De namen van Jezus.

Afdruk van Gods wezen

afstraling van Gods heerlijkheid

Alfa en Omega

Almachtige

Amen

Apostel onzer belijdenis

Arm des Heren


Banier

Beeld Gods

Begin der schepping Gods

Bevrijder

Blinkende morgenster

Broeder

Brood des levens

Bruidegom


Christus Gods

Deur der schapen

Die was, die is, die komt

Doper in de Heilige Geest


Eerste, laatste, levende

Eerst geborene

Eeuwige Vader

Eeuwige rots

Engel des Heren

Engel des verbonds

Enige God

Eniggeboren Zoon van God

Enige Heerser en Here

erfgenaamaller dingen


Gekruisigde Christus

Geliefde

Geliefde Zoon

Gerechtigheid Gods

Getrouwe

Getrouwe getuige

Gezailde

God aller vertroosting

Goede Herder

Grote hogepriester


Heelmeester

Heer

Heerlijkheid des Heren

Heerser over Israël

Heiland

Heilige

Heilige Gods

Heilige Israëls

Herder en hoeder van mijn ziel

Here der Heren

Here der heerlijkheid

Here onzer gerechtigheid

Hoeksteen

Hoeksteen van ons geloof

Hoge en verhevene

Hoop der heerlijkheid

Hoorn des heilsIk ben

Immanuël

Israëls vertroosting

Jezus Christus


Jezus Christus

Jezus van Nazareth


Koning

Koning der eeuwen

Koning der ere

Koning der joden

Koning der koningen

Koning der volkeren

Kracht Gods


Laatste Adam

Lam

Lam Gods

Leeuw van Juda

Leidsman

Leidsman en voleinder des geloofs

Leidsman onzer behoudenis

Leidsman ten leven

Leraar der gerechtigheid

Leven

Levend brood

Levend water

Licht der mensen

Licht der wereld

Liefde

Losser


Machtige Jacobs

Man en maker van mij

Man van smarten

Meester

Messias


Nazoreeër

Onsterfelijkess-ss

Onze voorspraak

Onzienlijke

Oorsprong der schepping Gods

Opgang

Opgang uit de hoge

Opper herder

Opstanding

Overste der Koningen

Overwinnaar


Paaslam

Pleitbezorger

Profeet


Rabbi

Rechter

Rechtvaardige

Rechtvaardige spruit

Redder

Rots

Rots des heils


Scheidsman

Schepper

Steen des aanstoots

Sterke God

Sterke toren


Vader der barmhartigheid

Vader der geesten

Verlosser

Vorst en gebieder der natiën

Vrede

Vredevorst

Vriend van zondaars


Waarachtige getuige

Waarachtig licht

Waarheid

Ware Wijnstok

Weg

Wetgever

Wijsheid Gods

Wonderbare raadsman

Woord

Woord Gods

Woord des levens

Wortel uit het geslacht van David


Zalige en enige heerser

Zon der gerechtigheid

Zoon des allerhoogste

Zoon des mensen

Zoon van Abraham

Zoon van David

Zoon van de gezegende


-