www.dvd-web.eu

Home

Gastenboek

Geschiedenis

Juridisch

Katwijk

Klassieke muziek

De geslachtsnaam Van Duijvenbode

Tips

E-mail

Zoek

 

Zie ook: De geschiedenis van:

BE

DE

DK

ES

FR

LU

NL

NO

PT

RU

SE

TR

UK

US

VA

 

Inleiding

Jaartallentabel

Dutch history

Unie van Utrecht

Nederlandse regeringsleiders

Nederlandse kabinetten

Musea

 

De geschiedenis van Nederland

 

Inhoudsopgave

v      Jaartallentabel: een overzicht van de geschiedenis van Nederland aan de hand van onderscheidenlijk de graven van Holland, de stadhouders van de Nederlanden en de koningen van Nederland met per vorst een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens zijn of haar regeringsperiode; de volgende tijdvakken kunnen worden onderscheiden:

o        Graafschap West-Friesland (839-1101)

o        Graafschap Holland (1101-1299)

o        Graafschap van Holland en West-Friesland (1299-1581)

o        Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1581-1795)

o        Bataafsche Republiek (1795-1806)

o        Koningrijk Holland (1806-1810)

o        Frans Keizerrijk (1810-1813)

o        Vereenigde Nederlanden (1813-1815)

o        Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839)

o        Koninkrijk der Nederlanden (1839-heden)

v      Short survey of the Dutch history (the makeup of the Netherlands and the origin of its name [ in English])

v      Breve resumen de la historia holandesa (La gťnesis de los PaŪses Bajos y el origen de su nombre [ en espaŮol])

v      Externe links

 

Jaartallentabeltop

 

Jaartallen

Vorst

" - ^

Huis

Bijzonderheden

Graafschap West-Friesland (ook genaamd: Graafschap Holland, hoewel Holland eigenlijk slechts een deel was van het graafschap; de naam Holland raakte pas rond 1100 in zwang voor het gehele graafschap; desondanks wordt voor het gemak hierna steeds van het Graafschap Holland gesproken)top

839-856

Graaf Gerulf I van Friesland

" 833 - ^ 856

Fries Huis

Hij wordt soms vermeld als stamvader van het Hollands Huis; hij kreeg op 08.07.839 als vazal van keizer Lodewijk I der Franken goederen in Westergo; hij werd in 856 monnik in de abdij Corvey, waar hij stierf

885

Graaf Gerulf II van Friesland

" ? - ^ ?

Fries Huis

Hij was betrokken bij de moord op Godfried de Noorman in 885 (waarmee een einde werd gemaakt aan de heerschappij der Noormannen in Holland); hij ontving op 04.08.889 goederen van koning Arnulf der Oostfranken >inter Renum et Suithardeshaghe= (mogelijk tussen Katwijk en Schoorl, dus Kennemerland); hij was waarschijnlijk de vader van Dirk I en wordt wel beschouwd als de stamvader van het Hollands Huis

916-928

Graaf Dirk I

" ? - ^ 06.10.939

Hollands Huis

Waarschijnlijk zoon van Gerulf II; hij huwde Geva, die mogelijk afstamde van Pippijn van ItaliŽ (zoon van keizer Karel de Grote); hij schijnt zijn vader te zijn opgevolgd in Kinheim (Kennemerland); hij ontving op 15.06.922 van koning Karel III der Franken de kerk te Egmond met de daarbij behorende goederen in het noorden van Holland; hij wordt als eerste graaf van Holland beschouwd

953-988

Graaf Dirk II

" ? - ^ 06.05.988

Hollands Huis

Zoon van Dirk I; hij was gehuwd met Hildegard(is), dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen; na diens dood in 965 maakte hij zich meester van een deel van Vlaanderen (o.a. het graafschap Gent); hij ontving in 969 van koning Lotharius II van Frankrijk het Land van Waas; in 985 van keizer Otto III van Duitsland ook Maasland, Kennemerland en Texel; volgens de oorkonde was hij als prefect de drager van het rijksgezag in de gouw Texla; zijn zoon Egbert werd in 976 kanselier van keizer Otto II van Duitsland en in 977 aartsbisschop van Trier

988-993

Graaf Arnhulf [ook: Aernhoud] van Gent

" ? - ^ 18.09.993

Hollands Huis

Zoon van Dirk II; hij was gehuwd met Liutgard(is) van Luxemburg, dochter van Siegfried van Luxemburg; op 06.05.988 werd hij graaf van Holland; hij sneuvelde in zijn strijd tegen de Friezen

993-1039

Graaf Dirk III Hierosolymitas

" ? - ^ 27.05.1039

Hollands Huis

Zoon van Arnhulf van Gent; hij was bijgenaamd Hierosolymitas (de Jeruzalemmer) ter herinnering aan een bedevaart; hij was gehuwd met Othelhildis, dochter van markgraaf Bernhard I van de Noordmark; hij regeerde eerst onder voogdij van zijn moeder Liutgardis; het bezit in Gent en Waas ging verloren, maar hij ontnam van bisschop Adalbold van Utrecht Rijnland en annexeerde de Merwedemoerassen, die hij door Friese kolonisten liet ontginnen; hij bouwde aan de Merwede (de huidige Noord en Nieuwe Maas) bij Vlaardingen een sterkte, waar hij tol hief; het gebied behoorde eveneens aan de bisschop van Utrecht, die samen met hertog Godfried van Lotharingen op last van de keizer aan deze gezagsaanmatiging een einde trachtte te maken; Dirk handhaafde zich echter door een overwinning bij Vlaardingen in 1018

1039-1049

Graaf Dirk IV

" ? - ^ 13.01.1049

Hollands Huis

Zoon van Dirk III; hij bleef ongehuwd; hij breidde zijn gebied uit langs de Maas tot Heusden; koning Hendrik III van Duitsland dwong hem echter dit gebied op te geven; hij sneuvelde tegen de bisschoppen van Utrecht, Luik en Metz

1049-1061

Graaf Floris I

" ? - ^ 28.06.1061

Hollands Huis

Broer van Dirk IV; hij was gehuwd met Geertrui(da) van Saksen; hij zette de expansiepolitiek van zijn broer voort; hij overwon in 1061 bij Nederhemert Ecbert I van Friesland, maar werd daarna overvallen en vermoord door de Heer van Kuik; hij werd opgevolgd door zijn zoon Dirk V

[1061-1064]

Gravin Geertruida [ook: Geertrui] van Saksen

" ? - ^ 04.08.1113

Hollands Huis

Zij was voogdes over haar zoon Dirk V; in 1063 hertrouwde zij met graaf Robert I van Vlaanderen

[1064]

Bisschop van Utrecht

" ? - ^ ?

