen je thuisbrengen.

Initiaat : Waar is mijn woning ?

Negen Speren : In je hart. En je kan daar alleen komen als je ons je hart laat doorsteken.

Negen Speren overhandigen de graad van Huursoldaat aan de initiaat.

____________________________________________________

De Huursoldaat heeft de macht de Perzische beer te eten en de Griekse panter te bewonen om die tot zijn wapenrusting te maken. Ook heeft hij de macht de verwoeste hoer te eten, en het eerste Hethitische Rijk te doorsteken met een speer vol weerhaken. Hij heeft de macht alle vier beesten uit Daniel te berijden, om hen te drijven tot de witte troon, tot de vergetelheid.

21e graad - Huurwerker

Stad van Boosheid : Hongerig naar Liefde ben je. Het maakt je vurig. De paradox leidt je, de paradox breekt je. Je bent zo opgescheurd, wetende dat het je zal genezen, de indruk van ware Liefde.

Initiaat : Vanuit de hemel wordt Liefde over me uitgestort. Dit weet ik.

Stad van Boosheid overhandigt de graad van Huurwerker aan de initiaat.

__________________________________________________________________

De Huurwerker heeft de macht de Baylonische griffioen te eten en de Perzische beer te bewonen om die tot zijn wapenrusting te maken. Ook heeft hij de macht de tweede kikvors te eten.

22e graad - Huuraanvoerder

Bloem van Liefde : Alleen liefde zal je wassen. Alleen liefde zal je heilig maken. Oh, priester, ga het Nieuwe Jeruzalem binnen.

Initiaat : Ik zie en voel het Nieuwe Jeruzalem niet.

Bloem van Liefde : In de tranen is de wassing, en in de tranen is het zicht. De tranen zijn het gevoel.

Bloem van Liefde overhandigt de graad van Huuraanvoerder aan de initiaat.

________________________________________________________

De Huuraanvoerder heeft de autoriteit over het Zuidelijke Stammenrijk, Juda.

23e graad - Bevelhebber van Timmermannen

Vlag van de Timmerman : Ik zal je bedekken. Ik zal je wassen. Was me in jouw bloed.

Initiaat : Ik heb genoeg bloed om je te wassen. Wat zal je doen met mijn wonden ?

Vlag van de Timmerman : Ik zal je wonden wegnemen.

Initiaat : Hoe neem je mijn wonden weg ?

Vlag van de Timmerman :  Door de liederen van ritueel komende vanuit de diepte. Ritueel is misleiding, maar wanneer je erover mediteert zal het je wonden wegnemen.

Vlag van de Timmerman overhandigt de graad van Bevelhebber van Timmermannen aan de initiaat.

_______________________________________________________________________

De Bevelhebber van Timmermannen heeft autoriteit over het Noordelijke Stammenrijk, Israel.

24e graad - Eucharistisch Bevelhebber van Timmermannen

Vier Speren : Welkom timmerman, pelgrim op de wegen van bloed. Met onze hulp steek je de rivieren van bloed over.Wij doorsteken deuren en muren op je weg, en we leiden je altijd uit. Wij zijn jouw vrienden op de tocht van leven. 

Initiaat : Ik ben in donkerheid. Mijn ziel roept het uit naar God.

Vier Speren : Hij heeft het gehoord. Door God zijn wij gezonden. Wij zullen je uitleiden.

Vier Speren overhandigen de graad van Eucharistisch Bevelhebber van Timmermannen aan de initiaat.

__________________________________________________________________________

De Eucharistisch Bevelhebber van Timmermannen voert de autoriteit over het hele volk van God, de twaalf stammen.

25e graad - Opperbevelhebber van de Hermitati van Timmermannen

Pilaar van Vlees en Bloed : Er is niets te winnen hier, alleen te verliezen.

Initiaat : Ik moet alles verliezen, als pelgrim die niets mag bezitten.

Pilaar van Vlees en Bloed : Welkom hermiet. Je hebt juist geantwoord. De paal en haar steken zullen je rijk maken.

Pilaar van Vlees en Bloed overhandigt de graad van Opperbevelhebber van de Hermitati van Timmermannen aan de initiaat.

_____________________________________________________________________

De Opperbevelhebber van de Hermitati van Timmermannen voert autoriteit over het Simsonische Rijk.

26e graad - Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen

Pilaar van de Paarse Paal : Wie bent u ? Kom dichterbij.

Initiaat : Ik ben simpel en nederig, op weg naar de hemelen.

Pilaar van de Paarse Paal : De bokken van de donkerheid zul je offeren, zodat je verder kunt gaan.

Initiaat : Hoeveel zijn er van hen ? Ik ben een jager. Ik versla iedere vijand van God, maar dat is alleen mystiek en cryptisch.

Pilaar van de Paarse Paal : Vertel me wat je hebt geleerd.

Initiaat : Ik spreek niet, want ik ben een hermiet, een pelgrim en een asceet. Ik wijdde mij toe aan armoe en stilte.

Pilaar van de Rode Paal : Vierhonderd bokken van de donkerheid zal hij offeren om verder te gaan.

Initiaat : Wat een raadsel is dit. Ik moet mijn vlees afleggen, dat is een heel gevil.

Pilaar van de Donkere Roze Paal : Ja, een heel gevil. Laat hem niet ontsnappen.

Pilaar van Strikken : Laat vreemde vliegen hem steken.

Pilaar van Bokken en Offering : Hij offerde vierhonderd bokken van zijn eigen vlees. Laat hem binnen komen.

Initiaat : Ik heb mezelf gewassen in het bloed van mijn bokken, en u hebt van hun bloed gedronken. Laat me binnen.

Engelen van de Paal : Ja, laat hem binnen.

Engelen van de Paal schenken hem de graad van Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen.

________________________________________________________________________

De Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen voert de autoriteit over de stam Aser. Ook voert hij de autoriteit over het Rijk van Barabas, de Joodse verzetsstrijder die door de Romeinen afschuwelijk was gemarteld. Het lijden van Barabas weerspiegelt de overwinning over het Romeinse Rijk.

27e graad - Opper-Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen

Pilaar van Paal en Slangen : Welkom reiziger, u hebt het land van het goede bereikt.

Initiaat : Wat is het goede ?

Pilaar van Paal en Dood : Alles te gebruiken als een symbool, zonder ook maar iets letterlijk te nemen, en bovenal niets persoonlijk te nemen.

Pilaar van Paal en Licht : Kom dichterbij reiziger, u bent een dappere ridder.

Initiaat : Ik ben niet dapper. Ik ben vol van angst. Ik vrees de hemel en God. Ik vrees de paradox en de mysterieen die daarbij horen.

Pilaar van Paal en Vuur : Kom dichterbij het cryptische. Het is niet wat je denkt. Je zal een beschermer zijn van al deze geheimen.

