Reiki Shiki Ryoho, eenvoudig en duidelijk

Inleiding

Reikibeoefenaars hebben altijd een bepaalde nieuwsgierigheid naar en verering gehad voor de stichter ervan, Mikao Usui. Deze nieuwsgierigheid omvat de geschiedenis van Reiki, zijn ontwikkeling en de gebeurtenissen en training in het leven van Usui, zoals het de ontwikkeling van Usui’s Reiki beïnvloed heeft.

Mevr. Takata is begonnen met onderwijzende verhalen over Usui’s verleden om zodoende haar Westerse studenten te helpen. Deze verhalen bevatten informatie waaraan zij toevoegde dat hij een christelijke monnik is geweest die werkte bij een universiteit en meer van dat soort zaken. Dit werd ongetwijfeld gedaan om haar studenten te helpen begrip te krijgen voor Usui’s leven en zijn zoektocht in vergelijking met hun culturele achtergrond, zodat zij dit gemakkelijker konden begrijpen.

Ongelukkigerwijs begonnen velen na haar dood deze onderwijzende verhalen om te vormen tot dogma’s. Sommige ervan gingen een eigen leven leiden, zoals het verhaal van de bedelaars dat gebruikt is om “de uitwisseling van energie” te rechtvaardigen. Veel begonnen de band te verliezen met de punten die mevr. Takata probeerde te maken met haar verhalen. Dit werd “de Reiki geschiedenis” zoals die bekend is geworden in het Westen.

Deze geschiedenis was de geschiedenis, totdat hij niet langer meer de geschiedenis was.

Steeds meer begonnen hierover wilde theorieën te channelen en spoedig werd er gechanneld dat Reiki afkomstig was uit Tibet, Atlantis, Egypte of Lemurië. De “oorspronkelijke” stichters zouden “verlichte meesters”, “galactische broederschappen”, een Chinese grijsaard genaamd Wei Chi en vele andere (opmerking van de schrijver: mijn favoriete theorie omvat onbekenden uit de ruimte, daar heb ik altijd al van gehouden, vooral zoals in de X-files). Hoewel deze channelingen interessant waren, ontbrak het aan enig geschiedkundig bewijs, waardoor het mogelijk zou zijn dat iemand ze serieus nam.

In de VS wordt doorgaans verteld dat Hayashi Sensei, Usui’s belangrijkste student was die de mantel van Reiki kreeg overgedragen. Ook wordt er aangenomen dat de opvolging aan mevr. Takata werd doorgegeven. Om deze reden was er geen behoefte om Reiki in Japan zelf te onderzoeken. Pas sinds kort is dit voor het eerst gebeurd. Degenen die dit onderzoek deden, ontdekten een aantal interessante dingen. In tegenstelling tot de Westerse praktijken van mevr. Takata had Reiki in Japan geen mondelinge traditie. Zowel Usui als Hyashi hadden handleidingen geschreven die zij aan hun studenten uitreikten en er waren handgeschreven aantekeningen van de symbolen en oefeningen die aan de studenten waren gegeven die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Er kwamen als historische “feiten” aan het licht dat Usui geen christelijke monnik was geweest, dat hij niet gestudeerd had aan de Doshisha universiteit, dat hij geen betaling of ruilmiddel vroeg enzovoorts. Het meest verbazingwekkende was dat er een organisatie was die via een ononderbroken lijn terugliep tot Usui. Deze heet de "Usui Reiki Ryoho Gakkai". Hoewel het gelukkig was een organisatie te vinden die beweerde direct af te stammen van Usui, blijkt de Gakkai een gesloten gemeenschap te zijn die geen informatie deelt ten aanzien van hun handel en wandel.