-

Keizer Hendrik IV van Duitsland schonk in 1064 het graafschap Holland aan de bisschop van Utrecht

[1064-1074]

Graaf Robert [ook wel: Robrecht] de Fries

" 1029 of 1032 - ^ 12.10.1093

Hollands Huis

Hij was tevens graaf Robert I van Vlaanderen; hij was als tweede man van Geertrui(da) voogd over zijn stiefzoon Dirk V

[1071-1076]

Graaf Govert met de Bult

" 1045 - ^ 26.02.1076

Huis van Lotharingen

Hij was tevens Godfried III met de Bult van Lotharingen; hij veroverde in 1071 met bisschop Willem I van Utrecht het graafschap Holland; hij werd door sluipmoord om het leven gebracht, op last van Robert of Dirk V

1061-1091

Graaf Dirk V

" ? - ^ 17.06.1091

Hollands Huis

Zoon van Floris I en Geertrui(da) ; hij stond aanvankelijk onder voogdij [zie hiervoor]; hij veroverde in 1076 met hulp van zijn stiefvader het graafschap Holland op bisschop Koenraad van Utrecht; hij was gehuwd met Othelhildis van Saksen

Graafschap Holland (1101-1299)top

1091-1121

Graaf Floris II de Vette

" ? - ^ 02.03.1121

Hollands Huis

Zoon van Dirk V; hij werd in 1101 genoemd met de titel Comes de Hollant als leenman van de Utrechtse bisschop; hij huwde ca. 1113 met Geertruid (alias Petronella), halfzuster van de latere koning Lotharius III van Duitsland

1122-1157

Graaf Dirk VI

" ? - ^ 05.08.1157

Hollands Huis

Zoon van Floris II; hij volgde deze op onder regentschap van zijn moeder; deze handhaafde zich met moeite tegenover keizer Hendrik V van Duitsland totdat deze in 1125 werd opgevolgd door koning Lotharius III van Duitsland; de West-Friezen erkenden echter Dirks broer Floris de Zwarte, die ook door de Kennemers werd gesteund; de twist tussen de broers werd door koning Lotharius III van Duitsland beslecht; Dirk VI was achtereenvolgens gehuwd met Sophia van Reineck en Geertruid van Nordheim

1157-1190

Graaf Floris III

" ? - ^ 01.08.1190

Hollands Huis

Oudste zoon van Dirk VI; hij huwde in 1162 met Aleida van Schotland; hij was een trouw aanhanger van keizer Frederik I (Barbarossa) van Duitsland; hij trachtte zich tevergeefs te bevrijden van de leenheerschappij van Vlaanderen over Zeeland bewester Schelde; hij sloot in 1167 het Verdrag van Brugge, dat een eeuw lang de basis bleef voor de verhouding tussen Holland en Vlaanderen; hij vocht in 1176 met keizer Frederik I (Barbarossa) van Duitsland in ItaliŽ en verwierf daardoor de titel Vorst des Rijks (Vrede van VenetiŽ, 1177) en, vermoedelijk in 1179, de rijkstol te Geervliet; hij vocht in 1180 tegen de West-Friezen en nam deel aan de derde kruistocht (1189-1192); hij onderscheidde zich bij de verovering van Iconium en stierf te AntiochiŽ

1190-1203

Graaf Dirk VII

" ? - ^ 04.11.1203

Hollands Huis

Zoon van Floris III; hij huwde in 1186 met Aleida van Kleef; hij genoot de steun van keizer Hendrik VI van Duitsland; hij lijfde de Grote Waard in bij zijn gebied; hij sloot zich in 1198 aan bij de partij der Welfen en mengde zich zonder succes in de strijd tussen Brabant en Gelre; deze inmenging kostte hem het gebied ten noorden van de Maas, met inbegrip van Dordrecht, welk gebied hij als Brabants leen terugkreeg; bovendien steunde zijn broer, de latere Willem I, de weer in verzet gekomen West-Friezen

1203

Gravin Ada

" 1185 - ^ 1223

Hollands Huis

Dochter van Dirk VII; zij werd op 04.11.1203 door haar moeder uitgehuwelijkt aan graaf Lodewijk II van Loon om haar positie als gravin te versterken; haar opvolging werd betwist door haar oom graaf Willem van Friesland; in de Loonse Successieoorlog [1203-1213] die toen ontbrandde en die een onderdeel was van de strijd tussen Welfen en Hohenstaufen, delfde zij het onderspit; ze werd gevankelijk naar Engeland gevoerd; ze keerde in 1208 naar Loon terug, maar haar erfdeel bleef voor haar verloren

1203-1222

Graaf Willem I

" ? - ^ 04.02.1222

Hollands Huis

Zoon van Floris III; hij streed in 1203, na de dood van zijn oudere broer Dirk VII, tegen diens dochter Ada en haar echtgenoot Graaf Lodewijk II van Loon om het graafschap Holland; hij huwde in 1198 Aleida (^ 04.02.1218, dochter van Otto I van Gelre) en in 07.1220 met Maria van Brabant (weduwe van keizer Otto IV van Duitsland); op 13.01.1213 ontving hij van keizer Otto IV van Duitsland alle lenen van Floris III en Dirk VII; hij deed mee in de slag bij Bouvines (1214); in 1216 nam hij deel aan een expeditie van de latere koning Lodewijk VII van Frankrijk tegen koning Jan van Engeland, waarna paus Innocentius III hem in de ban deed; hij verzoende zich met paus Honorius III door in 1217-1219 deel te nemen aan een kruistocht tegen de Moren in Spanje en tegen de sultan van Egypte; hij veroverde onder meer Damiate

1222-1234

Graaf Floris IV

" 24.06.1210 - ^ 19.07.1234

Hollands Huis

Zoon van Willem I; hij stond eerst onder voogdij van zijn achterneef Boudewijn van Bentheim; hij huwde ca. 1220 Machteld (ook wel Mathilde) van Brabant, dochter van Hendrik I van Brabant; hij breidde zijn gebied uit met het Land van Altena; hij nam deel aan de kruistocht tegen de Stedingers (1234); hij werd in een Frans toernooi gedood