Pilaar van de Hemel : U bent dichtbij de hemel, pelgrim.

Initiaat : Hoe kom ik bij de hemel ?

Pilaar van de Hemel : Door uw naaste lief te hebben als uzelf, door gebed en door meditatie, maar bovenal door God lief te hebben als het verterende vuur.

Initiaat : Wie is mijn naaste ?

Pilaar van de Hemel : Degenen die het dichtste bij je hart zijn.

Initiaat : Wie zijn degenen die het dichtste bij mijn hart zijn ?

Pilaar van de Hemel : Zij zijn de ridders die vechten voor liefde, het verterende vuur.

Initiaat : Wat moeten we verteren ?

Pilaar van de Hemel : Alles. Het is de Eucharistische Hermitati. De Alcommune.

Initiaat : Hoe doe ik dat ?

Pilaar van de Hemel : Het gebeurt alleen in de put van vergetelheid.

Initiaat : Hoe kom ik daar ?

Pilaar van de Hemel : De Trappen van de Hemel zullen je daar brengen.

Trappen van de Hemel : Kom met me mee. We zullen naar de Pilaar van Oorlog en Vrede gaan, want daarachter is de put van vergetelheid.

Pilaar van Oorlog en Vrede : Warrior, ik bewapen je, met de sieraden van vrede. Volg de sieraden naar je hart, naar de put van vergetelheid.

Put van Vergetelheid : Engelen rijzen op van hier.

Engel van de Alcommune : Je hebt de Hemel bereikt. Deze plaats zul je nooit verlaten. Je zal altijd oprijzen en neerdalen vanuit hier. Je bent een engel geworden, een engel zoet als honing.

Engel van de Hemel : Welkom in de Hemel.

De Engel Torio overhandigt de graad van Opper-Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen aan de initiaat.

__________________________________________________________________

De Opper-Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen voert de autoriteit over de stam Naftali.

28e graad - Sovereine Prins van de Hermitati van Timmermannen

Ridder van Melissa : Welkom reiziger, ge-eerde ridder, groot man van God, schone man van Eeden.

Initiaat : Ik ben verduisterd, er is geen heerlijkheid in mij, alleen ellendigheid.

Ridder van Melissa : Melissa's Genade rust over je. Kom dichterbij.

Pilaar van Goed en Kwaad : Er is een verandering op je gezicht. Melissa komt dichterbij je.

Melissa : Welkom in mijn plaats van zwakheid en kracht.

Pilaar van Slangen en Bloed : Kom dichterbij, er is wijn op je gezicht, er zijn vreemde heerlijkheden. We dopen je vlaggen in bloed zoals onze vlaggen.

Initiaat : Met welk doel doen jullie deze dingen ?

Pilaar van Zwakheid en Sterkte : Kom dichterbij, want in de Paradox zul je al deze dingen begrijpen. Zoveel pilaren van paradox hebben je omhuld, en je zwemt in de meren van bloed. Er is leven in het bloed, en kennis met wijsheid. Er is vergetelheid in het bloed, en de herinnering.

Initiaat : Ik kan niets herinneren. Ik slaap bijna.

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : Kom dichterbij, zwem naar me toe, want de slangen komen voort van deze plaats. Ik heb je gezien met Maria.

Initiaat : Wanneer en waar ?

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : Het was in mijn dromen.

Initiaat : Alstublieft, wijd me in. Ik ben een nederig soldaat, vechtende voor het goede, ja, het beste van het leven, voor elk inzicht.

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : Dan moet je de prijs betalen.

Initiaat : Wat is de prijs ?

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : De drie draken van de zeeen van de Hel bevechten.

Initiaat : Hoe kom ik daar ?

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : Melissa zal je daar brengen, en zal je bewapenen als een ridder. Blijf met haar voor drie dagen en drie dromen. Dat zal je wijs maken.

Trappen van de Hel : Kom boven met mij en Melissa.

Initiaat : Zo zal het zijn.

Melissa kust de initiaat op zijn voorhoofd, kroont hem, en geeft hem de graad van de Sovereine Prins van de Hermitati van Timmermannen.

_______________________________________________________________

De Sovereine Prins van de Hermitati van Timmermannen voert de autoriteit over de stam Ruben.

29e graad - Soevereine Opper-Inspecteur-Gouverneur van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

Pilaar van Bloed en Licht : Welkom reiziger, kom dichterbij en warm jezelf hier, want buiten is het koud en donker.

Initiaat : Maar ik ben op zoek naar donkerheid, want zonder dat is er geen licht.

Pilaar van Bloed en Licht : Alles wat je nodig hebt voor licht is bloed. Ben je een warrior ?

Initiaat : Ik ben een verloren en verslagen warrior. Alles wat ik heb is een paal, angels, kruizen en armoe.

Pilaar van Bloed en Licht : Vrees je me ?

Initiaat : Ik vrees alles. Ik heb geen enkele kracht meer over.

Pilaar van Bloed en Licht : Zwakheid is alles wat je nodig hebt. Ik doe de rest.

Initiaat : De rest ?

Pilaar van Bloed en Licht : Je bloed geeft je toegang tot het bloed van de vijand.

Sectie 2.

Ridder van de Eucharistie : Welkom reiziger.

Initiaat : Ik kom van ver.

Pilaar van Bloed en Vuur : Je komt van diepe donkerheid zie ik.

Ridder van het Witte Brood : Er is genoeg hier voor je ziel.

Initiaat : Ik ben niet gekomen om te eten.

Ridder van het Witte Brood : Drink dan met ons.

Initiaat : Wat drinken we ?

Ridder van het Witte Brood : We drinken van de melk der timmerlieden.

Initiaat : Van wie is de melk ?

Ridder van het Witte Brood : Het is melk van Maria en van de engelen.

Initiaat : Waar kan ik mijn wapenrusting neerleggen. Het is zwaar.

Ridder van het Witte Brood : Hier, ik zal je de zware staf geven in plaats. Geef me je wapenrusting.

Initiaat : Ik ben moe. Is er een plaats voor mij om te rusten ?

Ridder van het Witte Brood : Kom met mij naar de pilaar van bloed en dood.

Pilaar van Bloed en Dood : Er is alleen rust tussen de slangen van Maria. 

Ridder van de Hemelse Zeeen : Ze zijn hier overal. Welkom in mijn schip over deze zeeen.

Initiaat : Ik heb de drie draken van de zeeen van de Hel bevochten.

Ridder van de Hemelse Zeeen schenkt de graad van Soevereine Opper-Inspecteur-Gouverneur van de Hermitati van Timmermannen.

_______________________________________________________________________

De Soevereine Opper-Inspecteur-Gouverneur van de Hermitati van Timmermannen voert de autoriteit over de stam Levi.