Een van de eerste pioniers die terugkeek naar Japan om te proberen bewijs te vinden van het verleden van Reiki dat Usui had nagelaten, was Frank Arjava Petter. Hij vond Usui’s gedenksteen die een uitgebreide beschrijving bevatte van zijn leven en verdienste. Hij ging verder met het achterhalen van aanwijzingen naar de overlevende tradities in Japan. Veel van zijn ontdekkingen worden in zijn boeken beschreven. Onlangs toerde Petter nog door de VS, zijn nieuwe geschiedenis vertellend en andere technieken onderwijzend die in Japan werden gebruikt en die hij daar had ontdekt. Peter vertelt veel over deze informatie in zijn boek “Reiki vuur”.

Petter ontdekte dat er een aantal afstammingen zijn in Japan. In het westen werd er gedacht dat Takata de “grandmaster” was van Reiki en dat Reiki niet langer werd onderwezen in Japan. Beide aannames bleken incorrect. Hij ontdekte dat Usui een aantal masters benoemd had naast Chujiro Hayashi. Dit waren onder anderen Eguchi, Taketomi en Gyuda (ook bekend als Ushida), Deze masters hadden, evenals Hayashi, studenten onderwezen en ieder op hun beurt weer een aantal masters ingewijd. Ook Haysahi had minstens dertien andere masters ingewijd en een aantal daarvan leefden nog steeds, zoals master Tatsumi. Er was niet slechts een Reiki school in Japan, er waren er meerdere. Er was niet slechts een geschiedenis van Reiki, er waren er meerdere. Er was niet slechts een set van “ware Reiki technieken”, er waren diverse stijlen. Het is belangrijk dit in gedachten te houden bij de evaluatie wanneer deze technieken worden overgenomen.

Een ander die Reiki onderzocht in Japan was Dave King. King ontving zijn materiaal van een nog levende, door Hayashi ingewijde, master wiens naam Tatsumi was. Deze verzameling materiaal heette “traditionele Japanse Reiki” en sinds kort “Usui-Do”. Aanvankelijk waren degenen die dit materiaal ontvangen hadden onwillig het te willen delen en zij zijn dat nog steeds.

Vanaf 1998 kwam er druppelsgewijs informatie binnen van verschillende andere individuen die deze in Japan ontdekt hadden. Frank Petter bracht een tweede en een derde boek uit over dit onderwerp. Een aantal westerse masters maakten kennis met een man die Reiki beoefende in Japan genaamd Hiroshi Doi. Doi kwam in september 1999 over naar de VS en gaf een seminar over Reiki Reiho, gebaseerd op de leringen van de Gakkai. Dit “nieuwe” materiaal van deze Japanse bronnen werd bijeen gebracht onder de namen “Reiki Ryoho”, “Usui Reiki Ryoho” of gewoon “Reiho”. Een aantal nieuwe scholen noemen zichzelf "Usui Reiki Ryoho International” of “URRI”. In het Westen komt het overgrote deel van afstammingen en leringen van Hawayo Takata die een master was en studeerde bij Hayashi begin jaren dertig van de twintigste eeuw. Zij noemde haar Reiki “Usui Shiki Ryoho” of Usui’s systeem van natuurlijke heling. Tatsumi, een van de andere masters van Hayashi, noemde zijn Reiki “Hayashi Reiki Ryouhou Kenkyu-kai” of Hayashi Reiki Research Society. Er moet worden opgemerkt dat Hayashi doorging met de ontwikkeling van Reiki in zijn organisatie in Japan en hij leerde anderen volgens Takata. Het is daarom geen verrassing dat er overlevende afstammingen zijn van Reiki in Japan en dat deze lijnen van elkaar verschillen. Het is echter ook geen verrassing dat ze erg op elkaar lijken en verschillen van de Reiki die zich in het Westen ontwikkelde. Er zijn afstammingen van Hayashi en van de masters die hij opleidde.