1234-1256

Graaf Willem II

" 1227 - ^ 28.01.1256

Hollands Huis

Zoon van Floris IV; hij was tevens van 1247-1256 koning Willem van Duitsland; hij stond tot 1240 onder regentschap; hij streed met succes tegen Vlaanderen; hij zakte op een tocht tegen de West-Friezen bij Hoogwoud door het ijs en werd door vijanden gedood; zijn zuster Aleidis was enige tijd voogd over zijn zoon Floris V; bovendien was haar zoon Jan van Avesnes de opvolger van Floris Vís zoon Jan I; hij stichtte de Ridderzaal te Ďs‑Gravenhage

1256-1296

Graaf Floris V

" 07.1254 - ^ 27.06.1296

Hollands Huis

Zoon van Willem II; hij stond tot 1263 onder regentschap, tot 1258 van zijn oom Floris de Voogd, daarna van zijn tante Aleidis van Henegouwen, die met behulp van de Hollandse edelen verdrongen werd door Otto II van Gelre; in 1266 verklaarden de heren van Voorne, Teilingen, Haarlem en Amstel Floris meerderjarig om een einde te maken aan de Gelderse hegemonie; Floris huwde rond 1270 met Beatrix, dochter van graaf Gwijde van Vlaanderen; zijn moeder en haar tweede zoon, Floris van Avesnes, kregen opnieuw grote invloed, waaraan hij pas in 1277 een einde wist te maken; in 1272 mislukte een veldtocht tegen de West-Friezen; in 1274 kreeg hij te kampen met een opstand in Kennemerland, die gesteund werd door de West-Friezen en de Waterlanders onder leiding van Gijsbrecht IV van Amstel; hij wist echter een verdrag te sluiten; in 1289 wist hij de West-Friezen te onderwerpen; hij verbond zich met koning Edward I van Engeland in diens strijd tegen koning Filips IV van Frankrijk; hij was de Engelse vertegenwoordiger op het continent; door zijn bemiddeling kwam in 1294 het verdrag tussen koning Edward I van Engeland en koning Adolf van Duitsland tot stand, terwijl in 1295 de Engelse wolstapel officieel in Dordrecht werd gevestigd; toen echter een Engels-Vlaams-Brabants bondgenootschap bleek te ontstaan tegen Frankrijk, waarbij hij slechts een pion was, verbond hij zich met koning Filips IV van Frankrijk; deze ommezwaai bedreigde de Engelse positie op het vasteland met betrekking tot de Hollandse en Zeeuwse havens; Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen ontvoerden hem daarom, waarna hij bij het slot Muiden werd vermoord

1296-1299

Graaf Jan I

" 1284 - ^ 10.11.1299

Hollands Huis

Zoon van Floris V; hij werd opgevoed aan het hof van koning Edward I van Engeland en huwde in 1297 diens dochter Elisabeth; hij stond onder invloed van zijn Engelse raadslieden en van Jan van Renesse en Wolfert I van Borsele; in 1296 laaide de strijd met de West-Friezen opnieuw op; de opstand kwam in 1297 tot een einde toen de West-Friezen bij het dorp Vronen een verpletterende nederlaag leden; de verzoening volgde in 1299: de West-Friezen erkenden hem als hun heer, in ruil waarvoor ze een eigen landrecht kregen; met hem stierf het Hollandse huis uit

Graafschap van Holland en West-Friesland (1299-1581)top

1299-1304

Graaf Jan II van Avesnes

" 1247 - ^ 11.09.1304

Henegouws Huis

Zoon van Jan I van Avesnes (niet te verwarren met de hiervoor genoemde graaf Jan I van Holland) en Aleidis (zuster van graaf Willem II van Holland); hij was vanaf 1298 graaf van Henegouwen (na het overlijden van zijn grootmoeder Margaretha van Constantinopel); hij was gehuwd met Filippina, dochter van graaf Hendrik V van Luxemburg; hij trachtte tevergeefs Rijks-Vlaanderen te veroveren en koos daarom de zijde van koning Filips IV van Frankrijk in diens strijd tegen de Dampierres; de Zeeslag bij Zierikzee (1304) waarborgde het behoud van Zeeland bewester Schelde voor Holland

1304-1337

Graaf Willem III de Goede

" 1285 - ^ 07.06.1337

Henegouws Huis

Zoon van Jan II; hij was tevens graaf Willem I van Henegouwen; hij huwde op 23.05.1305 met Johanna (dochter van graaf Karel I van Valois en zuster van de latere koning Filips IV van Frankrijk); hij keerde zich tegen Frankrijk; hij steunde koning Lodewijk IV van Duitsland tegen de paus; hij kreeg vaste voet in Friesland; hij werkte mee aan de verdrijving van koning Edward II van Engeland; zijn dochter Filippa huwde met de door hem op de troon geholpen koning Edward III van Engeland

1337-1345

Graaf Willem IV

" 1318 - ^ 26.09.1345

Henegouws Huis

Zoon van Willem III; hij was tevens graaf Willem II van Henegouwen; hij huwde in 1336 met Johanna (dochter van Jan III van Brabant); in 1343 brak hij met Engeland en zocht hij toenadering tot Frankrijk; hij maakte een pelgrimstocht naar Jeruzalem; hij begon een veldtocht tegen de Friezen, waarbij hij omkwam

1345-1349

Gravin Margaretha van Beieren

" 1311 - ^ 23.06.1356

Henegouws Huis

Dochter van Willem III; zij huwde met koning Lodewijk IV van Duitsland; ze was na de dood van Willem IV beleend met Holland, Zeeland en Henegouwen; ze liet haar zoon Willem V hierover besturen onder de titel Verbeider; ze raakte in 1349 met hem in onmin, hetgeen leidde tot de Hoekse en Kabeljauwse Twisten [ong. 1350-1492] (een strijd tussen groepen edelen en steden in Holland en Zeeland, aanvankelijk over invloed op het bestuur, later over de vraag of men vůůr BourgondiŽ (Kabeljauws) of tegen BourgondiŽ (Hoeks) was); zij erkende hem in 1354 als graaf van Holland en Zeeland; ze liet hem na haar overlijden Henegouwen na

1349-1389

Graaf Willem V

" 1329 - ^ 15.03.1389

Beiers Huis

Zoon van koning Lodewijk IV van Duitsland en Margretha; hij was tevens graaf Willem III van Henegouwen en hertog Willem I van Beieren; hij huwde 02.1352 met Mathilde (dochter van graaf Hendrik van Lancaster); hij werd in 1357 krankzinnig en liet de regering over aan zijn broer Albrecht van Beieren

1389-1404

Graaf Albrecht

" 25.07.1336 - ^ 13.12.1404

Beiers Huis

Broer van Willem V; ruwaard sedert 1358 [zie hiervoor]; zijn zoon Jan van Luik huwde met hertogin Elisabeth van Luxemburg en werd zelf hertog Jan II van Luxemburg