30e graad - Soevereine Opper-Generaal van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

Ekkresseense Ridder : Welkom reiziger, zoon van een ridder. Kom dichterbij

Initiaat : Ik heb een lange, vermoeiende reis achter de rug.

Ekkresseense Ridder : Waar is je zwaard ?

Initiaat : Ik ben het kwijtgeraakt op weg.

Ekkresseense Ridder : Ben je het in een gevecht verloren ?

Initiaat : Ik kan er niet over praten.

Ekkresseense Ridder : Je kan ons vertrouwen. Het is veilig hier.

Ekkresseense Ridder overhandigt rood slijmerig hart aan de initiaat.

Initiaat : Dank u, nu can ik ademen. Hoe kan ik herstellen ?

Ekkresseense Ridder overhandigt medicijn aan de initiaat.

Initiaat : Ik ben zo verloren. Alstublieft help me.

Ekkresseense Ridder : Maar nu hebben we je gevonden. Volg me.

Sectie 2.

Zwarte Vlam : Hier is je kruis het is je zwaard. Hier is je paal, het is je speer. Oh, de wapenrusting is rondom je, je bent alreeds in de hemel, mijn lieveling.

Initiaat : Je hebt mijn ogen geopend, oh zwarte vlam, vlam van vurigheid.

Pilaar van Dun IJs : Doe je ogen dicht, het ijs is dun, omhels me, ik zal je leiden naar de put van armoe, oh arme ridder van het kruis.

Initiaat : Het is zwart voor mijn ogen, en je lichten lijken duister, ben je iemand in vermomming.

Pilaar van Dun IJs : Ik ben de Opper-Timmerman, ik ben het Licht van Alles.

Pilaar van Pijn en Lust : Kom dichterbij,

Pilaar van de Leeuw : Kom dichterbij.

Initiaat : Het was zwart voor mijn ogen, maar nu zie ik wat lichten.

Put van Armoe : Spring in mij, voordat het te laat is. Twijfel niet. Er zijn geen tweede kansen. Dit is mijn raadsel voor vandaag.

Initiaat : Ik baad in de put van armoe. Ik verdrink bijna met zoveel sieraden rondom me.

Pilaar van Leven en Dood : Als je me aanraakt, red ik je voor eeuwig.

Pilaar van Hemel en Hel : Als je me aanraakt, red ik je voor eeuwig.

Initiaat : Maar wie moet ik dan aanraken ? Allebei, of moet ik kiezen.

Pilaar van Hemel en Hel : Dat is allemaal aan jou.

Initiaat : Ik ben zo verloren in dit land.

Pilaar van Hemel en Hel : Het is allemaal maar een raadsel om je inzicht te geven.

Initiaat : Maar ik begrijp geen ding.

Pilaar van Hemel en Hel : Hoor je de geluiden in de verte ?

Pilaar van Hemel en Hel schenkt de graad van Soevereine Opper-Generaal van de Hermitati van Timmermannen.

________________________________________________________________

De Soevereine Opper-Generaal van de Hermitati van Timmermannen is de opener van het boek Richteren om de zalvingen daarvan vrij te zetten.

31e graad - Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Gevoerah van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

Rode Pilaar : Oh rode last. Je komt van de rivieren van bloed. Ik heb alles gezien. Maar Christus is over jou, het Licht van alle dingen.

Initiaat : Ik dacht dat we een verduisterende ervaring nodig hadden om ons los te snijden van het vlees van de mens.

Rode Pilaar : Je bent gekomen tot de paradox die alles uitlegt. Er is geen rijzen zonder dalen, geen duisternis zonder licht. Het is een groot gevecht.

Initiaat : Ja, ik weet het, ik ben een huursoldaat. Het scheurt me altijd apart.

Rode Pilaar : Ik weet het en begrijp het. Ik heb het gezien, mijn lieveling. Je bent nu met mij.

Initiaat : Wat houdt het in met jou te zijn ?

Rode Pilaar : Oh, heb je de geluiden in de verte gehoord, de zachte zachte lichten, die een duisternis boven begrip voortbrengen. Volg me.

Sectie 2.

Zwarte Staf : Ik overhandig mezelf oh heilige initiaat. Ik ben van jou. Luister naar me wanneer ik je onderwijs over de heilige namen van God, die Ik-Jahweh en Jabbadon zijn.

Initiaat : Ik ben verloren in dit bos. Help me uit.

Zwarte Staf : Ik zie dat je bent verslonden door leeuwen van de gevestigde orde. Je wonden zijn diep, geslagen door honden en wolven van de gevestigde orde. Ze hebben je vervolgd, je gemarteld en je verstand hebben ze gedomineerd. Maar ik zal deze wonden wegnemen. Ik zal de diepe angels van de gevestigde orde eruit halen. Je bent opgehangen door vreemde vliegen van de gevestigde orde, hebt gedronken en gegeten van hun vergif. Maar ik zal je vrijzetten. Ik zal je uit de slavernij leiden.

Rode Witte Pilaar : Welkom initiaat, we hebben de gevangenen vrijgezet. We hebben gevangenis-deuren geopend, en nu ben je hier, met ons. Drink van de putten van timmerlieden. Ik zal je de krachten geven van de Hermitati Terminati, en het heilige woord : vergelding.

Pilaar van Licht en Duisternis : Ik schenk je nu, door de kracht van de Almachtige Ik-Jahweh de krachten van de Carpenti Hermitati. Wees vrij, warrior, En door de krachten van Jabbadon geef ik je de krachten om te binden.

Schone Maagden doen een kleed gedoopt in bloed om de initiaat.

Initiaat : Oh Jezus, ik heb uw krachten gezien. U heeft al uw vijanden onder uw voeten vertrapt/ Uw voeten het heilige altaar. Ik offer mij vandaag. Ik ben de Ridder van Maria Magdalena. Ik heb mijn voeten gewassen in het bloed van de vijand.

Maria Magdalena : Wie is de vijand.

Initiaat : Er is geen vijand dan de gevestigde orde. Ik zal mijn verbroederden vrijzetten.

Maria Magdalena : Je hebt mijn woorden gesproken, de woorden van de leeuw. Ja, voorzeker zullen wij de gevangenen vrijzetten.

Initiaat : Ik heb de woorden van de leeuw gesproken. Door de leeuwenklauw heb ik mijn stem op doen rijzen. Door de leeuwenklauw wekte ik hen op uit de dood. Laten we de gevangenen vrijzetten. Er is geen vijand dan de gevestigde orde.

Maria Magdalena : Er is geen vijand dan de gevestigde orde.

Rode Witte Pilaar : Zet de verbroederden vrij.

Ridders van Maria Magdalena : Wij zullen u vertellen over een mysterie. De leeuw van de gevestigde orde heeft ons allemaal gegeten, maar we zullen opgewekt worden uit onze val.