Dit Reiki Shiki Ryoho materiaal is voornamelijk afkomstig van bronnen als Petter en Hiroshi Doi. Petter stamt af van een oorspronkelijk westerse Hayashi lijn en begon les te geven in Reiki in Japan. Doi Sensei was een in het Westen opgeleide Reiki master die ook samen met masters studeerde in Japan. Er moet worden opgemerkt dat ondanks Doi Sensei’s onberispelijke referenties, hij slechts Okuden (tweede graad) in de Gakkai bereikt heeft, hij is geen master. Hij heeft nooit de geheime leer mogen leren. (Er zijn drie graden: Shoden, Okuden en Shinpiden (master of geheime graad)). Doi trainde met Westerse masters, ging naar Japan en trainde daar met masters uit de Japanse afstammingen die overleefd hadden. Er wordt beweerd dat hij zelfs persoonlijk met Kimiko Koyoma Sensei trainde die de zesde president was van de Usui Reiki Ryoho Gakkai. De stijl die hij in Japan onderwijst, wordt “Gendai Reiki” genoemd, oftewel “de moderne Reiki methode”. Deze technieken werden door sommigen met open armen ontvangen, door anderen echter met veel scepsis. De enthousiastelingen beaamden dat hij Usui’s oorspronkelijke vaardigheid en “verloren” technieken had gevonden. De sceptici neigden ernaar zich te richten op een aantal significante onderwerpen. Ten eerste vertoont de Japanse samenleving een sterkere hang naar traditie en clubs en neigen Japanse verenigingen ernaar de informatie alleen onder hun leden te houden. De Gakkai en andere organisaties staan al jaren onverschillig tegenover de Westerse praktijken, dus waarom zouden ze nu ineens besluiten een andere richting in te slaan en openheid van zaken geven. Ten tweede heeft de Gakkai zelf nooit iets ontsloten. Het meeste van het vermeende Gakkai materiaal is afkomstig van een tweede graad student (die in het Westen wel master is), een die niet is ingewijd in de Shinpiden of geheime leer. Verder is er niet slechts een vorm van Reiki in Japan maar zijn er meerdere. Sommige scholen hebben andere informatie die moeilijk in overeenstemming te brengen is en inderdaad schijnt er maar weinig rechtstreeks van afkomstig te zijn en dan slechts via een aantal tussenpersonen. Daarmee is niet gezegd dat het geen oorspronkelijke Usui technieken zijn, maar het is gewoonweg onmogelijk dit vast te stellen. Misschien zal ooit een van de individuen of organisaties die beweren de oorspronkelijke notities van Usui te hebben, zich verwaardigen die vrij te geven voor de rest van de Reiki wereld en pas dan weten we het zeker. Tot die tijd zullen deze als interessante technieken moeten worden beschouwd die de ontwikkeling van Reiki in de diverse Japanse afstammingen vertegenwoordigen. Probeer je hierbij niet te richten in termen van correct, origineel of juist, maar in plaats daarvan als een systeem dat parallel aan de Hayashi-Takata ontwikkeling naar het Westen gekomen is.

Begrijp tevens dat hoewel sommigen deze technieken en oefeningen beschouwen als een welkome toevoeging, ze niet per se noodzakelijk zijn voor het beoefenen van Reiki. Een vergelijking met de gevechtsvaardigheid kan dit verduidelijken. Karate is een gevechtsvaardigheid die in Okinawa beoefend werd. Oorspronkelijk bestond de kanji voor karate uit twee afzonderlijke kanji’s, kara en te. “Kara” betekende “China” en “te” betekende hand. Deze vaardigheid komt van oorsprong uit het Chinese Kung Fu. In de loop van de tijd werd beweerd dat de kanji “lege hand” betekende in plaats van “Chinese hand”. De vaardigheid ontwikkelde zich verder. Grote, overdreven bewegingen werden gestroomlijnd, rechter en directer. Door de masters werden de wijzigingen geaccepteerd om aansluiting te vinden met de leer uit Okinawa. De vaardigheid werd geleerd aan Gichin Funakoshi, een Japanner die vervolgens de vaardigheid naar Japan bracht. Tegenwoordig zijn er heel veel vormen van Karate. Ieder ervan vertegenwoordigt een ontwikkeling en een aanpassing voor de mensen die het ontvingen. Er is geen betere stijl, maar slechts een andere. Hayashi heeft veranderingen aangebracht in de Reiki van Usui’s model. Ook de Gakkai hebben wijzigingen aangebracht in Usui’s model. Veel van de andere masters hebben dingen gewijzigd waarvan zij vonden dat dit ten goede kwam van hun studenten. Hayashi onderwees Takata die wijzigingen doorvoerde om Reiki voor Amerikanen begrijpelijk te maken. Reiki heeft gebloeid in Amerika. Haar vaardigheid werd gestroomlijnd en geplooid en is het resultaat zoals we dat nu kennen. Zoals Karate niet langer gelijk is aan de Chinese Kung Fu, zo is misschien Takata’s gift niet langer meer hetzelfde als degene die zich in Japan ontwikkeld heeft en toch zijn het allemaal broertjes en zusjes van de gift van Usui. Deel het, geniet ervan en wees het. Als je iets vindt dat afkomstig is van de Japanse lijn dat je kunt gebruiken, gebruik het dan. Zo niet, wees dan dankbaar voor de gift van Reiki zoals we die nu hebben.