1404-1417

Graaf Willem VI

" 1345 - ^ 31.05.1417

Beiers Huis

Zoon van Albrecht; hij was gehuwd met Margretha van BourgondiŽ (1374-1441; dochter van Filips de Stoute); hij was tevens graaf Willem IV van Henegouwen en hertog Willem II van Beieren; hij kreeg in 1389 het bewind over Henegouwen; hij volgde in 1404 zijn vader op; hij raakte in strijd met Jan van Arkel, die hij overwon

1417-1433

Gravin Jacoba

" 16.07.1401 - ^ 08.10.1436

Beiers Huis

Enig kind van Willem VI; ze huwde in 1415 de Franse kroonprins Jan van Tourraine, die in 1417 stierf; zij volgde haar vader op als gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen en huwde in 1418 met dispensatie van de paus met haar neef Jan IV van Brabant; haar oom Jan VI van Beieren (tevens hertog Jan II van Luxemburg) eiste dat zij hem als voogd en ruwaard zou erkennen; hij kreeg steun van de Kabeljauwen en van keizer Sigismund van Duitsland; deze bewoog de paus tot herroeping van de dispensatie en beleende haar landen aan haar oom; in 1419 werd de strijd door bemiddeling van Filips de Goede van BourgondiŽ beslecht (Verdrag van Woudrichem); haar oom kreeg een aanzienlijk deel van het zuiden van Holland in erfleen en zou samen met haar echtgenoot de regering over Holland, Zeeland en Henegouwen voeren; haar echtgenoot verpandde in 1420 Holland en Zeeland aan haar oom; zij aanvaardde dit niet, liet in 1421 haar huwelijk ongeldig verklaren en week uit naar Engeland; daar huwde zij in 1422 met Humphrey van Gloucester, met wie zij in 1424 in Henegouwen de strijd aanbond tegen haar ex-echtgenoot, die gesteund werd door Filips de Goede; Humphrey liet haar in de steek voor een hofdame, waarna zij zich in 1425 overgaf en in Gent gevangen werd gezet; haar oom stierf en liet zijn rechten op Holland, Zeeland en Henegouwen na aan Filips de Goede, terwijl haar ex-echtgenoot zich als graaf van Holland en Zeeland bleef beschouwen; de Hoeken verzetten zich, waarna hij Filips tot ruwaard benoemde; Jacoba ontsnapte en streed van 1425 tot 1428 met een Engels hulpleger tegen Filips; zij moest capituleren, waarna de Zoen van Delft (1428) werd gesloten; door haar huwelijk met Frank van Borsele in 1432 schond zij dit verdrag en moest zij in 1433 afstand doen van haar graafschappen; zij trok zich terug op Teylingen, waar zij stierf aan tuberculose

1433-1467

Graaf Filips I de Goede

" 31.07.1396 - ^ 15.06.1467

Bourgondisch Huis

Hij was sedert 1419 hertog van BourgondiŽ, waaronder tevens viel Vlaanderen, Artois en Franche-Comtť; hij verkreeg in 1429 Namen en in 1430 Brabant en Limburg, zoals hiervoor bleek in 1433 Holland, Zeeland en Henegouwen, in 1435 Auxerre, Bar en MaÁon en in 1451 Luxemburg; in de gewesten benoemde hij stadhouders; afgevaardigden van alle gewesten vormden in Brussel de Staten-Generaal; hij streefde naar het vormen van een koninkrijk, los van Duitse en Franse leenhorigheid, maar ondervond gebrek aan medewerking van keizer Sigismund van Duitsland en koning Frederik III van Duitsland; hij kan worden beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse en de Belgische staat; hij was onder meer gehuwd met Isabella van Portugal (" 1397 - ^ 17.12.1471, dochter van koning Jan I van Portugal)

1467-1477

Graaf Karel I de Stoute

" 10.11.1433 - ^ 05.01.1477

Bourgondisch Huis

Zoon van Filips I; hij was tevens hertog van BourgondiŽ, Brabant, Limburg en Luxemburg en graaf van Vlaanderen, Zeeland en Henegouwen; hij streefde naar het herstel van het Middenrijk van Lotharius door zijn poging om het gebied tussen de Nederlanden en het hertogdom BourgondiŽ te veroveren; hij werd echter dwarsgezeten door zijn aartsvijand koning Lodewijk XI van Frankrijk en de Zwitsers, hetgeen leidde tot zijn verlies bij Granson en Murten in 1476; na de opstand van de Lotharingers werd hij gedood bij het beleg van Nancy

1477-1482

Gravin Maria de Rijke

" 13.02.1457 - ^ 27.03.1482

Bourgondisch Huis

Enige dochter van Karel I en Isabella van Bourbon; ze huwde op 19.08.1477 met keizer Maximiliaan I van Duitsland, waardoor onder meer de Nederlanden Habsburgs bezit werden; toen zij in 1477 haar vader opvolgde verloor zij BourgondiŽ en PicardiŽ aan Frankrijk; haar troonsaanvaarding samen met haar echtgenoot vond plaats door uitvaardiging van het Groot Privilege

1482-1494

Graaf Maximiliaan

" 22.03.1459 - ^ 12.01.1519

Oostenrijks Huis

Maximiliaan was na het overlijden van Maria voogd over zijn zoon Filips II; hij was tevens (vanaf 1493) keizer Maximiliaan I van Duitsland; hij was weinig succesvol in zijn vele oorlogen, onder meer tegen Frankrijk; opstanden in de Nederlanden (de Jonker-Fransenoorlog [1488-1492] en het Kaas- en Broodvolk [1491-1492]) werden onderdrukt door Albrecht III van Saksen, waarmee een einde kwam aan de Hoekse en Kabeljauwse Twisten

1494-1506

Graaf Filips II de Schone

" 22.06.1478 - ^ 25.09.1506

Oostenrijks Huis

Zoon van Maria en Maximiliaan; hij was tevens koning Filips I van Spanje

1506-1515

Graaf Maximiliaan

" 22.03.1459 - ^ 12.01.1519

Oostenrijks Huis

Maximiliaan was (opnieuw) voogd, in deze periode over zijn kleinzoon Karel II; hij stelde echter zijn dochter Margaretha van Oostenrijk in zijn plaats