Maria Magdalena overhandigt de graad van Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Gevoerah van de Hermitati van Timmermannen aan de initiaat.

________________________________________________________________

De Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Gevoerah van de Hermitati van Timmermannen heeft de macht het boek Genesis te openen, om de zalvingen van de Patriarchen vrij te zetten.

32e graad - Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Binah van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

De initiaat komt dichterbij de rode vlam.

Rode Vlam : Kom dichterbij.

Rode Vlam komt over de initiaat.

Initiaat : Ik ben verscheurd door leeuwen. Ik ben verscheurd door tijgers, maar nu ben ik hier met u.

Rode Vlam : Ik zal u iedere dag licht geven, Ik zal u leiden op uw wegen. Ik zal u ktacht geven in uw zwakheid, en u zult gezegend zijn aan het einde.

Initiaat : Vader, laat uw zegen over me komen nu, want ik kan zonder dat niet leven en ademen.

Rode Vlam : Ik zal je een veer geven. Vlieg ermee, zeiler, vlieg ermee, en omhels haar. Vlieg met haar naar de maan, en ik zal je hogere werelden tonen.

Initiaat : Maar Heilige Vader, hoe kan ik met haar vliegen met maar één veer ?

Rode Vlam : Kijk naar je handen, het zal vermenigvuldigen.

Initiaat : Vader, Vader, ik zie geen einde in dit.

Rode Vlam : Het is eeuwigdurend.

Initiaat : Als eeuwigdurende vreugde ?

Rode Vlam : Eeuwigdurende vreugde, vrede en stilte, voortkomende uit de vergetelheid.

Initiaat : Maar moeten we geen kennis en wijsheid opdoen ?

Rode Vlam : Vergetelheid is het wiel, het grote wiel, wat jou zal brengen naar al deze dingen.

Initiaat : Waar is de eeuwigdurende liefde ?

Rode Vlam : Volg de weg van armoe. het zal je inwaarts leiden, tot diepe realiteit.

Initiaat : Maar moeten we niet de sieraden van leven zoeken ?

Rode Vlam overhandigt de initiaat een kleed.

Rode Vlam : Maar eerst moet je een beetje rusten.

Initiaat : Oh Vader, u bent als het slaaplied. Maar waar is Moeder ik mis haar zo.

Rode Vlam : Zie op de berg in de verte. Ze glijdt daar met de snelheid van de ziel.

Initiaat : Kunt u haar geen geest schenken om met me te zijn ?

Rode Vlam : Je moet vliegen mijn zoon, het is beter. Altijd op het wiel van vergetelheid, houd nooit vast aan dingen, maar laat alles wegglijden door je vingers. Het ijs is je wapenrusting, en zonder dat zul je nooit overwinnen.

Sectie 2.

IJs Pilaar : Het wordt koud.

Initiaat : Ja, want ik ben hier.

IJs Pilaar : Verlaat me voor het vuur.

Initiaat : Wat kan ik doen om onthechting te bereiken ?

IJs Pilaar : Onthecht jezelf van onthechting, en onthecht je ook daarvan.

Initiaat : Wat kan ik nog meer doen om onthechting te bereiken ?

IJs Pilaar : Observeer de observeerder, en observeer dat ook. Luister naar de luisteraar, bekijk de bekijker, proef de proever, ruik de ruiker en voel de voeler. Adem de ademer en adem dat ook.

Initiaat : En wat kan ik nog meer doen ?

IJs Pilaar : Het gaat allemaal dieper in vergetelheid, dus vergeet de vergeter en vergeet dat ook.

Initiaat : Maar hoe kan ik dit alles doen ?

IJs Pilaar overhandigt de graad van Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Binah van de Hermitati van Timmermannen.

____________________________________________________________________

De Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Binah van de Hermitati van Timmermannen heeft de macht het Oude Testament te openen om haar zalvingen vrij te zetten.

33e graad - Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Kether van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

De initiaat komt dichterbij de drie pilaren : de pilaar van licht, de pilaar van donkerheid en de pilaar van vuur.

Pilaar van Licht : Wat is het meest belangrijke in het leven ?

Initiaat : Om alles als een symbool te behandelen, en om vergetelheid te bereiken.

Pilaar van Donkerheid : Wie is de hierodule in uw ogen ?

Initiaat : Het is de heilige tempel-bevruchter die de heerlijkheid van onthechting en vergetelheid heeft gevonden.

Pilaar van Vuur : Zou je het beschermen ?

Initiaat : Nee, want mijn doel is verder te gaan. Hoewel, ik zou het een wapenrusting geven.

Pilaar van Vuur : Een wapenrusting ?

Initiaat : Ja, een wapenrusting.

Pilaar van Vuur : Wat voor een wapenrusting zou je het geven ?

Initiaat : Ik vertel het dat lijden de wapenrusting is, armoe het zwaard, en de hermiet is de dienstknecht.

Pilaar van Vuur : Je hebt goede bescherming gegeven. Je kunt doorgaan naar de volgende sectie.

Sectie 2.

De Engel Troy : Welkom schone prins, prins van rechtvaardigheid en vrede. Ontvang uw zwaard.

Initiaat neemt zwaard en rijst het op, terwijl vlammen van armoe zijn klederen zijn.

De Engel Troy : Nu weet je dat alleen God mannen inwijdt, want mannen kunnen geen mannen inwijden.

Initiaat : Ja, ik weet dat.

De Engel Troy : Je bent nu klaar voor de derde sectie.

Sectie 3.

Pilaar van Licht : U heeft een prachtig zwaard. Wat doet u daarmee.

Initiaat : Het afslachten van de vijanden van God.

Pilaar van Licht : Wie zijn de vijanden van God ?

Initiaat : De materialisten, de letterlijken, de dogmatisten en de farizeeers.

Pilaar van Licht : Je hebt goed geantwoord, maar zijn dezen in het natuurlijke of geestelijke ?

Initiaat : Er is alleen geest, maar de vijanden van God hebben de geest gebonden, en zijn zelf in stenen veranderd.

Pilaar van Licht : Wat doet u met die stenen dan. Is het leven niet over steen en vuur ?

Initiaat : Het hogere vuur verandert steen in hout, en gebruikt het voor timmerlieden.

Pilaar van Licht : En bent u van het hogere vuur ?

Initiaat : Ja.

Paarse Pilaar : Wat doet u zo hoog over uzelf denken ?

Initiaat : Ik heb een paar vrouwen gevonden die me zo laten denken.

Paarse Pilaar : Oh, wie zijn die vrouwen, want ik zou ze graag willen leren kennen.

Initiaat : Zij zijn de Pilaar van Licht en de Paarse Pilaar.

Paarse Pilaar en Pilaar van Licht overhandigen de initiaat rode en witte kleden. Ze zijn verscheurd en vuil.

Paarse Pilaar : Dit is je wapenrusting, soldaat.