Nadat de Reiki Shiki Ryoho informatie is uitgebracht, is het verwarrend geweest om er een goede grip op te krijgen. Dit ligt voornamelijk aan het materiaal dat uit diverse bronnen afkomstig is en vaak hebben technieken meerdere namen. Tevens wordt dit versterkt door de problemen die Westerlingen hebben met het begrijpen van Japans. Om het nog onoverzichtelijker te maken, hebben sommigen Hayashi materiaal opgenomen, terwijl dit niet in Takata’s oefeningen voorkwam. Mocht je niet al genoeg in verwarring gebracht zijn, weer anderen hebben Hiroshi Doi’s Gendai Reiki oefeningen toegevoegd. Tenslotte wordt er momenteel beweerd dat Usui de Gakkai helemaal niet heeft gesticht. Er is alleen aangetoond dat hij een kliniek en een school heeft gesticht. De Gakkai zou zijn gesticht door zijn beste masters. Hierdoor is het onduidelijk welke van de technieken die in deze handleiding staan, behoorden tot zijn oorspronkelijke oefeningen. Het schijnt duidelijk dat hij de vijf handposities onderwees die erin genoemd zijn, byosen en reiji, hatsurei ho en dat hij zijn studenten bekrachtigde door middel van reiju. De rest zijn aannames. De meeste technieken die in deze handleiding genoemd worden, zijn algemeen gebruikelijk in de verschillende vormen van chi gung (Ki Ko in het Japans).

In de geest van de nevenpublicatie “Reiki eenvoudig en duidelijk – een bondige gids voor Usui Shiki Ryoho”, is dit e-boek “Reiki Shiki Ryoho eenvoudig en duidelijk – een compendium van Reiki Shiki Ryoho technieken” een poging het Ryoho materiaal dat nu voortgebracht wordt te integreren, samenvattend te organiseren en te versimpelen. Wat hierna komt in deze handleiding is een vertegenwoordiging van de overlappende gebieden vanuit de veelheid aan bronnen die ik heb. Als onafhankelijke bronnen dezelfde technieken noemen is het waarschijnlijk dat deze afkomstig zijn vanuit eenzelfde bron, namelijk Usui’s oorspronkelijke oefeningen. Verschillen in techniek bij de verschillende informatiebronnen kunnen erop duiden dat deze technieken later werden toegevoegd of technieken zijn die specifiek bij deze afstamming horen.

Tenslotte moet het punt “en wat moeten we hier nou mee” behandeld worden. Toen dit materiaal voor het eerst uitkwam, was ik erg opgewonden. Ik herinner me dat ik dacht “nu weten we eindelijk hoe Usui’s oorspronkelijke vaardigheid eruit zag”. Terwijl ik dit verder onderzocht, begon ik me af te vragen wat dit zou betekenen ten opzichte van de Usui Shiki Ryoho die we hier in het Westen hebben leren kennen. Het begon me langzaam te dagen dat het helemaal niets betekende.