1515-1555

Graaf Karel II

" 24.02.1500 - ^ 21.09.1558

Oostenrijks Huis

Hij was tevens koning Karel I van Spanje en keizer Karel V van Duitsland; hij bracht het graafschap Holland met de Pragmatieke Sanctie van 1549, met zestien andere gewesten, samen in de Bourgondische Kreits (de Zeventien Verenigde Nederlanden)

1555-1581

Graaf Filips III

" 21.05.1527 - ^ 13.09.1598

Oostenrijks Huis

Hij was tevens koning Filips II van Spanje; vanaf 1559 was Prins Willem I stadhouder; in 1566 vond de Beeldenstorm plaats; op 23.05.1568 behaalde Lodewijk van Nassau een overwinning op de Spanjaarden in de Slag bij Heiligerlee (het begin van de Tachtigjarige Oorlog [1568-1648]); op 26.07.1581 verklaarden de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden bij de Akte van Verlatinghe het landsheerlijk gezag over de Nederlanden van koning Filips II van Spanje vervallen

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1581-1795); ook: Republiek der Verenigde Nederlanden of de Zeven ProvinciŽntop

1581-1584

Stadhouder Prins Willem I de Zwijger [meestal aangeduid als Prins Willem van Oranje]

" 25.04.1533 - ^ 10.07.1584

Huis van Oranje

In 1544 erfde deze Graaf van Nassau het prinsdom Orange en bezittingen in de Nederlanden van zijn oom Renť van Ch‚lon; hij werd in 1555 lid van de Raad van State; hij was stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (1559-1567; 1572-1584); hij keerde zich tegen de plannen tot centralisatie van koning Filips II van Spanje; hij speelde een leidende rol in de Tachtigjarige Oorlog; hij wist in 1564 het vertrek van Granvelle te bewerken; hij week in 1567 (bij de komst van Alva) uit naar de Dillenburg; hij deed in 1568 drie vergeefse aanvallen; ook de aanval van 1570 mislukte; hij ging in 1572 naar Holland om de opstand te leiden; hij werd door de Staten-Generaal erkend als stadhouder in plaats van de door koning Filips II van Spanje benoemde graaf Maximiliaan Hennin van Bossu; hij werd in 1573 calvinist; hij bereikte in 1576 de Pacificatie van Gent (verdraagzaamheid op godsdienstig gebied); in 1579 kwam echter een breuk tussen Noord en Zuid met de Unie van Atrecht (06.01.1579) en de Unie van Utrecht (23.01.1579); in 1580 werd over hem de ban uitgesproken, waarop hij reageerde met zijn Apologie; hij was achtereenvolgens gehuwd: 1. op 08.07.1551 met gravin Anna van Egmond en van Buren (" 03.1533 - ^ 24.03.1558); 2. op 24.08.1561 met prinses Anna van Saksen-Meissen (" 23.12.1544 - ^ 18.12.1577), ontbonden in 1571 wegens haar overspel met de vader van de schilder Rubens; 3. op 12.07.1575 met Charlotte de Bourbon-Montpensier (" 1546/1547 - ^ 05.05.1582); en 4. op 24.04.1583 met Louise de Coligny (" 23.09.1555 - ^ 13.11.1620); hij werd vermoord in Delft door Balthasar Gerards

1585-1625

Stadhouder Prins Maurits

" 13.11.1567 - ^ 23.04.1625

Huis van Oranje

De enige zoon van stadhouder Prins Willem I en Anna van Saksen; hij bleef ongehuwd, maar had talloze kinderen; hij was een goed krijgsman; hij veroverde in 1590 Breda en won in 1600 de Slag bij Nieuwpoort; in 1596 kwam het Drievoudig Verbond met Frankrijk en Engeland tot stand, waarbij deze staten de Republiek als onafhankelijke staat erkenden (in onderscheidenlijk 1598 en 1604 sloten deze landen echter weer vrede met Spanje); op 20.03.1602 werd de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht; van 1609-1621 was het Twaalfjarig Bestand met Spanje van kracht; hij liet in 1619 Johan van Oldenbarnevelt onthoofden (aangezien deze vrede met Spanje wilde sluiten); in 1621 werd de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht; in 1623 mislukte een aanslag op zijn leven (twee zoons van Van Oldenbarnevelt waren hierbij betrokken); in 1625 ging Breda verloren

1625-1647

Stadhouder Prins Frederik Hendrik de Stedendwinger

" 29.01.1584 - ^ 14.03.1647

Huis van Oranje

Zoon van stadhouder Prins Willem I en Louise de Coligny; hij was bijgenaamd Ďmooi Heintjeí; hij huwde op 04.04.1625 met gravin Amalia van Solms-Braunfels (" 31.08.1602 - ^ 08.09.1675); hij liet Huis ten Bosch bouwen, maar overleed voordat hij het kon betrekken

1647-1650

Stadhouder Prins Willem II

" 27.05.1626 - ^ 06.11.1650

Huis van Oranje

De enige zoon van Frederik Hendrik; hij was op zijn vierde jaar generaal van de Ruiterij der Verenigde Nederlanden; hij huwde op 12.05.1641 met Mary Stuart (" 04.05.1631 - ^ 24.12.1660, dochter van koning Karel I van Engeland); hij was tegenstander van de Vrede van MŁnster (onderdeel van de Vrede van Westfalen); deze vrede, gesloten op 30.01.1648, beŽindigde de Tachtigjarige Oorlog, betekende de erkenning van ons land als zelfstandige staat en betekende eveneens dat ons land geen deel meer uitmaakte van het Duitse keizerrijk; Willem II kwam in 1650 in conflict met de Staten van Holland; hij kreeg dictatoriale macht van de Staten-Generaal; hij liet zes gedeputeerden van Holland op Loevestein gevangen zetten; hij trachtte zich van Amsterdam meester te maken, maar sloot een akkoord; hij stierf aan de pokken

1650-1672

[Eerste Stadhouderloze Tijdperk]

-

-

Na de dood van Willem II zagen de staatsgezinden, ontstemd over zijn dynastieke politiek, hun kans schoon om geen nieuwe stadhouder te benoemen; de macht berustte voortaan bij de Staten van de provincies (Holland voorop) en niet bij een stadhouder of Staten-Generaal; leiders waren de raadpensionarissen van Holland:

- 1636-1651: Jacob Cats;

- 1651-1653: Adriaan Pauw;