Initiaat rijst op met de wapenrusting en rijst zijn zwaard op.

Initiaat : In de naam van armoe, ik zal een timmerman zijn mijn hele leven, en ik zal ervan oprijzen.

Sectie 4.

De Engel Troy : Oh schone man, u wordt elke dag schoner, en uw lichten schijnen zo helder.

Initiaat : Ik zal mezelf niet weggeven, want mijn pad is inwaarts. Laat me erdoor.

De Engel Troy zegent de initiaat en schenkt hem de graad van Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Kether van de Hermitati van Timmermannen.

_______________________________________________________________

De Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Kether van de Hermitati van Timmermannen heeft de macht het Nieuwe Testament te openen en haar zalvingen vrij te zetten.

34e graad - Schorpioen Jongen

Initiaat : Ze vertelden mij dit land is groot, met veel ladders, veel geheimen, veel cryptische puzzels.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Welkom initiaat. Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Het wachtwoord is Vanu Varu Vazu in Izu

Pilaar van Witte en Rode Veren : Heeft u het Insectische Dodenboek gelezen ?

Initiaat : Ja, dat heb ik gedaan.

Pilaar van de Witte en Rode Veren : Heeft u de Egyptische Bijbel gelezen ?

Initiaat : Ja, dat heb ik.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Heeft u de Pulpus Popol Vuh gelezen en erin gestudeerd ?

Initiaat : Ja, dat heb ik.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Bent u in Brannan geweest ?

Initiaat : Ja, daar ben ik geweest.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Welkom in dit land, ridder.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Draminia Birrim Karmik Plimme Borok Platee Parum Parshum Zkum

Pilaar van Witte en Rode Veren overhandigt de graad van Schorpioen Jongen aan de initiaat.

____________________________________________________________________

De Schorpioen Jongen heeft de macht het Bloed van Christus in werking te stellen. De Schorpioen Jongen is de Bewaker van het Bloed van Christus.

35e graad - Kapitein

Initiaat : Zij vertelden me dat het ware zaad is je te wassen in je eigen bloed, en dat de ladder van de schorpioen er is om in he eigen bloed te verdrinken. Is dat waar ?

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : U kent de waarheid.

Initiaat : Mag ik meer vertellen ?

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : Het is allemaal dichtbij u.

Initiaat : Zij zeggen dat een man van zijn eigen bloed moet drinken, maar ik voel mezelf een bedelaar.

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : Ik zal je diep genoeg steken dan.

Initiaat : Nee, ik moet het zelf doen.

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : Dat zijn de woorden van Paulus.

Initiaat : Ja, hij vertelde me dat.

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : Heb je ooit de andere apostelen ontmoet ? Ik heb de sleutels tot hen.

Initiaat : Ik denk dat ik eerst mezelf moet ontmoeten.

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren overhandigt de graad van Kapitein aan de initiaat.

_____________________________________________________________________

De Kapitein heeft de macht het vlees van Christus in werking te stellen. De Kapitein is de Bewaker van het Vlees van Christus.

36e graad - Schorpioen Man

Pilaar van Rode Veren : Waag het niet mij aan te raken. Er staan vrouwen achter mij.

Initiaat : Maak je geen zorgen. Ik ben celibatair. Ik zal jou niet aanraken, en jouw vrouwen ook niet.

Pilaar van Rode Veren : Het zijn mijn vrouwen niet.

Initiaat : Van wie zijn de vrouwen ?

Pilaar van Rode Veren : Ik kan niet spreken. Ik deed mijn geloftes tot de stilte.

Pilaar van Rode Veren overhandigt de graad van Schorpioen Man aan de initiaat.

_________________________________________________________________

De Schorpioen Man heeft de macht de Heilige Voeten van Christus te bereiken, in werking te stellen, want hij is de Bewaker van deze voeten, het heilige altaar. Niemand komt tot deze voeten dan door hem. In deze voeten die de aarde als voetbank hebben brandt het heilige vuur.

37e graad - Schorpioen Koning

Pilaar van Witte Veren : Verblijf met mij, reiziger. Er is genoeg tijd.

Initiaat : Ik ben in haast.

Pilaar van Witte Veren : Haast is niet goed.

Initiaat : Ik heb passie.

Pilaar van Witte Veren : Passie is niet goed.

Initiaat : Waarom niet ?

Pilaar van Witte Veren : Het eet de dingen weg die echt belangrijk zijn.

Initiaat : Wat is echt belangrijk ?

Pilaar van Witte Veren : Ik kan het niet vertellen. Ik maakte mijn geloftes tot de stilte.

Pilaar van Witte Veren overhandigt de graad van de Schorpioen Koning aan de initiaat.

___________________________________________________________________

De Schorpioen Koning heeft macht over het Brood van Christus. Hij is de Bewaker ervan en zet het in werking. Ook bewaart en bewaakt hij de tafelen van het Brood van Christus. Niemand komt tot het brood van Christus dan door hem.

38e graad - Soevereine Prins van Narzia

Jabbadon : Je moet wat pret in je leven hebben.

Initiaat : Waarom ?

Jabbadon : Pret maakt je leven waard geleefd te worden.

Initiaat : Ik ken geen pret. Alles wat ik zie is waardeloosheid.

Jabbadon : Alles is medicijn, en alles is de weg tot pret.

Initiaat : Ik ben depressief, vol van vrees en zonder hoop.

Jabbadon : Je ogen moeten geopend worden.

Initiaat : Hoe ?

Jabbadon : Ga naar mijn Pilaar van Lijden en Pret.

Pilaar van Lijden en Pret : Alles is medicijn. Alles leidt tot pret.

Initiaat : Ik ben te blind om te zien.

Pilaar van Lijden en Pret : Ik heb de diepste angel om het oog van pret te openen dat diep verborgen ligt in je hart.

Initiaat : Ik ben bang voor nog meer lijden.

Pilaar van Lijden en Pret : Het is niet goed bang te zijn. Wees iemand's huurwerker, wees iemand's huursoldaat. Lijdt voor iemand, en het bang zijn zal weggaan.

Pilaar van Lijden en Pret overhandigt de graad van Soevereine Prins van Narzia aan de initiaat.

_____________________________________________________________________

De Soevereine Prins van Narzia heerst over de Wijn van Christus, is de Bewaker van die Wijn en de Schenker. Ook heerst hij over de vlammen van Christus en de levendmakende vlammen van Christus. De Soevereine Prins van Narzia heeft macht over het Rode Brood van Christus.

39e graad - Soevereine Portier van Narzia

Platun Ridder : Vertel me, soldaat, wat is het beste in het leven ?

Initiaat : Stil te zijn.

Platun Ridder : Wat is het slechtste in het leven ?

Initiaat : Ik zal daar stil over zijn.

Platun Ridder overhandigt de graad van Soevereine Portier van Narzia aan de initiaat.