Onlangs voerde ik een discussie met drie Reiki vrienden over het “nieuwe” oude Reiki Shiki Ryoho materiaal. Een van hen nam de positie in dat Takata’s Usui Shiki Ryoho volledig compleet van zichzelf was en dat het Ryoho materiaal wel leuk maar niet nodig was. Een van de anderen stond erop dat alleen het “nieuwe” oude Reiki Shiki Ryoho materiaal afkomstig uit Japan de moeite waard was en dat Takata’s Reiki ondergeschikt was. Hij haalde daarbij Frank Petters recente brief aan die hij verspreidde op zijn site http://reikidharma.org waarin Petter van Takata’s Reiki zegt: “… Wat ze aan ons doorgaf, was maximaal een kat zonder klauwen. En hoewel dit misschien goed voor de meubels is, betwijfel ik of het goed is voor de kat”.

Ik had dit al eerder gelezen en moest er smakelijk om lachen. Bedenk maar eens hoe velen van ons die al gedurende enige tijd Reiki hebben toegepast en daarmee spontaan mensen hebben geheeld, of degenen die genazen van een serieuze ziekte zonder enige medische verklaring en tot verbazing van de artsen… dat dit gebeurde door deze “kat zonder klauwen”.

Een verhaal dat ik onlangs op de Reiki Revolution e-list plaatste, is toepasselijk hier, omdat het een verhaal over een kat zonder klauwen gaat. Het is een les die ik eens geleerd heb. Van mijn kat Sybil waren voor en achter de klauwen weggehaald. Haar lange Perzische vacht was verward en ze moest gekamd worden. Zij wilde niet graag gekamd worden, want dit deed pijn. Ik heb nog steeds de littekens op mijn hand van waar haar tanden mijn huid openscheurden. Een kat zonder klauwen komt gedwee over, maar pas op voor de hoektanden. Waarschijnlijk schakelen ze gewoon op andere middelen over. Misschien moeten we ons niet meer richten op de vinger, maar kijken waar die heen wijst. Ik zou een handelsmerk moeten aanvragen op deze zin, ik gebruik hem heel vaak.

Bij een globale observatie lijkt het dat Reiki Shiki Ryoho meer gericht is op zelfheling, vergroting van de eigen kracht en geest dan de Westerse oefeningen die zich hoofdzakelijk richten op heling. Diegenen die zich door mijn pedante en dwaze geraaskal geworsteld hebben, weten dat mijn interesse niet zo zeer in de techniek ligt, maar waar dit allemaal heenleidt. Usui’s lessen waren een wijzen naar de maan. Zorg ervoor dat je ziet waar de vinger heen wijst en kijk niet alleen maar naar de vinger. Verdrink net zo min in de details en denk niet dat je meer vingers nodig hebt. Als je dit wat meer zou willen onderzoeken, breng dan eens een bezoek aan Reiki-DO, Reiki leven, Reiki zijn, dat te vinden is op een begeleidende site van de Reiki eenvoudig en duidelijk site.

Veel plezier!

Vinny Amador

 

Home


De Reiki Plain and Simple, Reiki Shiki Ryoho Plain and Simple, Reiki Xtras, and Karuna Ki  E-Books vallen onder Copyright 1998-2001 © by Vincent Amador. Alle rechten voorbehouden. De auteur van voornoemd materiaal staat toe dat het gebruikt wordt Uitsluitend Gratis.  Het mag vrij verspreid worden, kosteloos. Je mag exemplaren van deze werken uitprinten voor eigen gebruik, of om te delen met studenten, gesteld dat het in zijn geheel gegeven wordt, en dat deze copyright tekst intact blijft. Dit materiaal mag niet worden geherpubliceerd op andere webservers, websites, vertaald, aangehaald of op geen enkele andere wijze gebruikt zonder de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de auteur. Dit bericht vervangt alle voorgaande.