- 1653-1672: Johan de Witt;

op 06.04.1652 werd door de VOC een verversingspost gesticht bij Kaap de Goede Hoop, het begin van de kolonie Zuid-Afrika; Engeland vaardigde in 1651 de Act of Navigation uit, waarna de Eerste Engelse Oorlog [1652-1654] volgde, beŽindigd met de Eerste Vrede van Westminster (15.04.1654); van 1658-1660 steunde ons land Denemarken tegen Zweden in de Vierde Noordse Oorlog [1655-1660]; na 1660 werd het staatse bewind geconfronteerd met een groeiende druk van Frankrijk en Engeland, terwijl in het binnenland de oppositie van de prinsgezinden geleidelijk aan kracht won; men kreeg te maken met de Tweede Engelse Oorlog [1665-1667], beŽindigd met de Vrede van Breda (31.07.1667) en de Munsterse Oorlog [1665-1666], beŽindigd met de Vrede van Kleef (18.04.1666); in 1667 veroverden de Zeeuwen Suriname en na de Vrede van Breda konden zij de kolonie in bezit houden; de prinsgezinde gevoelens en de buitenlandse dreiging bereikten een climax in het Rampjaar 1672, toen Engeland de Derde Engelse Oorlog [1672-1674] begon, geholpen door zijn bondgenoten Frankrijk, Munster en Keulen; Johan de Witt werd gelyncht en Willem III, de zoon van Willem II (geboren acht dagen na diens overlijden), werd benoemd tot stadhouder en kapitein-generaal

1672-1702

Stadhouder Prins Willem III

" 14.11.1650 - ^ 19.03.1702

Huis van Oranje

Zoon van Willem II en Mary Stuart (dochter van koning Karel I van Engeland); hij was jong wees en werd opgevoed door zijn grootmoeder Amalia van Solms; in 1666 werd hij door de Staten van Holland als ĎKind van Staatí aangenomen; Johan de Witt stelde zich garant voor zijn opvoeding; hij verdreef in 1672 de Fransen uit de Republiek, maar hij was uiteindelijk niet tegen de Fransen opgewassen; hij vroeg tevergeefs om hulp aan zijn oom koning Karel II van Engeland; op 19.02.1674 werd de Derde Engelse Oorlog beŽindigd met de Tweede Vrede van Westminster; in hetzelfde jaar werd vrede gesloten met Munster en Keulen; op 02.02.1675 werd het stadhouderschap in vijf gewesten erfelijk (in de mannelijke lijn); hij huwde op 14.11.1677 met Mary Stuart (" 30.04.1662 - ^ 28.12.1694, oudste dochter van koning Jacob II van Engeland); op 10.08.1678 werd de (in 1672 begonnen) oorlog met Frankrijk beŽindigd met de Vrede van Nijmegen; hij was vanaf 23.02.1689 (na de Glorious Revolution) tevens koning Willem III van Engeland; op 10.07.1690 versloeg hij zijn katholieke schoonvader in de Slag aan de Boyne (Ierland); de inval in Groot-BrittanniŽ was overigens gefinancierd door paus Innocentius XI; hij voerde de Negenjarige Oorlog [1688-1697] met Frankrijk, die op 20.09.1697 werd besloten met de Vrede van Rijswijk; hierbij erkende koning Lodewijk XIV van Frankrijk hem als koning van Engeland en gaf deze hem bovendien het prinsdom Orange terug; in 1701 deed hij mee aan de Spaanse Successieoorlog [1701-1713]

1702-1747

[Tweede Stadhouderloze Tijdperk]

-

-

Na de dood van Willem III benoemden de Staten geen nieuwe stadhouder; de regenten regeerden zonder stadhouder, evenals in het Eerste Stadhouderloze Tijdperk; leiders waren de raadpensionarissen van Holland:

- 1689-1720: Anthonie Heinsius;

- 1720-1727: Isašc van Hoornbeek;

- 1727-1736: Simon van Slingelandt;

- 1736-1737: [vacant];

- 1737-1746: Anthonie van der Heim;

- 1746-1749: Jacob Gilles;

de oorlogspolitiek van Willem III had de Republiek uitgeput; de regenten en handelaren wilden een meer voorzichtige koers varen; de Spaanse Successieoorlog werd beŽindigd met de Vrede van Utrecht (11.04.1713); in verschillende steden werden de gunstelingen van Willem III uit hun posities gezet; in 1740 raakte ons land door het ondertekenen van de Pragmatieke Sanctie betrokken bij de Oostenrijkse Successieoorlog [1740-1748]; het was, net als in het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, een militaire dreiging gecombineerd met ontevredenheid over de corrupte regentenoligarchie die weer een Oranje aan de macht bracht

1747-1751

Erfstadhouder Prins Willem IV

" 01.09.1711 - ^ 22.10.1751

Huis van Oranje-Nassau

Toen in 1747 de Republiek bezet dreigde te worden door de Fransen benoemden de Staten prins Willem Karel Hendrik Friso (zoon van de Friese stadhouder prins Johan Willem Friso en van landgravin Maria Louise van Hessen-Kassel (ĎMarijke-MeuĎ)) tot stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht en Overijssel; hij was al sinds 1711 stadhouder van Friesland (als Willem II), vanaf 1718 van Groningen (als Willem III) en vanaf 1722 van Drenthe en Gelderland; hij huwde op 25.03.1734 met prinses Anna van Hannover (dochter van koning George II van Engeland); het stadhouderschap werd formeel erfelijk (ook in de vrouwelijke lijn); op 18.10.1748 werd de Oostenrijkse Successieoorlog beŽindigd met de Tweede Vrede van Aken; dit wordt tevens gezien als het einde van ons land als grote mogendheid

[1751-1759]

Regentes Anna

" 02.11.1709 - ^ 12.01.1759

Huis van Oranje-Nassau

Na de dood van haar man Willem IV trad zij als op gouvernante voor haar minderjarige zoon Willem V, die formeel erfstadhouder was geworden; ons land deed niet mee aan de Zevenjarige Oorlog (1756-1763); dit was voor het eerst dat ons land niet meedeed aan een grote Europese oorlog; wel was ons land de grootste financier ervan; de vrede in 1763 betekende de ondergang van veel bankiershuizen

[1759-1766]

Regent Lodewijk Ernst

" 25.09.1718 - ^ 12.05.1788

Hertog van Brunswijk-WolfenbŁttel

Na de dood van regentes Anna trad hij op als voogd voor Willem V, die formeel erfstadhouder was; hij oefende het regentschap echter niet actief uit, zodat het stadhouderschap in feite sluimerde

1751-1795

Erfstadhouder Prins Willem V [zich noemende: Willem Batavus]