___________________________________________________________________

De Soevereine Portier van Narzia heerst over het Marcus-Evangelie.

40e graad - Soevereine Smid van Narzia

Paarse Skelet Berg : Groeten, reiziger. Een veilige reis.

Groene Skelet Berg : Een veilige reis, initiaat.

Initiaat : Dank u.

Groene Skelet Berg : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Puere

Paarse Skelet Berg overhandigt de graad van Soevereine Smid van Narzia aan de initiaat.

____________________________________________________________________

De Soevereine Smid van Narzia heerst over het Johannes-Evangelie.

41e graad - Soevereine Kleermaker van Narzia

Blauwe Skelet Berg : Zie je de lichten in de lucht ? Zij verdelen zichzelf en dan verspreiden ze zich in een oceaan van licht.

Initiaat : Ik heb het nog niet gezien, maar ik ben op weg.

Rode Skelet Berg overhandigt de graad van Soevereine Kleermaker van Narzia aan de initiaat.

_____________________________________________________________________

De Soevereine Kleermaker van Narzia heerst over het Mattheus-Evangelie.

42e graad - Soevereine Huuraanvoerder van Narzia

Gele Reuzen Doodskop : Welkom initiaat.

Initiaat : Dank u.

Gele Reuzen Doodskop : Ik heb mijn wegen en paden verloren, maar nu ben jij hier, ik zie wat lichten.

Initiaat : Ik heb ook zoveel verloren, maar in jou krijg ik alles terug, maar alles is zo anders nu, met andere lichten. Het is een heerlijkheid.

Gele Reuzen Doodskop : We kunnen vrienden zijn. Waarom niet bij elkaar blijven ?

Initiaat : Ik moet verder. Ik ben op een tocht, maar ik zal je gedenken.

Gele Reuzen Doodskop overhandigt de graad van Soevereine Huuraanvoerder van Narzia aan de initiaat.

____________________________________________________________________

De Soevereine Huuraanvoerder van Narzia heerst over het Lucas-Evangelie.

43e graad - Soevereine Koning van Yantia

Rode Doodskop Berg : Zullen we spelen ?

Initiaat : Nee, ik heb andere dingen te doen.

Rode Doosdkop Berg : Wil je me er over vertellen ?

Initiaat : Nee, want ik deed mijn geloftes.

Rode Doodskop Berg : Ik maakte ook mijn geloftes tot pelgrimage, dus we kunnen samen reizen om goede dingen te doen.

Initiaat : Nee, want ik deed mijn geloftes naar veel meer dingen.

Rode Doodskop Berg : Dus je bent een hermiet ?

Initiaat : Ja, en een asceet. Ik ben een arme ridder.

Rode Doodskop Berg : Laten we dan vechten.

Initiaat : Nee, ik ben van het kruis en de paal.

Rode Doodskop Berg : Laat me je lasten dan wat verzwaren. Ik kan je zeven keer steken.

Initiaat : Geef me de dubbele portie.

Rode Doodskop Berg : Je klinkt als een volgeling van Christus.

Initiaat : Dat ben ik. Ik volg Hem waar Hij dan ook gaat.

Rode Doodskop Berg : Oh, Hij was net hier, een uur geleden ofzo.

Initiaat : Hij is hier met mij. We gaan nooit apart.

Rode Doodskop Berg : Dan ben je geen hermiet.

Initiaat : Ik heb twee hoofden.

Rode Doodskop Berg : Zal ik ze van elkaar scheuren ?

Initiaat : De verscheurder is mijn genezer. Geef me de dubbele portie.

Rode Doodskop Berg overhandigt de graad van Soevereine Koning van Yantia aan de initiaat.

_____________________________________________________________________

De Soevereine Koning van Yantia is de heerser van de Stam Andreas en van de Beker van Andreas.

44e graad - Ridder van Astarte

Rode Reuzen Doodskop : Laat me je verwarmen, vreemdeling.

Initiaat : Nee, ik ben op een tocht.

Rode Reuzen Doodskop : Laten we praten en pret hebben.

Initiaat : Nee, ik heb mijn geloftes gedaan tot armoe, stilte en ascetisme.

Rode Reuzen Doodskop : Dus je bent een hermiet.

Initiaat : Ja, en een pelgrim.

Rode Reuzen Doodskop : Laat me een wijze van je maken, en laten we wat speelse dingen doen.

Initiaat : Nee, ik ben liever de dwaas.

Rode Reuzen Doodskop overhandigt de graad van Ridder van Astarte aan de initiaat.

___________________________________________________________________

De Ridder van Astarte is de heerser van de Petrus Stam.

45e graad - Ridder van Ereshkegal

Pilaar van Paarse Veren en Paarse Lichten : Het is bijna nacht. Kom hier, en maak pret.

Initiaat : Nee, ik ben op een tocht.

Pilaar van Paarse Veren en Paarse Lichten overhandigen de graad van Ridder van Ereshkegal aan de initiaat.

___________________________________________________________________

De Ridder van Ereshkegal heerst over de Matthias Stam. Ook heerst hij over de beker van Matthias.

46e graad - Ridder van Ishtar

Doodskop Berg : Welkom initiaat.

Initiaat : Dank u.

Paarse Skelet Trappen : Welkom initiaat.

Initiaat : Dank u.

Skelet Berg : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Rode Zon.

Skelet Berg overhandigt de graad van Ridder van Ishtar aan de initiaat.

_____________________________________________________________

De Ridder van Ishtar is de heerser van de Jakobus van Alfeus Stam.

 

47e graad - Ridder van Anu

Pilaar van Bloed en Vrouwen : Je hebt het goed gedaan, reiziger.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Tranen en Bloed : Heb je een rustplaats nodig ?

Initiaat : Nee, want ik ben op een tocht.

Pilaar van Tranen en Bloed : Waar ga je naartoe ?

Initiaat : Ik zal niet spreken, want ik heb geloftes gemaakt tot stilte.

Pilaar van Tranen en Bloed overhandigt graad van Ridder van Anu aan de initiaat.

_____________________________________________________________________

De Ridder van Anu is de heerser van de Simon de Zeloot Stam.

48e graad - Tartariaanse Ridder

Reuzen Doodskop : Welkom initiaat. Kom dichterbij.

Initiaat : Dank u.

Reuzen Doodskop overhandigt graad van Tartariaanse Ridder aan de initiaat.

______________________________________________________________________

De Tartariaanse Ridder is de opener van de Bijbelgeschiedenis.

49e graad - Tartariaanse Koning

Huis van Skeletten : Warm jezelf hier, want buiten wordt het steeds kouder.

Initiaat : Ik warm mezelf met mijn eigen vlam.

Huis van Skeletten : Adem onze lucht in dan, want de kou zal je wurgen.

Initiaat : Ik geef niet om mijn leven. Ik ben op de tocht van de dood.

Huis van Skeletten : Je bent een arme man.

Pilaar van Armoe en Sieraden overhandigt de graad van Tartariaanse Koning aan de initiaat.

_____________________________________________________________________

De Tartariaanse Koning is de opener van de Hermitatische Synode.

50e graad - Subliem Ridder

Doodskop en Rode Veren : Welkom reiziger. Kom je van ver ?

Initiaat : Ja.

Doodskop van Rode Veren : Langs hoeveel sluiers ben je gegaan ?

Initiaat : Ik mag daar niet over praten.

Doodskop en Rode Veren : Dus je hebt geheimen voor ons ?

Initiaat : Ik ben bang van wel.

Doodskop en Rode Veren : Je kunt ons vertrouwen. Wij doen geen kwaad, en we vertellen ook niets verder.

Initiaat : Ik heb geloftes gemaakt tot stilte.

Doodskop en Rode Veren : Wat als we je alle sieraden van de wereld geven ?

Initiaat : Dat zal niet werken, mijn mond blijft dicht.

Doodskop en Rode Veren : Wat als we je alle vrouwen van de wereld geven.

Initiaat : Stilte is een betere vrouw.

Doodskop en Rode Veren : Ben je schuldig aan enige zonde ?

Initiaat : Ik zal niet spreken.

Doodskop en Rode Veren : Wat als we je bloed geven en kracht.

Initiaat : Er is meer bloed en kracht in stilte.

Doodskop en Rode Veren : We kunnen je laten baden in oceanen vol van het bloed van je vijanden.

Initiaat : Ik baad in mijn eigen bloed.

Doodskop en Rode Veren : Ben je niet geinteresseerd in het neerhalen van je vijanden ?

Initiaat : Ik ben geinteresseerd in stilte want dat is de grootste overwinning : de overwinning over mezelf.

Doodskop en Rode Veren : Je hebt juist geantwoord.

Doodskop en Rode Veren overhandigen de graad van Subliem Ridder aan de initiaat.

___________________________________________________________________

De Subliem Ridder is de opener van de Profetische Synode.

51e graad - Subliem Prins

Doodskop en Veren : Welkom reiziger. Neem plaats en neem wat te eten.

Initiaat : Ik heb geen honger.

Doodskop en Veren : Neem dan wat te drinken van deze wateren.

Initiaat : Ik ben niet dorstig. Ik ben een welgevoede man.

Doodskop en Veren : Hoe heb je dat voor elkaar gekregen ?

Initiaat : Ik vond wat vrouwen.

Doodskop en Veren : Bedoel je een harem ?

Initiaat : Het was op het wiel van vergetelheid. Het Leven is goed.

Doodskop en Veren : We kunnen je niet doorlaten, want dit pad is alleen voor hen die celibatair leven, niet voor hierodulen.

Initiaat : Maar ik ben celibatair. Ik ben zelfs een maagd.

Doodskop en Veren : Een maagd ?

Initiaat : Ja, een maagd.

Doodskop en Veren : Wat zijn de zeven geheimen van de maagd ?

Initiaat : Welgevoed te zijn, kennis te hebben, dwazen als bewakers te hebben, te wonen met huurwerkers, een subliem huursoldaat te zijn, een overvloedig zwaard te hebben, en een lange speer met veren.

Doodskop en Veren : Wat heeft dit te betekenen ?

Initiaat : Alle deuren van dezelfde rij te openen.

Doodskop en Veren : Je weet dat alle deuren naar de ravijn leiden. Hoe maak je een brug ?

Initiaat : Mijn tranen zullen de brug vormen, en mijn bloed zal de ketenen vormen.

Doodskop en Veren : Zal het sterk genoeg zijn ?

Initiaat : In zwakheid is mijn sterkte.

Doodskop en Veren overhandigen de graad van Subliem Prins aan de initiaat.

_____________________________________________________________________

De Subliem Prins opent de Davidische Synode.

 

 

Erina II

 

Graad A. Ridder van de Karazuur

 

Leeuw : Waar komt gij vandaan ?

Initiaat : Ik kom vanuit de diepte. Ik heb een reis gemaakt vanuit het diepste der aarde, door al haar vuren en ben nu hier gekomen.

Leeuw : Soldaat, hebt gij de Canon verslagen ?

Initiaat : Jazeker

Leeuw : Hoe hebt gij de Canon verslagen ?

Initiaat : Ik heb haar onderworpen in een sluw gevecht.

 

Initiaat legt drie slangen op tafel.

 

Initiaat : Ik heb haar overwonnen door de Beker van Christus, door het getuigenis van de Beker en door de Lokogamen.

Leeuw : Vertel me daar meer van.

Initiaat : De Lokogamen zijn de uiteindes van het kruis, haar sieraden. De Beker heeft zich voor mij geopend en wij zijn vrienden geworden.

Leeuw : Hoezo, vrienden ?

Initiaat : Ach, u moet het zo zien. De Talgamen zijn de sieraden van de Beker, die van de sacramenten. Ik verbrak de zegels van die beker in een grote worsteling en werd hun vriend.

Leeuw : Vertel verder.

Initiaat : Waarom zou ik. Heeft u al geworsteld met de Talgamen om zo in te gaan ?

Leeuw : Dus u wil zeggen dat u het geheimenis kent van de Nieuwe Canon ?

Initiaat : Jazeker.

Leeuw : En wat is dat geheimenis ?

Initiaat : Zij is onderworpen aan de Erina, de eerste en de tweede, en zij hangt in het universum aan het niets. Zij is daar door de Erina geplant. De Erina is de allerhoogste afgesloten trap.

Leeuw : Is zij de allerhoogste macht waarboven geen macht is ?

Initiaat : Jazeker.

Leeuw : Wat betekent de Erina ?

Initiaat : Zij is de Heerser over de Canon, de afsluiter van de Canon, en bovenal is zij de verticale Canon.

Leeuw : Vertel me meer.

Initiaat : Zij is de vervangster van de eerste Canon, om de tweede Canon te brengen, die de horizontale Canon is.

Leeuw : Dus de verticale Canon en de horizontale Canon vormen samen een kruis ?

Initiaat : Jazeker.

Leeuw : Vertel me meer.

Initiaat : De verticale Canon is meer dan de horizontale, en staat als de allerhoogste afgesloten trap. Zij is de paal, de afgesloten macht, die vleugels krijgt in de nacht.

Leeuw : Wat is het symbool van de Erina.

Initiaat : Er zijn twee Erina’s : de eerste en de tweede. Er zijn verschillende symbolen : de wigwam, het kruis, de paal, en de gevleugelde paal, de totempaal.

Leeuw : Zijn dat de belangrijkste symbolen ?