" 08.03.1748 - ^ 09.04.1806

Huis van Oranje-Nassau

Zoon van erfstadhouder Willem IV; na diens dood in 1751 was hij formeel al erfstadhouder geworden, maar hij aanvaardde dit ambt feitelijk pas op zijn achttiende verjaardag (08.03.1766); dit ging gepaard met allerlei feestelijkheden, waarbij onder meer het wonderkind Wolfgang Mozart uit Salzburg optrad; Willem V verplichtte zich bij de Akte van Consulentschap om de raad van de hertog van Brunswijk-WolfenbŁttel (zijn vroegere voogd) in te winnen; hij huwde op 04.10.1767 met prinses Wilhelmina van Pruisen (" 07.08.1751 - ^ 09.06.1820; dochter van August Wilhelm van Pruisen en Louise Amalia van Brunswijk-WolfenbŁttel); omdat de Nederlandse patriotten wat al te geestdriftig waren over de Amerikaanse Vrijheidsoorlog verklaarde Engeland op 20.12.1780 ons land de oorlog (de Vierde Engelse Oorlog [1780-1784]), beŽindigd met de voor ons nadelige Vrede van Parijs (20.05.1784); hierdoor moest de hertog van Brunswijk-WolfenbŁttel de Republiek verlaten; Willem V had last van de patriotten, waardoor hij in 1785 zijn hof te ís‑Gravenhage moest verruilen voor Nijmegen; zijn zwager, de koning van Pruisen, moest hem in zijn positie herstellen (de Pruisische interventie [1787]); op 01.02.1793 werd aan ons land (formeel niet aan ons land, maar aan de stadhouder) door Frankrijk de oorlog verklaard (voor ons land het begin van de Eerste Coalitieoorlog [1792Ė1797]); de Franse overwinning in 1795 maakte een einde aan zijn regering

Bataafsche Republiek (1795-1806)top

1795-1806

-

-

-

De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18.01.1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); Engeland nam een groot deel van de Nederlandse koloniŽn in beslag; de patriotten namen in eigen land de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16.05.1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 03.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniŽn terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijkRutger Jan Schimmelpenninck (" 31.10.1761 - ^ 25.03.1825)

Koningrijk Holland (1806-1810)top

1806-1810

Koning Lodewijk Napoleon

" 02.09.1778 - ^ 25.07.1846

Bonaparte

Toen keizer Napoleon I van Frankrijk met het continentaal stelsel een blokkade tegen Engeland oprichtte wenste hij een nog grotere controle over de Nederlanden; hij vormde de Bataafsche Republiek in 1806 om tot een koninkrijk en maakte zijn derde broer, Lodewijk Napoleon, daarvan koning; deze broer was 04.01.1802 gehuwd met Hortense Eugťnie de Beauharnais (" 10.04.1783 - ^ 05.10.1837, stiefdochter van keizer Napoleon I van Frankrijk), van wie hij in 1810 scheidde; uit dit huwelijk is de latere keizer Napoleon III van Frankrijk geboren (deze zou overigens zijn verwerkt door de Nederlandse admiraal graaf Carel Hendrik VerHuell)

Frans Keizerrijk (1810-1813)top

1810-1813

Keizer Napoleon I

" 15.08.1769 - ^ 05.05.1821

Bonaparte

Keizer Napoleon I van Frankrijk Ďontsloegí in 1810 zijn broer Lodewijk Napoleon als koning van het Koningrijk Holland en lijfde ons land in bij zijn eigen keizerrijk, zulks blijkens het Decreet van Rambouillet van 09.07.1810

Vereenigde Nederlanden (1813-1815)top

1813-1815

Vorst Willem I

" 24.08.1772 - ^ 12.12.1843

Huis van Oranje-Nassau

Zoon van erfstadhouder Prins Willem V; hij huwde op 01.10.1791 met zijn nicht prinses Wilhelmina van Pruisen (" 18.11.1774 - ^ 12.10.1837; dochter van koning Frederik Willem II van Pruisen en prinses Frederika van Hessen-Darmstadt); hij bestreed de Fransen in het Oostenrijkse leger; hij landde op 30.11.1813 op verzoek van Gijsbert Karel van Hogendorp te Scheveningen en werd soeverein vorst over de Nederlanden; de Republiek had grote overzeese bezittingen gehad die in de Franse tijd door de Engelsen waren bezet; met uitzondering van Ceylon en Zuid-Afrika werden deze bezittingen na 1813 teruggegeven

Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839)top

1815-1839

Koning Willem I [bijgenaamd: de Koning-Koopman]

" 24.08.1772 - ^ 12.12.1843

Huis van Oranje-Nassau

Willem I werd in 1815, nadat het Weens Congres de Zuidelijke Nederlanden inclusief Limburg aan ons land had toegevoegd (overeenkomstig het Verdrag van Troyes van 1814), koning van het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden; bovendien verwierf hij als schadeloosstelling voor het verlies van zijn Duitse vorstendommen het hertogdom Luxemburg, waarvan hij groothertog Willem I werd; in 1830 ontstond de Opstand der Belgen; van 02-12.08.1831 poogde hij in de Tiendaagse Veldtocht de Zuidelijke Nederlanden nog te behouden, maar door tussenkomst van Frankrijk en Engeland mislukte deze poging; uiteindelijk volgde de formele afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden van ons land met het Verdrag der XXIV Artikelen van 19.04.1839, dat overigens ook heel de tegenwoordige Nederlandse provincie Limburg weer van BelgiŽ losmaakte en dit als hertogdom tot Nederlandse provincie (maar tevens tot lid van de Duitse Bond) maakte

Koninkrijk der Nederlanden (1839-heden)top

1839-1840

Koning Willem I [bijgenaamd: de Koning-Koopman]

" 24.08.1772 - ^ 12.12.1843

Huis van Oranje-Nassau

Na de formele afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden van ons land deed Willem I uit teleurstelling hierover op 07.10.1840 troonsafstand en ging hij in Berlijn wonen; op 17.02.1841 hertrouwde hij met de rooms-katholieke Belgische gravin HenriŽtte díOultremont de Wťgimont (" 28.02.1792 - ^ 26.10.1864), die door haar stiefzoon Willem II spottend ďJetje DendermondĒ werd genoemd

1840-1848

Koning Willem II

" 06.12.1792 - ^ 17.03.1849

Huis van Oranje-Nassau

Zoon van koning Willem I; hij was tevens groothertog Willem II van Luxemburg; hij brak bij Quatre Bras en Waterloo het laatste verzet van keizer Napoleon I van Frankrijk; hij kreeg als dank daarvoor van de Staten-Generaal het erfelijk bezit van paleis Soestdijk aangeboden; hij huwde op 21.02.1816 met grootvorstin Anna Paulowna (" 18.01.1795 - ^ 01.03.1865, dochter van tsaar Paul van Rusland en zuster van tsaar Alexander I van Rusland); onder de druk van onlusten veranderde hij in ťťn nacht van conservatief in liberaal; Thorbecke moest de grondwet in democratische zin wijzigen