Initiaat : Als u met de Talgamen hebt geworsteld en hebt overwonnen, dan weet u dat voor uzelf.

 

De leeuw vertrekt en de initiaat ontvangt de A-graad van de Ridder van de Karazuur.

 

De Ridder van de Karazuur heeft de macht het Eeuwig Evangelie te openen.

 

 

Graad B. Ridder van Melissa

 

Slang : Waar komt gij vandaan ?

Initiaat : Vanuit een reis door de hel waar mijn geliefde Christus brandt, waar Hij aan het kruis geslagen is, Zijn lijdend hart.

Slang : Hebt gij Hem kunnen troosten ?

Initiaat : Ik heb Hem de Lokogamen gegeven, de sieraden van het lijden.

Slang : Hebt gij Melissa gevonden ?

Initiaat : Nee, zij lijdt in diepe spelonken, in nauwe krochten.

Slang : Ga er dan heen.

Initiaat : Ik kan haar niet bereiken. Ik zit vast, en kom er niet doorheen.

Slang : Hier heb je een hart, haar hart.

 

De slang vertrekt en de initiaat ontvangt de B-graad van de Ridder van Melissa.

 

De Ridder van Melissa heeft de macht de Erina te openen.

 

Graad C. Ridder van Metensia

 

Slang : Waar bent gij ?

Initiaat : Hier, in een web verstrikt, en vast tussen de rotsen, in diepe duisternis. Niemand kan mij bereiken in deze put.

Slang : Hoe is het daar ?

Initiaat : Slangen en ratten komen dagelijks hier om van mijn vlees te eten, en tegen de avond groeit het weer aan. Tantalos is aan mijn linkerzijde, en Prometheus is aan mijn rechterzijde. Atlas is boven mij, en wegglijden naar beneden kan ik niet.

Slang : Hebt gij het lijden van Metensia gezien ?

Initiaat : Oh, haar wonden zijn als schilden, druipend van gif. Soldaten vallen aan mijn zijde, en haar tranen maken mij dronken.

Slang : Heb je haar hart gezien ?

Initiaat : Ik zag haar op haar eenhoorn, met zoveel paarden om haar heen. Waar ze naartoe gingen wist ik niet.

Slang : Ze zijn op weg naar jou.

Initiaat : Wie kan mij redden ? Ik ben alreeds stervende.

Slang : Ken je de roos in jou ?

Initiaat : Ik ben beroofd van kennis en wijsheid, ja zelfs de laatste druppel liefde werd mij ontnomen. Ik ben een arme van geest.

Slang : Dat is genoeg om in te gaan.

Initiaat : Maar ik heb niets en ben koning der dwaasheid omdat het me ontbreekt aan wijsheid.

Slang : De wijzen zullen het niet halen. Zij zijn te wijs. En zij die kennen zullen sterven, maar zalig de armen van geest. Je bent diep gestoken. Het zoet van honing is in jou.

Initiaat : Ik ben een eenvoudig man, mijn klederen zijn verscheurd. ’s Nachts komen zij om over de stukken te dobbelen, en om mij te bespotten. Ik voel me naakt en ellendig.

Slang : Je hebt het mes van Metensia in je gevoeld.

Initiaat : Ja, van binnen voelt het als de brandende zeep. Genade is hier gestorven.

Slang : De schreeuwende wond, roept die niet om haar ?

Initiaat : Hoe meer ik lijd, hoe stiller ik word.

Slang : De stilte is een schreeuwend hart. Zij hoort. De stilte is haar komst, haar reddend woord. Fluisteringen in de nacht. Zij houdt voor jou de wacht. Hoe ben je in die put gekomen ?

Initiaat : Ik had een worsteling met Melissa, en zij maakte mij tot haar ridder.

Slang : Heb je haar overwonnen ?

Initiaat : Nee, zij overwon mij, en leeft nu in mijn hart.

Slang : Ik zag de eenhoorn rennen, op weg naar jou. Ik zag het boek geopend, en gouden letters ketenden mij, terwijl ik in het zilver zonk, en toen werd ik vrij. Het is het boek van de eenhoorn, de Erina. Het is de Stem van God. De eenhoorn brak de zegels, en een gouden trap is nu voor jou. Zinkend in zilver zul je vrijkomen.

 

Slang vertrekt en initiaat ontvangt de C-graad van Ridder van Metensia.

 

De Ridder van Metensia heeft de macht heeft de macht de poorten van Eden te openen.

 

Graad D. Ridder van Sarsia

 

Slang : Waar komt gij vandaan ?

Initiaat : Van een worsteling met Melissa en Metensia.

Slang : Hebt gij overwonnen ?

Initiaat : Nee, zij merkten mij met letters, brandmerken.

Slang : Vertellen die letters een verhaal ?

Initiaat : Nee, die letters hebben mij gebonden. Ik ben blind en doof als zonder hoofd.

Slang : Worstel met Sarsia. Zij kan je bevrijden.

Initiaat : Het kan alleen maar erger worden. Alle hoop hebben zij mij ontnomen.

Slang : Hebben ze je te drinken gegeven van de Beker des Lijdens ? Sarsia zal je te eten geven van de schaal des doods. Het zal de vlammen van de dood in je laten branden.

Initiaat : Ik heb gehoord Sarsia is een machtige oorlogsengel met juwelen in haar botten.

Slang : Het vergif des doods brengt je tot leven. Ook Jezus nam dit aan het kruis. Zo zul je de boom van kennis verslaan.

Initiaat : Wat is de boom van kennis ?

Slang : Zij draagt de esculaap met het verdorven medicijn.

Initiaat : Wat is het ware medicijn ?

Slang : Het kruis.

 

Slang vertrekt en initiaat ontvangt de D-graad van Ridder van Sarsia.

 

De Ridder van Sarsia heeft de macht de poorten tot het kruis te openen.

 

E-Graad. Ridder van Morit

 

Slang : Wat is het geheim van Eden ?

Initiaat : Het kruis.

Slang : Waar kom je vandaan ?

Initiaat : Van een worsteling met drie vrouwen : Melissa, Metensia en Sarsia.

Slang : Waar heeft het je gebracht ?

Initiaat : Aan de voet van het kruis en het geheim van Eden.

Slang : Kun je me meer vertellen van dat geheim ?

Initiaat : Het skelet van een leeuw en zijn doodskop.

Slang : Wat is het verschil tussen de boom van kennis en het kruis ?

Initiaat : De boom van kennis leidt tot het materiele en het kruis leidt tot het geestelijke.

Slang : Wat is de ware weg naar het vlees ?

Initiaat : De Erina.

Slang : Wie is zij ?

Initiaat : Zij is de vleesgeworden paal.

 

Slang vertrekt en initiaat ontvangt de E-graad van Ridder van Morit.

 

De Ridder van Morit heeft de macht de boom der kennis om te hakken.