1849-1890

Koning Willem III

" 19.02.1817 - ^ 23.11.1890

Huis van Oranje-Nassau

Zoon van koning Willem II; hij was tevens groothertog Willem III van Luxemburg; hij was het in het geheel niet eens met de liberale bekering van zijn vader; hij huwde op 18.06.1839 met prinses Sofia van WŁrtemberg (" 17.06.1818 - ^ 03.06.1877, dochter van koning Wilhelm I van WŁrtemberg en grootvorstin Catharina Pavlovna van Rusland); uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, die, tezamen met zijn echtgenote, allen vůůr hem overleden; hij hertrouwde op 07.01.1879 met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont (dochter van vorst George Victor van Waldeck-Pyrmont en Helena van Nassau-Weilburg), uit welk huwelijk Wilhelmina werd geboren; op een internationale conferentie van 07-11.05.1867 werd besloten dat de Nederlandse provincie Limburg en het groothertogdom Luxemburg geen deel meer zouden uitmaken van de Noord-Duitse Bond

[1890-1898]

Koningin-regentes Emma

" 02.08.1858 - ^ 20.03.1934

Huis van Oranje-Nassau

Na het overlijden van haar man Willem III trad Emma op als regentes over haar minderjarige dochter Wilhelmina; zij was geliefd bij het volk; na het overlijden van Willem III ging het groothertogdom Luxemburg verloren, doordat de Luxemburgers een beroep deden op de Salische wet (inhoudende dat alleen mannen de troon kunnen opvolgen)

1890-1948

Koningin Wilhelmina

" 31.08.1880 - ^ 28.11.1962

Huis van Oranje-Nassau

Dochter van koning Willem III; van 1890 tot 06.09.1898 was haar moeder over haar regentes; zij huwde op 07.02.1901 met hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (" 19.04.1876 - ^ 03.07.1934, zoon van groothertog Friedrich Franz II van Mecklenburg-Schwerin en Marie van Schwarzburg-Rudolstadt); uit dit huwelijk werd ťťn kind geboren, Juliana; na de Duitse inval in Nederland op 10.05.1940 (waardoor ons land betrokken werd bij de Tweede Wereldoorlog [1939-1945]) moest zij met tegenzin uitwijken naar Londen; aldaar werd zij, gesteund door haar schoonzoon prins Bernhard, het symbool en de inspiratie voor het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetting; in het najaar van 1944 werd het zuiden van het land bevrijd door geallieerde troepen, in 04.1945 volgde het oosten en als laatste in 05.1945 het westen; op 05.05.1945 werd te Wageningen door de Duitsers de Capitulatie getekend, ten overstaan van haar schoonzoon prins Bernhard (als de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten); op 13.03.1945 keerde zij terug naar Nederland; na de oorlog moesten in Nederlands-IndiŽ politionele acties (eigenlijk: politiŽle acties) worden uitgevoerd om er het gezag te handhaven; van 21.07.1947-05.08.1947 vond de Eerste Politionele Actie plaats; van 14.10.1947Ė01.12.1947 en van 12.05.1948Ė30.08.1948 was haar dochter regentes voor haar; op 04.09.1948 trad ze af ten gunste van haar dochter

1948-1980

Koningin Juliana

" 30.04.1909 - ^ 20.03.2004

Huis van Oranje-Nassau

Dochter van koningin Wilhelmina; op 07.01.1937 huwde zij met de hiervoor reeds genoemdeprins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (" 29.06.1911 - ^ 01.12.2004, zoon van prins Bernhard zur Lippe en Armgard von Sierstorpff-Cramm); uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: 1. Beatrix; 2. Irene (" 05.08.1939); 3. Margriet (" 19.01.1943); en 4. Maria Christina (" 18.12.1947); tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde zij in Canada; van 19.12.1948-05.01.1949 vond in Nederlands-IndiŽ de Tweede Politionele Actie plaats; op 27.12.1949 droeg zij de soevereiniteit van dat land over aan de Republiek IndonesiŽ; tot 1954 bestond de zogenaamde Nederlands-Indonesische Unie; in oktober 1962 moest Nederland Nieuw-Guinea overdragen aan de VN, die het in 1963 overdroeg aan IndonesiŽ; op 25.11.1975 werd de soevereiniteit aan Suriname overgedragen; op 30.04.1980 trad Juliana af ten gunste van haar dochter Beatrix

1980-2013

Koningin Beatrix

" 31.01.1938

Huis van Oranje-Nassau

Dochter van koningin Juliana; op 10.03.1966 huwde zij met jonkheer Claus von Amsberg (" 06.09.1926 Ė ^ 06.10.2002, zoon van jonkheer Claus von Amsberg en barones Gosta van de Bussche-Haddenhausen); uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: 1. Willem-Alexander; 2. Johan Friso (" 26.09.1968 Ė ^ 12.08.2013; na een skiongeval op 17.02.2012 was hij in coma geraakt); en 3. Constantijn (" 11.10.1969)

2013-

Koning Willem-Alexander

" 27.04.1967

Huis van Oranje-Nassau

Zoon van koningin Beatrix; op 02.02.2002 huwde hij met de Argentijnse MŠxima Zorreguieta Cerruti (" 17.05.1971, dochter van Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerruti), uit welk huwelijk drie kinderen werden geboren: 1. Catharina-Amalia (" 07.12.2003), 2. Alexia (" 26.06.2005) en 3. Ariane (" 10.04.2007);

 

Bron. De gegevens omtrent de graven van Holland zijn ontleend aan Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en BelgiŽ, samengesteld door H.W.J. Volmuller in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek, ís‑Gravenhage‑Antwerpen 1981.

 

Externe linkstop

 

v      Informatie over de Tachtigjarige Oorlog vindt u op De Opstand in de Nederlanden.

v      Voor een overzicht van de geschiedenis van Nederland kunt u ook terecht op de website van het Nederlandse koninklijk huis.

v      Een mooi naslagwerk over de Nederlandse politiek is te vinden op Parlement & Politiek.

 

index Ė © Dirk van Duijvenbode, Katwijk aan Zee (NL) Ė Laatste wijziging: 12.VIII.2013